Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2002

Selvom det måske er svært at tro, så er der allerede nu gået endnu et år, siden den sidste generalforsamling. Det har været et år, som det øvrige, hvor der er nogen som er fraflyttet af forskellige årsager og hvor der er kommet nogle nye til i forbindelse med overtagelse af de ledige lejligheder.
Som det snart er blevet sædvane her i foreningen, så har bestyrelsen valgt at sende den årlige beretning, hvor vi gør status over året der er gået, samt fremlægger vore visioner for fremtiden, ud i skriftlig form på forhånd. De ”gamle” medlemmer kender efterhånden formen, men til de sidst ankomne skal her dels lyde en ekstra opfordring til at læse beretningen, men også at møde frem på selve generalforsamlingen. Dette gælder nu også de ”gamle”, men her er de fleste jo bekendt med måden vi prøver at lede tingene på…!
Det er jo stadig sådan, at man ikke selv kan vælge om man vil være medlem af ejerforeningen eller ej, da det automatisk sker i forbindelse med overtagelse af skøde. Så hvis man ikke bryder sig om de tiltag der bliver foretaget, så er den eneste mulighed at argumentere imod. Selvfølgelig står vi i bestyrelsen inde for vore dispositioner, men vi er meget modtagelige for konstruktiv kritik og gode idéer. Det mest velvalgte tidspunkt er på generalforsamlingen, som nu en gang er foreningens højeste myndighed og således også sat over bestyrelsen. Men vi er da også meget modtagelige for input i resten af året, hvis du skulle have nogle spørgsmål, gode ídéer eller andre ting du brænder for eller synes der bør arbejdes videre med.
Som tidligere nævnt, så vil vi igennem denne beretning prøve at berøre de ting, som er sket i det forgangne år, men også gøre rede for nogle af de planer vi har i bestyrelsen, - både på kort og lidt længere sigt.
Alligevel vil der blive en del ”gentagelser” fra tidligere, men det hænger dels sammen med at de omgivelser vi befinder os i er de samme, og at en del af ”problemómråderne” stadig er de samme. Men derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang.

For os i bestyrelsen er det vigtigt at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og ikke bare bestyrelsens. Når det er sagt, så skal der heller ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen har en mening med, at vi sidder der. Vi afventer ikke bare, at nogen kommer og fortæller os, at nu skal vi gøre sådan eller sådan..! - Vi har nogle visioner, som vi arbejder på, men helt klart i dyb vrespekt for demokratiet. Men, hvis i ikke kommer med nogle modspil, så vil det blive vores idéer, som vil nyde fremme. (Vi føler dog, at langt hovedparten er noget, som alle er glade for og kan tilslutte sig..!!)
Derfor skal der lyde en stor opfordring til at bruge den fornødne tid til at gennemlæse denne beretning, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag d. 16. April kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel.
Her håber vi så at vi kan få en god dialog i gang og skabt nogle løsninger, som kan udmøntes i det fælles mål vi alle har:
At E/F Glostrupparken skal være et godt sted at bo for ALLE….!!.

Oversigt over det forløbne år.
Ved et tilbageblik på året, så synes det at have været endnu ”et godt år”, men det er alligevel ikke forløbet helt uden ”knaster”. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen selvfølgeligt er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Men disse ting skal vi senere nok runde i løbet af beretningen .

Husorden
Sidste år havde vi nogle betragtninger her i beretningen i forbindelse med det større antal større hunde, der er kommet i ejendommen. Der var problemer i forbindelse med påbudet om at holde dem i snor.- Det er heldigvis blevet meget bedre, og tak for det. Imidlertid er der nu blevet mere gøen og hylen, specielt når ejerne ikke er hjemme, og det er ikke særlig rart for naboerne.
Desværre findes der også jævnligt ”høm-høm’er” rundt om på ejendommens område, og her tænkes ikke på græsplænen ud mod Byparkvej, hvor halvdelen af kvarterets andre beboere lufter løse hunde, til stor irritation i forbindelse med forsøget på at få en hæk til at gro, samt i forbindelse med græsslåning. Nej det er omme på parkeringspladsen, hvor der ikke kommer mange fremmede hundeluftere..! - En eller anden har også fået den idé, at ”høm-posen” bare kan smides ind i budskadset ved siden af skraldeskuret i gavlen.

Vi er også blevet meget dårligere til at behandle vores omgivelser pænt og hermed hentydes til al det papir, som efterhånden bare smides på parkeringspladsen, på indgangsarealer m.v. Ca. hver 14 dag, kan vor varmemester indsamle en halv sæk af; tomme cigaretpakker, engangsservietter, plastikposer (fra cykelsadler), købmandskvitteringer, busbilletter, små huskesedler med meget mere. Det ser ikke særligt kønt ud, når alle disse ting flagrer rundt i vinden og sidder i hækkene rundt omkring. Kunne vi ikke enes om, at man venter med at tømme lommerne, til man er kommet indenfor i nærheden af en skraldespand..?? - (Det skal nævnes, at der har været rettet henvendelse til div. bud-firmaer og postkontoret, da de også bærer deres andel af de ting man bare smider fra sig).

Som sædvanlig fristes man til at sige, så har der også i det forløbne år været diverse tvister omkring afholdelse af fester, høj musik m.v.
Det er et problem, som vi ALDIG VIL SLIPPE AF MED og som kun kan minimeres ved en indsats fra ALLE parter. Som omtalt i sidste års beretning, så har foreningen ingen politimyndighed i ejendommen og husordenens bestemmelser er der ikke de store sanktionsmuligheder for at håndhæve. Inden nogen nu skulle tro at det er helt ligegyldigt, så skal dog gøres opmærksom på at der trods alt er mulighed for udsætning af lejligheden ved gentagne grove overtrædelser af husordenen…!!! - Så helt ligegyldigt er det ikke.
Der skal derfor opfordres til gensidig respekt for hinanden og hinandens livsrytme, sådan at man forsøger at aftale med hinanden om hvad der evt. sker, samt måske lige gå ind og banke på og bede om et lidt lavere niveau for støjen, hvis det bliver for voldsomt…!!

Vaskeriet
Der er desværre ved at brede sig en ”trend”, at man ikke sørger for at få tømt maskinerne, når ens vasketur er færdig. Selvom der ikke er skrevet nogen på ude på listen, og man derfor tror man bare kan tømme maskinerne ved lejlighed, så går den altså ikke. Man må sørge for at hente sit tøj umiddelbart efter man er færdig, sådan at vaskeriet er klar til den næste, der kommer.
Heldigvis har vi i år været forskånet for BH-stivere i afløbsventilerne på maskinerne og det er vi meget taknemmelige for. - Så fortsæt med det eneste fornuftige, nemlig brugen af vaskeposer. (Sidste års fremvisning på generalforsamlingen, ser altså ud til at have båret frugt).

Vi har fået et nyt og meget flot vaskeri, som der skal lyde al mulig opfordring til at passe godt på….!!
Centrifugen blev afmonteret, da vi nu har to vaskemaskiner, som centrifugerer ved den høje hastighed og hvor man gratis uden brug af poletter kan centrifugere i dem begge. Den ældste maskine står det beskrevet på brugsanvisningen på væggen hvordan og på den nyeste maskine, lægger man bare tøjet i, lukker lågen og trykker på knappen for centrifugering og derefter start.
Den nye maskine vi fik i efteråret er en ”lav-energimaskine”, hvilket vi allerede tydeligt kan se på forbruget af el og vand i vaskeriet. Den vejer tøjet ved opstart og doserer herefter vandet efter tøjmængden. Imidlertid adskiller den sig fra den gamle maskine, idet forvask nu er noget man skal vælge til, hvor det på den gamle er noget man skal vælge fra. Skulle nogle ikke være klar over det, så kan man også vaske 300 på den nye maskine. Man vælger 400 og trykker på knappen med ”den løbende mand”. Det betyder at maskinen sætter vasketemperaturen ned med 100 og dermed også afkorter vasketiden.
Vi ved godt, at den ophængte brugsanvisning ikke er af de allerbedste og den medleverede manual er stort set ikke for ”hvide mennesker”, så den har vi bevidst ikke lagt frem. Alligevel er vor opfattelse, at det fungerer udmærket - trods alt. Skulle du have nogle problemer eller spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til formanden, så skal vi nok i fællesskab prøve at finde nogle løsninger.

HUSK i øvrigt at rense filteret i tumbleren efter brug, så den er klar til den næste…!!

Tagrender
På sidste års generalforsamling var der en diskussion omkring tilstanden af vore tagrender samt ”overløb” i specielle situationer. Bestyrelsen har efterfølgende taget dette problem op, for at få et præcist overblik over situationen. Vi skulle hilse og sige, at det har været dyrt bare at få chekket tingenes tilstand, men set i lyset af foreningens gode økonomi, syntes vi godt vi kunne foretage denne disposition også selvom den ikke var budgetteret. På trods af en udgift på ca. 22.000,- kr, så har årets budget alligevel hængt sammen, men mere om det senere.
Resultatet af undersøgelsen, som blev foretaget fra lift (grunden til den store udgift), var at tagrenderne grundlæggende er sunde og i en stand, som de altid har været. Imidlertid skal årsagen til problemet findes i nogle konstruktions- monteringsmæssige forhold. Det viser sig, at på visse strækninger af tagrenden ligger tagpladerne halvt ud over denne. Det betyder, at når det regner meget kraftigt, så kommer der så meget vand med så meget tryk fra taget, at det faktisk løber direkte ”hen over” tagrenden i stedet for at falde ned i, som det burde. Men det er nogle konstruktionsmæssige forhold, som altid har været sådan. At det så opstår som et ”problem” skyldes nok dels, at vi har haft nogle kraftigere regnskyl oftere end tidligere og at der er sat mere focus lige netop på dette område. Løsningen er ikke lige for og slet ikke billig, hvis vi absolut vil have gjort noget ved det. Grunden hertil er, at vi har asbestholdige tagplader, så man må ikke afmontere den nederste række tagplader og enten flytte dem lidt opad eller skære lidt af dem, så de ikke rager halvt ud over tagrenden. Når man så meget som løsner en af disse tagplader, så må den IKKE genmonteres. Desuden skal der opstilles stillads omkring hele ejendommen fordi et sådant arbejde IKKE må foretages fra lift. Så alt i alt synes vi, at med de økonomiske udsigter, så skal vi tænke os meget grundigt om, hvorvidt vi kan leve med problemet de gange om året hvor det rigtig regner ”skomager-drenge”, eller om vi skal arbejde videre med det. - I bestyrelsen mener vi, at der kan findes væsentligt bedre områder at anvende penge på…!!

Blikkenslager
I det forløbne år har vi fået udskiftet ”Cirkon-ventilerne” på det varme brugsvand. Også en ikke-budgetteret udgift, som vi desværre var nødt til at foretage. Det gav sig udslag i flere strenge, hvor der gik alt for lang tid før man fik varmt vand ud af den varme hane når man lukkede op for vandet. Her for uden har det også indvirkning på afkølingen og driften af varmecentralen.
Set med varmemesterens øjne havde de ”kørt” i for kort tid, siden de blev monteret, hvilket vor VVS-leverandør (Linde VVS) blev foreholdt. Han var ikke uenig og lovede at følge op hos leverandøren. Dette kom der ikke nogen tilbagemelding på ligesom en aftale om at han skulle lave eftersyn på tagrenderne fra en gang i foråret blev der heller ikke fulgt op på samt andre ting. Det besværliggjorde samarbejdet, da vi ikke ønsker at skulle tigge og be’ vore leverandører om en ydelse, men betaler et rimeligt honorar for udført arbejde efterfølgende. Foreholdt disse oplevelser blev leverandøren sur og kaldte vores formand for ”en stor bebrejdelse” hvorefter røret blev smækket på. - Det ville han ikke finde sig i og så skal vi da så sandelig heller ikke genere ham. Så Linde VVS havde dermed fyret sig selv…!! - Den nye VVS-leverandør, som har overtaget nøgle m.v. er K. Marer, som bor ude i Hvissinge. Hans telefonnr. m.v. kan findes på opslagstavlen ned i kælderen

Skrald
Ikke nogen beretning uden den sædvanlige tur omkring skraldet. Vi ved godt at det nok vil være utopia at tro, at vi nogensinde kommer til et niveau, hvor alt fungerer optimalt som det skal. Vi tror heller ikke at fordi nogen decideret har en uhensigtsmæssig adfærd, at de gør det for at genere. Men det er nok et samspil mellem mangel på information og en vis grad af ”ligegyldighed”. Derfor skal vi ikke skuffe nogen, men tage den sædvanlige tur.

- Pizzabakker samt papkasser må ikke smides i skakten. (Det er ligegyldigt om de er foldet sammen eller revet i lidt mindre stykker..! De flænser sækken med deres skarpe kanter! - Enten lægges de i forkælderen som storskrald (tømt for efterladenskaber inden..!!) Eller også smides de i sækkene i skralderummet i kælderen.
- ”Blandingsposer” til storskrald i forkælderen, det opleves alt for tit..!! - Den går ikke!! Alt hvad der kan/bør sorteres skal sorteres i de respektive sække/beholdere.
- Tøm altid glas og skyl dem efterfølgende inden de placeres i glasbeholderen. (Det er ligegyldigt om det er rødbedeglas, salatdressing eller andet…!!). Metallåg skal tages af inden og smides i beholderen til metal.
- Malingsrester, kemikalieaffald og sanitet m.v. skal man stadig selv sørge for bortskaffelse af, da det IKKE er omfattet af stor-skraldeordningen. Det kan stadig afleveres kun 300 m herfra på genbrugsstationen på Paul Bergsøesvej.
- Bygningsmaterialer d.v.s. bl.a. dørkarme, døre, køkkenmoduler o. lign. er heller ikke omfattet af storskraldeordningen.
- Prøv i det omfang det er muligt, at få båret storskrald ned senest mandag middag i ulige uger. Tømning foregår tirsdag morgen, - meget tidligt i ulige uger. Det kunne stadig være dejligt for alle, at der kunne se pænt ud i forkælderen bare et par dage ad gangen..!!
- Grønt affald d.v.s. blomster, potteplanter, haveaffald, altankasseaffald m.v. - Dette skal stadig lægges i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen. Der må kun henlægges komposterbart affald og IKKE urtepotter, juletræsfødder, plasticposer m.v. Dette skal i kælderen til det ”normale” affald.

En gang imellem synes det også lidt ”håbløst” når hele eller halve lejligheder bliver tømt og alt bare båret ned i kælderen til storskrald. Hvis man flytter, så er der nok plads ude på smækken af flyttebilen og så kan de 300 m ned til Paul Bergsøesvej vel ikke være den helt store omvej..!!(?)
Det må indrømmes, at det er lidt ”træls” hvert år at skulle disse ting igennem. Alle nye beboere får fra vor formand i forbindelse med indflytning udleveret den udarbejdede folder ”Daglig håndtering af skrald” og til de gamle beboere, så er den foreløbigt udsendt to gange…!!
Skulle nogle have fået forlagt den, så kan nye eksemplarer rekvireres hos formanden. En efterlevelse af de gode råd her fra, ville gøre hverdagen betydeligt lettere for vore ejendomsfunktionærer og bestyrelsen.

Årets projekter
Også igennem det forløbne år har der været gennemført flere store og betydende ”projekter” i form af vedligeholdelse, renovering og ændringer i vores fælles bestanddele.
Det er ikke uden en vis stolthed, vi i bestyrelsen kigger tilbage på året, der er gået og de meget synlige resultater vi kan glæde os over i vor hverdag.
For dem som ikke ved det eller har glemt det, så udspringer alle de større ting af det ”rullende 5-års budget”, vi i bestyrelsen arbejder efter. Det betyder dels at vi hele tiden har en plan for fremtiden, men at den nødvendige økonomi til projekternes gennemførelse også på forhånd er tilvejebragt.

Udenomsarealer
Efter i nogle år at have stået noget i stampe, på trods af mange gode intentioner og fine ord i beretninger og på generalforsamlinger, så kom der endeligt skred i sagerne…!!
Vi besluttede at nu måtte vi i hvert fald have startet projektet med hovedvægten lagt på at få ryddet det efterhånden temmelig grimme budskads af hyben (og alt muligt andet), samt få fældet nogle af de træer, som skyggede alt for meget for altaner og haver, som beboerne havde ønsket.
Som et forsøg besluttede vi, at det måske var muligt at spare en masse penge ved at gøre arbejdet selv qua frivillig arbejdskraft, frem for at bestille eksterne leverandører. En nu fraflyttet beboer havde redskaber til og forstand på at fælde træer. En anden beboer havde forstand på at styre en Bobcat (en lille gravemaskine), som var forudsætningen for at kunne grave buskadset op. Så var det ellers bare ud og leje maskiner og sørge for den fornødne arbejdskraft samt planlægge slagets gang. Som alle efterfølgende har kunnet se, så er der virkeligt sket noget, som mange også udover egne medlemmer har kommenteret og rost i høje toner. Så en kæmpe tak til de som deltog i arbejdet….!
Desværre må det alligevel konstateres, at det ikke var en ubetinget succes. De frivillige som deltog, var i væsentlig grad nogle, som der i forvejen bliver trukket store veksler på i forhold til arbejdet for foreningen og fællesskabet. Vi savnede engagement fra en del ”våbenføre mænd”, som godt kunne have givet en hånd med, sådan at det ikke endnu en gang var ”Tordenskjolds soldater”….! - men man må jo håbe, at de fraværende så vil glæde sig over alle de penge, de aktive har sparet dem for…!!
En tak til de, som var forhindret men alligevel deltog med at lave kaffe, komme med en formiddagsbajer m.v…!!

Resultatet synes vi taler for sig selv og grunden til at der i første omgang blev sået græs på hele arealet er for det første at det indtil næste fase, så er nemmere at holde, ligesom den jævnlige klipning til sidst vil få de tilbageværende hybenbuske til at holde op med at skyde på et tidspunkt. For det andet giver det alle mulige frihedsgrader for planlægningen af næste fase. (Mere om det senere under fremtidige projekter).

Efterfølgende har græsset fået gødning, hvilket er mange år siden sidst, men det har betydet, at vi er sluppet af med en hel del af den mos, som græsplænen ellers hovedsageligt bestod af før.
Ligeledes er der endnu en gang (nu 3. gang) blevet genplantet hækplanter i de huller, hvor de tidligere plantede var gået ud. Vi folder stadig hænder og håber at det på et tidspunkt lykkes at få en pæn hæk til at gro ud mod Byparkvej, så vi kan slippe for hundeluftere, kratluskere, hækpissere og vindueskiggere….!!

Udgiften blev som beskrevet meget lav - kun godt 20.000 kr, hvilket har betydet en besparelse på godt halvdelen i forhold til et af de tilbud vi havde fra en ekstern leverandør for det samme arbejde. I budgettet var afsat godt 100.000 kr, men det skal også dække næste fase. Så restbeløbet overfører vi til næste år, sådan at projektet med tiden kan færdiggøres uden yderligere påvirkning af vor daglige økonomi.

Vaskekælder
Årets største planlagte projekt var renoveringen af vaskekælderen. Et længe tiltrængt initiativ, som kunne kombineres med udskiftning af den ældste vaskemaskine og udfasning af centrifugen.
Efter sidste generalforsamling hvor der blev fremlagt nogle prøver på forskellige klinketyper foretog bestyrelsen det endelige valg, med fare for at vælge ”en gal farve”. Vi mener nu alligevel at det var et fornuftigt valg og arbejdet blev gennemført i september måned.
Der blev banket op i gulvet og etableret direkte afløb fra vasken samt nyt gulvafløb i forbindelse med etablering af inddæmning hele vejen rundt om vaskemaskinerne. Ligeledes blev etableret ekstra udsugning, så vi fremover skulle kunne slippe for de fugt– og svampproblemer, som var ved at opstå foran vinduerne. Den ekstra udluftning styres af en timer og kører 3 gange i løbet af dagen.
Som tidligere omtalt udskiftedes også den ældste vaskemaskine, som alligevel var 13 år gammel og måtte forventes snart at gå i stykker. Selvom den måske ville have haft lidt tilbage i sig, så vil den ”utidige pensionering” alligevel blive finansieret ved besparelser på vand og strøm på den nye lavenergimaskine.
Det var et dyrt men dejligt projekt, som betyder, at vi nu nok har en af Glostrup’s flotteste vaskekældre til gavn og glæde i hverdagen, ligesom det i hvert fald ikke virker negativt på salgbarheden af de lejligheder, hvor man måtte have sådanne tanker.
Projektet blev en smule dyrere end de afsatte 120.000 kr, da det endte på godt 136.000 kr. Dette er dog ikke det store problem, da vi stadig kan restfinansiere via dispositionsfonden.

Forbrug af vand, varme og el.
Det er jo altid interessant når årets forskellige fællesforbrug kan opgøres. Dels fordi der hos varmemester og bestyrelse er gået sport i at holde det så lavt som muligt, men også fordi det er en af de mere alvorlige poster i regnskabet. Således har forbrugsudgifterne udgjort små 50% af foreningens samlede udgifter og dermed det samme forhold i forbindelse med jeres månedlige indbetalingskort lydende på fællesbidrag

Vand.
Efter mange års fald i det samlede forbrug fik vi i år 2000 et tilbageslag i form af en stigning og vi troede at vi dermed var nået bundgrænsen.
Selvom 2001 startede lidt skidt, så rettede tingene sig op hen over året og endnu en gang nåede vi det lavest registrerede nogensinde.
Årsresultatet blev 3.211 m3 eller godt 150 m3 mindre end 1999 og igen 350 m3 mindre end år 2000. Dog skal man huske på, at der er en vis sammenhæng mellem antallet af beboere og forbrugets størrelse og i år 2000 var vi lidt flere beboere end i 1999 og 2001.
Alligevel viser ”dyneløfter-patruljens” beregninger at forbruget i liter pr. person pr. døgn også en udvikling i den rigtige retning. Således var koldtvandsforbruget i 2001 111 ltr./pers./døgn og varmtvandsforbruget 51 ltr./pers./døgn. Et tilbageblik over de foregående år viser en stabilitet i varmtvandsforbruget mens koldtvandsforbruget er for nedadgående fra tidligere omkring 120 ltr./pers./døgn.

Det er en glædelig udvikling, som vi skal gøre alt hvad vi kan for at holde fast i. Det bør derfor kraftigt overvejes at anskaffe et toilet med ”stort” og ”lille” skyl, når man står foran udskiftning.
Vandet er dyrt og intet tyder på at prisspiralen vil stoppe i fremtiden, da rent vand efterhånden bliver en knaphedsressource. Alligevel er vi for 2002 begunstiget af, at vandprisen IKKE er steget.
Bare til orientering for de som ikke måtte have noget forhold til udgiften, så er M3 –prisen knap 32,- kr. Omsat til vort gennemsnitsforbrug svarer det til, at hver person bruger for ca. 6,- kr. vand i døgnet….!!!

Varme.
Året 2001 blev et væsentligt koldere fyringsår end 2000, men alligevel ca. 6% lunere end det man kalder ”normalåret”. Normalåret er et gennemsnit af de seneste ca. 40-50 år. Det betød at vi i år 2001 brugte 1.299 Gjoule mod 1.129 året før. Sidste år var vi begunstiget af uændrede priser fra varmeværket i forhold til året før.
Sådan kommer det langt fra til at gå i indeværende år. Der er kommet nye takster, som indebærer en stigning på ca. 13,5%….!!! Lidt af en ”øretæve” på én gang. Det påvirker selvfølgeligt budgettet en hel del. Omregnet indebærer det en merudgift på små 500,- kr. pr. lejlighed pr. år…!! Dog har vi stadig den store ubekendte faktor, at vi ikke på forhånd aner noget om præcist hvor koldt et fyringsår går hen og bliver. Så måske bliver totaludgiften den samme (hvis forbruget falder med det samme som prisstigningen), eller måske bliver det rigtigt meget dyrere, hvis forbruget stiger sammen med prisstigningen. Som sædvanligt budgetterer vi ud fra forbruget i et ”normalår”, hvilket har vist sig meget fornuftigt, da vi plejer at ligge under. Det kan tilføjes at både januar og februar har været relativt varme fyringsmåneder, men ingen ved jo noget om hvordan resten af året kommer til at forløbe.

El.
Efter el-forbruget tog noget af et hop fra 1999 til år 2000 på ca 6%, så synes det at have stabiliseret sig på det højere niveau. Således noterede vi en stigning på ca. 500 kWh i 2001 i forhold til foregående år. Niveauet er totalt på 109.500 kWh.
Som omtalt i sidste års beretning, så har vi i bestyrelsen opgivet at gennemskue regningerne fra NESA, da vi køber noget såkaldt ”miljø-strøm” og noget ”normal-strøm”. Hvor stor andelen af miljø-strøm, som er noget dyrere, vides ikke på forhånd, da det vist nok er politisk bestemt. Her foruden giver ”skæve” aflæsningsdatoer fra NESA samt heraf følgende ”skæve” a conto opgørelsestidspunkter det meget svært at budgettere. Men vi prøver efter bedste evne, at lægge nogle små stigninger ind i budgettet og håber så vi nogenlunde kommer hjem.
Generelt er der kun grund til at opfordre til noget opmærksomhed om hvad vi hver især har kørende af el-forbrugende apparater. Samtidig skal vi minde om forbrugerrådets advarsel om det store ”tomgangsforbrug” Stand-By knapperne er årsag til…!!

Økonomi
Selvom økonomien/regnskabet har sit selvstændige punkt på generalforsamlingen, hvor der vil blive en detaljeret gennemgang ved revisor Ellegaard, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, så her alligevel nogle korte hovedpunkter.

Regnskab
Vi er ikke fri for en vis stolthed over det regnskab, vi kan præsentere for generalforsamlingen. Endnu en gang har vi ramt meget tæt på, således at vi i det aflagte regnskab har brugt ca. 2.000,- kr mere end vi havde budgetteret med…!!
En afvigelse helt nede på 0,2%…!! - Det kan vi nok aldrig opnå igen, med så lille en afvigelse, men vi vil da godt prale lidt af os selv.
Når det er sagt, så tilbage til selve tallene hvoraf fremgår, at foreningen har en meget sund og stærk økonomi. Vi skal dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi i det forløbne år har spist af den opsparede kapital i form af det store overførte overskud fra år 2000. Således har vi brugt 20.000,- kr. mere end der blev krævet op i 2001. Det skal vi gøre, men ved at lade være med at bruge det hele på en gang, kan vi sikre en meget fornuftig udvikling i de fremtidige opkrævningsbeløb. Mere om dette under budget.

Af egentlige kommentarer er kun, at den ikke budgetterede udgift til eftersyn af tagrender primært er finansieret ved ikke forbrugte budgetterede udgifter til ”alm vedligehold på bygninger” (elektriker, tømrer, fællesarealer, m.v.) ligesom renteindtægterne var en del højere end budgetteret.

Her udover investerede vi i en ny hækklipper samt en græstrimmer og der skulle vi hilse mange gange fra vor havemand og sige tak! - Det er en af de bedste investeringer der er foretaget i nyere tid….!!

Budget
Som sædvanlig har vi arbejdet meget med budgettet også for det kommende år. Vores udgangspunkt er et rullende 5-års budget, hvor vi prøver at fremskrive alle udgifter for denne periode. Herefter fordeler vi de store anlægsudgifter over perioden og ser hvordan tingene hænger sammen - udgifter og indtægter og hvad vi eventuelt skal stige for at bringe ligevægt.
Vi mener modellen har bevist sit værd i form af en stille og rolig udvikling i vores månedlige fællesbidrag. Således kan vi også klare en stor stigning i varmeregningen uden at det får store umiddelbare følger på opkrævningsbeløbet.
Derfor har vi valgt at foreslå en lille regulering ved en stigning på 1% i opkrævningerne fra 1. Juni 2002. Det kan hænge sammen ved, at vi også i år ”spiser af” det opsparede overførte overskud. Det betyder, at vi egentligt har underbudgetteret med ca. 33.000,- kr., som vi henter fra overskuddet. De foreløbige perspektiver for resten af perioden frem til og med år 2006 tilsiger en maksimal stigning på 3% årligt. Selvfølgelig med den bemærkning, at vi ikke kan tage højde for nye stigninger i f.eks. vand, varme eller el i samme størrelsesorden, som varmen er steget i år. Ej heller ved vi, om der pludselig kommer nogle store udgifter til vedligeholdelse af de faste installationer. Men mon ikke det går alligevel..??

Tillægsvis skal gøres opmærksom på, at vi er nødt til at regulere opkrævningen af hybridnetgebyret sådan, at det også pr. 1. Juni sættes op til 145,- kr./mdl. Dette skyldes dels en stigning fra TDC på små 3% i indeværende år, samt lidt for lidt opkrævet i sidste periode.

Budget og regnskab er vedlagt i den modtagne kuvert med indkaldelsen og denne beretning. Det rullende 5-års budget er absolut ikke hemmeligt og hvis nogen skulle have lyst til at se det, så kan man henvende sig til formanden.

Fremtiden og planlagte projekter.
Ligesom vi plejer skal vi også her prøve at gøre rede for de planlagte aktiviteter både i den nære, men også den lidt fjernere fremtid.
Vi er så småt begyndt at kunne se enden på de mest påtrængende projekter, men ikke dermed sagt, at der ikke stadig kan og vil dukke nye områder op, som kræver en indsats med en kærlig hånd og noget økonomi.

Renovering af fællesrum
Dette års primære projekt vil handle om en renovering af fællesrummet. Det er efterhånden så nedslidt, at det får folk til at ”løbe skrigende” bort. I bestyrelsen har vi derfor arbejdet med at få beskrevet hvad der bør/skal foretages samt få indhentet priser, så vi også kunne sætte økonomi på. Først og fremmest er gulvtæppet mange steder slidt helt igennem. Vi har undersøgt to alternativer. - Enten nye tæppefliser eller ”Pergo-gulv”. Her foruden skal der foretages en ”afslutning” på loftet i form af opsætning af nogle brede lister, hvorefter der skal spartles ordentligt ud og males. Efterfølgende tænkes indkøbt et nyt mødebord samt nogle bløde stole og lidt mere spændende lamper og billeder på væggene, ligesom billardet skal renoveres med nyt klæde og bander. Hele projektet kan gøres for ca. 65.000,- kr, som vi mener vil være givet godt ud. Igen vil fællesrummet blive til et rart sted at komme, ligesom fællesfaciliteter af en vis standard i høj grad vil påvirke salgbarheden og værdien af lejlighederne.

Tumbler
Efterhånden har denne 12 år på bagen, så ingen ved hvor længe den kan blive ved med at køre. Derfor er der hensat penge til udskiftning hvis den går i stykker. Dog får den lov at køre så længe den kan. Hvert år vi får ”forærende” er en besparelse på sigt..!

Omlægning af nøglesystem.
Sidste af årets planlagte projekter er en renovering/omlægning af nøglesystemet, da det er ved at være noget slidt i cylindrene. Ligeledes er der efterhånden så mange nøgler i cirkulation mellem tidligere fraflyttede beboere, at vi ikke har den mindste kontrol med hvem der evt. kommer og går. (Dette må ikke misforstås som en kriminalisering af fraflyttede beboere..!)
Desværre vil det medføre at de beboere, som stadig har en nøgle som passer både til kælder og hoveddør, at det fremover ikke vil være tilfældet.

Udenomsarealer
I regnskab/budget henstår stadig ca. 90.000 ubrugte kroner, som er afsat til dette formål. I bestyrelsen arbejder vi videre med de tidligere drøftede planer om at lave nogle bede med blomstrende buske/planter i arealet ud mod Byparkvej, sådan at det ikke bliver græs det hele, men der også er noget kønt at kigge på. Vi har planer om at tage ud og ”botanisere” på en planteskole for at danne os et overblik over mulighederne. Udgangspunktet er, at det skal være noget som ikke er alt for pasningskrævende samt noget med farver på. Det er tanken at etablere nogle bede i græsplænen med en stenkant, som kan holde græsset væk.
Her foruden skal der plantes x antal birketræer ude ved gavlen mod Hovedvejen. Efterhånden som disse vokser til, vil de efterhånden noget miserable fyrretræer kunne fjernes hen ad vejen. På den måde skulle vi kunne undgå en periode hvor der bliver alt for bart.

Sandsynligvis vil vi ikke få brug for alle pengene, der er hensat, men så vil de efterfølgende kunne tilbageføres og allokeres til andre projekter.

Udskiftning af fliser og trapper ved indgange.
Som vi tidligere har fortalt, så arbejder vi i bestyrelsen hele tiden på lidt længere sigt og prøver at have nogle visioner, samt følge med i de behov som dukker op. I forlængelse heraf har vi vurderet, at flisebelægningerne foran opgangene efterhånden har sat sig så meget, at man risikerer at gå og falde over skæve flisekanter. Ligeledes er trappestenene foran opgangsdørene ved at smuldre bort flere steder ligesom nogle af trapperne udenfor nr. 10 og 12. Derfor har vi vurderet at det var værd at overveje at vi i 2003 skulle tilvejebringe midler til at få lagt nye fliser. Foreløbig har vi afsat 100.000,- kr uden dog at have indhentet nogle præcise tilbud endnu.
Dette beløb er regnet ind i 5-års budgettet og vil ikke påvirke opkrævningsbeløbet på anden måde end allerede tidligere beskrevet her i beretningen.

Projekt x/y/??
Denne lidt kryptiske overskrift bringer os frem til år 2005 og år 2006, hvor vi opererer med ”ikke navngivne projekter”. Dette for det første, som et udtryk for at de umiddelbare behov for ”en kærlig hånd” i form af udskiftning og vedligeholdelse er blevet opfyldt via de hidtidige handlingsplaner.
Det skal dog i parentes bemærkes, at for år 2004, så budgetteres der med en udgift på 100.000 kr. til maling udendørs næste gang.
Men det skal i høj grad understreges, at det ikke må forlede os til at tro, at nu behøver vi ikke at hensætte penge til dispositionsfonden til at imødegå fremtidige behov for udskiftning/vedligehold-else. Der er for det første ingen, som ved hvad fremtiden vil bringe i form af overraskelser, eller udefra kommende (politiske!) krav om etablering af det ene eller det andet…!! - (Det har vi jo oplevet før). Her foruden ligger der et par potentielle ”spøgelser” og hviler ude i en uvis fremtid. Disse ”spøgelser” blev grundigt behandlet i beretningen sidste år, men her tænker vi på taget og vinduer. Det er ikke noget, som er lige oppe over endnu, men hvis vi skal sætte lidt til side på forhånd, så er det vel snart på tide at gøre sig nogle overvejelser, da disse udgifter vil være noget større, end de projekter vi arbejder med i øjeblikket.
Sådan som vi ser tingene i vores ”krystalkugle”, så vil det dog være muligt at omfordele de midler vi i øjeblikket hensætter i Grundfonden til dette formål i løbet af få år, da Grundfonden så vil have nået en størrelse, hvor den ikke bør være større.

Bredbåndsnet
Sidste år omtalte vi nogle undersøgelser vi havde i gang i forbindelse med ”fremtidens elektroniske hjem”, nemlig muligheden for at lægge Bredbånd ind i ejendommen. For os i bestyrelsen er der ingen tvivl om, at det vil blive et ønske/krav fra specielt den yngre generation om, at man kan få nogle hurtige forbindelser til Internettet, hvor man kan være koblet op hele tiden og som ikke blokerer telefonforbindelsen. Den undersøgelse vi iværksatte viste også at en gruppe af beboere var interesseret, ligesom vi er vidende om, at der allerede er flere som har anskaffet sig ADSL-opkobling via individuelle aftaler med forskellige udbydere.
I løbet af året, hvor bestyrelsen har arbejdet videre med idéen, har det vist sig, at nogle af de udbydere vi havde kontakt til alligevel ikke har kunnet leve op til de ”guld og grønne skove” de stillede i udsigt. Men så er der andre, som ikke lover mere end de kan holde bl.a. CSC Tiscali/World Online. Vi har fået et konkret tilbud herfra, som lyder på en 2 MB-forbindelse (Downstream) og 512 Kb (Upstream). En sådan forbindelse forestiller vi os kan deles af max 12 brugere. Når/hvis der bliver flere startes en ny gruppe, som ligeledes vil dele et tilsvarende set-up o.s.v. Rent hastighedsmæsssigt vil det betyde at man som minimum vil have en hastighed på 170 Kb hvis ALLE er på på samme tid. Såfremt der kun er en enkelt surfer på nettet, vil denne person have den fulde båndbredde til rådighed, så i ”værste fald” vil dette set-up betyde en opkobling, som er lidt langsommere end den langsomste ADSL-forbindelse eller halvanden gang så hurtigt, som dem der i øjeblikket har ISDN. Det vil i øvrigt nok anses for rimeligt usandsynligt at alle 12 tilkoblede brugere sidder og downloader store filer på samme tid, så denne mindstehastighed vil man kun opleve i meget få tilfælde. Samtidig vil det være muligt at lave et ”Intranet” for ejendommen for de, som måtte have lyst til at dele filer og evt. spille mod hinanden. Dette giver en mindre sikkerhed for dem som vil være med, og derfor er det helt frivilligt om man vil benytte sig af denne mulighed.
Prismæssigt ser det meget interessant ud, selvom vi skal foretage nogle grundinvesteringer i kabler, stik, Router samt en brugt PC, som kan agere ”Firewall”. Vi har fundet ud af, at der er plads i de nuværende rør, hvor telefonledningerne er trukket fra samledåserne i kælderen og ud til de enkelte lejligheder. Derfor kan vi selv foretage kablingen til dem der vil være med, (hvilket er testet af for 2 lejligheder). De faste startinvesteringer vil andrage en engangstilslutningspris på godt 1.200,- kr, pr. bruger - MEN UNDER FORUDSÆTNING AF 12 DELTAGERE!! Bliver der færre vil startprisen også blive højere, da grundmateriellet skal indkøbes under alle omstændigheder. Den månedlige udgift til selve opkoblingen vil så til gengæld blive så lav som ca. 90,- kr. pr. bruger, som er væsentligt lavere end hvad tilsvarende individuelle løsnininger kan købes for i dag…!!
Såfremt der ikke er fulde 12, som ønsker at deltage så vil tilslutningsprisen blive forholdsmæssigt højere, ligesom den månedlige afgift også vil blive forholdsmæssigt højere. Tanken er at det evt. højere betalte tilslutningsgebyr vil blive tilbagereguleret efterhånden, som de sidste tilmelder sig…!!

Det var en masse teknik m.v., som vi godt er klar over, at en del af medlemmerne overhovedet ikke er interesseret i og ikke ønsker at gøre brug af. - Derfor har vi også besluttet, at dette område SKAL køre helt uafhængigt af Ejerforeningen, men lægges over i en ”Bredbåndsforening”, som selvstændigt hæfter for alle udgifter og aktiviteter i denne forbindelse.
Grunden til at det er behandlet i denne beretning er, at det var en god mulighed for at berette om nogle muligheder. Tanken er efterfølgende at indkalde til et selvstændigt møde og stiftende generalforsamling i ”Bredbåndsforeningen”, hvor alle yderligere praktiske spørgsmål vil blive afklaret. Alligevel synes vi godt, at vi på den ordinære generalforsamling én gang kan tage en drøftelse af emnet.

Generalforsamlingen
Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Så kan vi blive endnu bedre rustet til at arbejde positivt på at gøre foreningen til et godt sted at være for os alle sammen. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt.

Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et veludført arbejde. En særlig tak til Jess Jensen, som ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen.
Tak til Malene Rye Eiersted og Henrik Forslund Nielsen som har haft rengøringsjobbet det meste af år 2001.
En tak til administrationen, som trods en del udskiftninger af kontaktpersoner alligevel har bragt os sikkert i mål.
Speciel tak til revisor Ellegaard, som nu på 27. år har bistået med råd og dåd.
Og slutteligen, med risiko for at blive beskyldt for nepotisme eller hvad man nu kan kalde den slags, så også en tak til vor varmemester og havemand Søren Rod.

På gensyn til generalforsamlingen på
Glostrup Park Hotel
Tirsdag d. 16. April 2002
kl. 19:00