Husreglement for Ejerforeningen Glostrupparken

Affald: Alt affald, der kastes i affaldsskakten, skal forinden være omhyggeligt indpakket i solidt papir eller plast, der er forsvarligt lukket. Intet affald må henkastes på trapper, gange, veje, plæner, buskadser etc. Affald udover sædvanligt husaffald (madrasser, møbler, cykler og lignende), som ønskes bortkørt, må anbringes i forrummet. Malingsrester, kemikalieaffald, sanitet, bygningsmateriel og lignende må beboerne selv bortskaffe. Aviser, flasker, batterier, glas samt konservesdåser sorteres i de dertil indrettede beholdere i skralderummet. (Klik oppe i menuen i toppen på menupunktet "information om skrald" for at læse mere).
Altaner - terrasser/haver: Af hensyn til ejendommens facader og i beboernes egen interesse må solsejl, markiser og lignende kun opsættes med ejerforeningens godkendelse. Opsætning af foderbræt og lignende udenfor vinduer og på altaner er ikke tilladt, ligesom udlægning af foder til fugle på terrænet er forbudt. Altankasser skal opsættes forsvarligt. Opsætning af udendørs varmelegemer er ikke tilladt. Haverne skal holdes i sømmelig stand og fri for ukrudt. Hvis dette ikke overholdes, vil ejerforeningen foranstalte vedligeholdelse for ejers regning.
Grillning: Der må ikke gøres brug af trækulsgrill på altaner og i haver. Dog kan Grillning foretages på legeplads eller græsarealer i behørig afstand fra ejendommen, således at røg- og lugtgener undgås.
Beplantninger: Beboerne må være nænsomme overfor buskadser, bede og græs, og de opfordres til i fællesskabets interesse at beskytte anlægget imod adfærd, der volder beskadigelser af disse vækster og plæner.
Cykler, barnevogne m.v.: Cykel- og knallertkørsel på flisearealer og plæner er forbudt.
Cykler og barnevogne, skal henstilles i tilslutning til de dertil indrettede stativer og kælderrum. Knallerter må om nødvendigt henstilles i cykelkælderen. Motorcykler må under ingen omstændigheder henstilles i kældrene. Beboerne må ikke hensætte cykler, knallerter, barnevogne, løsøre, tom emballage m.m på trapper eller kældernedgang.
Parkering: Parkering af motorcykler må kun finde sted på parkeringspladserne. Al parkering skal ske indenfor de afmærkede felter og må ikke hindre adgangen til eller være til gene for andre parkerede køretøjer eller gangarealer.
Forurening: Gør en beboer, herunder dennes børn og husdyr, sig skyldig i forurening af ejendommens arealer, trapper, gange og lignende, må rengøring omgående foretages af den ansvarlige.
Fælleslokaler: Beboerne opfordres til i fællesskabets interesse at undgå at beskadige lokalerne og det heri beroende inventar. Skulle en beboer alligevel gøre sig skyldig i skader, vil denne blive gjort erstatningspligtig herfor.
Husdyr: Husdyr må som hovedregel holdes, såsom hunde, katte, kanariefugle, undulater, papegøjer, hamstere, kaniner, jordegern, marsvin og fisk. Andre dyr skal godkendes af bestyrelsen. Dyrene må ikke besørge på trapper, haver, altaner, legeplads, fortove, kældre og parkeringspladser. Skulle uheldet ske, skal rengøring omgående foretages af dyreejeren. Når dyrene "luftes", skal disse føres i snor overalt på bebyggelsens område, også på opgange. Dyr må ikke medtages i kælderarealer. Øvrige beboere må ikke generes af gøen eller voldsom adfærd, ej heller af generende lugt. Såfremt dette ikke ophører efter gentagne påtaler, kan bestyrelsen forlange, at husdyrholdet ophører med rimelig frist.
Skader: Hvis en beboer konstaterer skader på ejendommen (løse tagsten, knuste ruder, defekter ved hegn eller lignende) bør anmeldelse straks ske til varmemester eller bestyrelse.
Skiltning: Skiltning må ikke finde sted uden ejerforeningens særlige tilladelse, og navneskilte må kun opsættes ved ejerforeningens foranstaltning. (bestilles/aftales med varmemester).
Støj: Symaskiner, vaskemaskiner og lignende, der gør støj, skal anbringes på sådant underlag, der dæmper lyden mest muligt. Radio, TV, grammofon og lignende skal neddæmpes mest muligt. Boremaskiner og lignende må ikke anvendes før kl. 7.00 og efter kl. 19.30, i weekends og helligdage dog kun mellem kl. 10.00 og 17.00.
Vaskeriet: De bestilte vasketider skal overholdes. Hvis en vasketur ikke er påbegyndt indenfor det første kvarter, regnes turen for at være fri. Der må kun bestilles een vasketur ad gangen, ved påføring af tavlen. Vaskerum og rullestue rengøres efter brugen i det omfang, det er nødvendigt - tørretumblers filter skal renses, og brugsanvisningerne i øvrigt nøje iagttages. Benyttelse af vaskeriet sker for beboernes egen risiko. Vaskemønter købes på de opslåede ugentlige tider.
Vaskemaskiner: Ved installering af vaskemaskiner i lejlighederne betales en månedlig afgift, der fastsættes af generalforsamlingen, for merforbruget af vand og el.
Emhætter: Der må ikke monteres emhætter i forbindelse med aftræks/ventilationssystem. Kun emhætter med kulfilter må installeres.
Termostatstyrede blandingsbatterier: Der må grundet den nuværende rørinstallations beskaffenhed ikke installeres termostatstyrede blandingsbatterier.
Varmeanlæg: Der må ikke foretages ændringer eller indgreb i den bestående varmeinstallation (rør, rørføring eller radiatorer), uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra bestyrelse/varmemester. Detaljerede planer fremsendes til disse.
Dette af hensyn til varmeanlæggets beskaffenhed, hvor enhver ændring vil påvirke den foretagne indregulering og dermed varmeforsyningen i hele ejendommen.
  Det er i alle beboeres/ejeres interesse at efterleve foranstående husorden. Det vil skabe ro, tryghed og tilfredshed, at alle erkender nødvendigheden af hensyntagen til de fælles interesser.
  Såvel ejendommens vicevært som bestyrelsesmedlemmerne har pligt og ret til at påtale overtrædelser af gældende bestemmelser som et led i de bestræbelser, der udfoldes for at skabe god ro og orden for beboerne/ejerne og til at holde bebyggelsen og friarealer i god og pæn stand.
  Gentagne overtrædelser af nærværende husorden kan medføre fradømmelse af brugsretten til lejligheden samt udsættelse af lejligheden ved fogedens hjælp.
  Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. april og ekstraordinær generalforsamling 23. april 1992. Med tillæg vedtaget ordinær generalforsamling 25. april 2006.