Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2003

Så er der endnu en gang gået et år og vi skal have vort årlige statusmøde også kaldet generalforsamlingen.
Som det efterhånden er blevet ”tradition”, så udgiver bestyrelsen dette lille hæfte på forhånd, sådan at man har mulighed for i fred og ro, at fordybe sig lidt i ejerforeningens anliggender og samtidig gøre sig nogle tanker om, hvordan man kunne tænke sig at påvirke udviklingen i det, der er vores HJEM…!!

Først og fremmest skal vi benytte lejligheden til at byde velkommen til de nye beboere. Der har i det forløbne år været en ret stor udskiftning med køb og salg. Hele 9 lejligheder er blevet handlet/udlejet siden sidste generalforsamling. Og det er jo en stor mundfuld på så kort tid. Men historien fortæller os, at det sker sådan ca. med 5-6 års intervaller, når priserne endnu en gang når ”uanede” højder…!
Rent formelt skal vi lige gøre opmærksom på, at iflg. foreningens vedtægter, så tilhører stemmeretten på generalforsamlingen EJEREN af boligen og ikke nødvendigvis beboeren. Når det er sagt, så har alle beboere ”taleret” på generalforsamlingen og er hjerteligt velkommen til at gøre brug af denne. Det kunne jo godt være at de gode idéer kom netop her fra, og trods alt er beboerne jo en del af det daglige fællesskab, som vi i bestyrelsen gerne vil have til at fungere bedst muligt.
For at det kan lykkes, så er det vigtigt, at vi i det mindste denne ene gang om året får noget input til, hvad der er godt og hvad der er skidt. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle beslutninger truffet her, på demokratisk vis med stemmeflerhed, dem er bestyrelsen forpligtet til at efterkomme..!!
Som i de tidligere år vil vi i denne beretning prøve at berøre de ting, der er sket i det forgangne år, ligesom vi vil prøve, at gøre rede for nogle af de planer vi har for fremtiden, - både på kort og lidt længere sigt.
Alligevel vil der blive en del gentagelser fra tidligere beretninger, men det hænger jo sammen med, at de omgivelser vi befinder os i er de samme og at en del af ”problemområderne” stadig også er de samme. Men derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang.

For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og ikke bare bestyrelsens. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse har nogle visioner/idéer, som danner grundlag for at vi sidder netop der. Vi sidder ikke bare og afventer, at nogen skal komme og bede os om at gøre dit eller dat. Men får vi ikke dette modspil, så bliver det bestyrelsens idéer, som kommer til at nyde fremme. (Vi føler dog stadig, at langt hovedparten af vore tiltag er noget, som alle er glade for og kan tilslutte sig..!!)

Derfor skal der lyde en opfordring til at læse denne beretning nøje igennem, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes onsdag d. 30. April kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel.
Så håber vi, at vi her kan få skabt nogle gode løsninger der opfylder målet:
At E/F Glostrupparken skal være et godt sted at bo for ALLE….!!.

Oversigt over det forløbne år.
Ved et tilbageblik på året, så synes det at have været endnu ”et godt år”, men det er alligevel ikke forløbet helt uden ”knaster”. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen selvfølgeligt er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Men disse ting skal vi senere nok runde i løbet af beretningen.
I bestyrelsen er der sket en enkelt udskiftning idet tidl. næstformand Lars Enevoldsen desværre er fraflyttet ejendommen i februar måned. I stedet er Nadia Rydahl indtrådt og bestyrelsen har konstitueret sig selv med Rune Bolhøj som ny næstformand.

Husorden…!!
Et af de områder i hverdagen, som har størst betydning for fællesskabet, er vores daglige adfærd. Ved almindelig brug af sund fornuft, burde det egentligt IKKE være nødvendigt overhovedet at have en Husorden, men desværre så viser det sig gang på gang, at dette alligevel er nødvendigt, da adfærden mildest talt nogle gange er meget egoistisk tilrettelagt.
Når man bor i lejlighed og så tæt, som vi gør, så er det bydende nødvendigt, at vi tager hensyn til hinanden, hvis vi alle skal kunne holde ud at opholde os i vore lejligheder og vi samtidig ønsker at her skal se pænt og ordentligt ud omkring vort hjem…!!

Et af årets største problemer og sådan er det hver gang, der flytter nye ind, er afholdelse af fester. Det er helt i orden, at man holder en fest en gang imellem. Ejendommen er ikke et alderdomshjem, men sandelig heller ikke et ”Ungdomsherberg”. Her er faktisk ganske lydt gennem væggene og det er meget ubehageligt for naboerne og sågar i nogle tilfælde gennem 2-3 lejligheder, at man skal være nødt til at skrue helt op for sit fjernsyn, for bare at kunne opleve den sene nyhedsudsendelse. Det kan IKKE være rigtigt, at man ikke kan holde ud at opholde sig i sit eget hjem, man har købt og betalt….!! - Det kunne jo f.eks. også tænkes, at der var nogen som skulle på arbejde tidligt i week-enderne og som har behov for en god nats søvn, inden arbejdet skal passes..!!
Den høje musik i de lejligheder betyder også tit, at selv festdeltagerne ikke kan holde ud at opholde sig der inde, og så stiller de sig ud på opgangen på etagen oven over eller neden under med megen højrøstet tale og støj til følge. Endnu værre har vi oplevet, at man har stået nede i indgangspartiet og skoddet cigaretter direkte ned i de pålagte gulvtæpper..!! Konsekvensen er, at der efterhånden kommer til at se ”hærget og slidt ud” eller vi bare alle sammen skal til lommerne i utide for at udskifte ting, der burde kunne holde længere. Vi skal gøre opmærksom på at ejeren er ansvarlig for sine gæsters adfærd og jvnf. Husordenen erstatningspligtig for skader påført ejendommen. Ligeledes påhviler det ejeren ved forurening af ejendommens fælles bestanddele, at sørge for rengøring i umiddelbar tilslutning til forureningens opståen..!! (Bestyrelsens problem i denne sammenhæng er dog den objektive bevisførelse, for præcis HVEM der har forårsaget skaden/forureningen. Også selvom ingen inderst inde er i tvivl om, hvor det kommer fra…!!).
Derfor endnu en gang en kraftig opfordring til gensidig respekt for hinanden og hinandens livsrytme, sådan at man forsøger at aftale med hinanden om hvad der evt. sker, samt måske lige går ind og banker på og beder om et lidt lavere niveau for støjen, hvis det bliver for voldsomt…!

Et andet problemområde har været respekten for beplantningerne omkring ejendommen, specielt hækken ud mod Byparkvej. Den har svært ved at få fat, og der er i flere år blevet genplantet små skrøbelige nye hækplanter i håbet om tilsidst at få en fyldig hæk omkring vore arealer. Så er det trist at skulle opleve, at nogle af vore egne beboere og deres gæster er med til at trampe disse planter ned og opretholde uhindret adgang til arealerne og ejendommen. Det er ikke bare for sjov skyld, vi forsøger at få lavet disse hegn. Dels skulle det gerne ende med at se pænt ud, men man kunne jo også forestille sig, at de kunne have en eller anden funktion, hvis der skulle være nogle indbrudstyve, som evt. følte sig fristet…!!

I forbindelse med ”udenomsarealerne” skal også nævnes haverne til stuelejlighederne. Disse er fælles arealer dog med en tinglyst brugsret for beboeren af lejligheden ud for. Der medfølger også en vedligeholdelsespligt at samme areal…!! Heldigvis er hovedparten pæne og velholdte, men der er et par stykker, som bør se at få ryddet op..!! Det er IKKE oplagsplads for alt muligt. Det samme gælder selvfølgeligt også for altanerne.

Sidste år rundede vi et ”hunde høm-høm-problem”. Det er blevet bedre, men der ligger desværre stadig efterladenskaber rundt omkring på arealerne/parkeringspladsen og indkørslen i ny og næ. Igen en opfordring til at tage posen med og sørge for at få fjernet tingene inden nogen træder i det. Præmien i år går dog til den hundeejer, som efterlod en ”høm” på tæppet indenfor i opgangen til Nr. 4…!!!

Vi skal også gøre opmærksom på, at opgangene ikke er oplagsplads for hverken byggematerialer eller andre ting. Man må sørge for at holde disse pæne og ryddet for alt uvedkommende. - Det svarer til vindfanget i et parcelhus, men her er vi bare mange om at dele og vi ønsker vel alle at vore gæster og vi selv, dels ikke skal løbe slalom ligesom det gerne må se lidt pænt og indbydende ud, når vi får besøg..!! Ligeledes vil den nødvendige rengøring af trapper blive voldsomt generet, hvis man skal rende og flytte på alt muligt uvedkommende..!!

Husordenen kan altid give anledning til diskussion og den nuværende daterer sig tilbage til generalforsamlingen 1992. For os at se, så må det jo betyde at man kan indse fornuften og ikke har følt trang til at ændre på indholdet. Men ALLE er velkomne til at komme med ændringsforslag, hvis man synes den indeholder ting, man ikke bryder sig om. Det skal blot ske senest 8 dage inden den kommende generalforsamling og så behandler vi det der. Hvis ændringsforslag kan samle flertal blandt generalforsamlingsdeltagerne, som er foreningens højeste myndighed, så laver vi om på indholdet. Men indtil da, så er den nuværende gældende og SKAL EFTERLEVES…..!!!

Afslutningsvis kan vi fra bestyrelsen sige, ”at det absolut IKKE morer os, og at det absolut er ubehageligt..!”, når vi skal ud og påtale overtrædelser af husordenen. Det er sjældent, der i den forbindelse bliver fremsendt breve, da vi håber vi kan klare eventuelle tvister ved at tale sammen som voksne mennesker og prøve at finde en løsning. Men der står i vedtægterne at: ”det er Bestyrelsens PLIGT at påtale overtrædelser og sørge for overholdelse af husordenen”..!! - Da vi tager vores arbejde seriøst, overholder vi selvfølgeligt også de af vedtægterne pålagte opgaver. Til beroligelse, så går vi efterfølgende heller ikke og bærer nag eller ”dømmer folk” for påtaler. Når det er overstået, så er det overstået og så skal vi videre…!!!

Vaskeriet
Vores nyrenoverede vaskeri fra 2001 har alle været glade for i det forløbne år og det virker også som om, der bliver taget passende hensyn i dagligdagen. Af hensyn til de nytilkomne skal vi lige kort her gentage de vigtigste retningslinier for benyttelse af vaskekælderen:

Man må kun skrive sig på til én vasketid ad gangen. Når denne er påbegyndt kan man skrive sig på til en ny ledig tid.
Vaskeriet må KUN benyttes indenfor tidsrummet 06:00 - 22:00. D.v.s. at sidste tørring SKAL være afsluttet på dette tidspunkt…!! (Det er de samme beboere, som bor ovenover og de skal have fred efter dette tidsrum.)
Vi kan alle sammen blive bedre til at rense filteret i tumbleren efter brug.
Sluttelig en opfordring til at man får hentet sit tøj fra snorene, så snart det er tørt..!!

Som en henstilling skal vi anmode om, at vi viser forståelse for hjemmehjælperne, som kommer og hjælper vore ”svagere” beboere. Hjemmehjælperne er flinke til at skrive ”SO-SU” i forbindelse med vasketavlen og her skal vi henstille at ”15-min.-reglen” ikke udnyttes. Hjemmehjælperne kan være forsinket på deres tur, og derfor ikke være i stand til at starte lige til tiden..!!
Vi skal også minde om, at der er et vedtægtsbestemt månedligt gebyr for dem, som ønsker at have egen vaskemaskine i lejligheden. Dette hænger sammen med, at vi betaler fælles el og vand og at de øvrige beboere som benytter ejendommens vaskeri køber vaskepoletter til at dække disse udgifter. Det synes som om, der kunne være enkelte, som IKKE har tilmeldt egen vaskemaskine, da vi i bestyrelsen selvfølgeligt er vidende om, hvem som køber vaskepoletter og samtidig også hvem der har tilmeldt vaskemaskine. Skulle du have ”glemt” at tilmelde din vaskemaskine, så er det med at få det gjort, da vi godt kan finde på at lave et check i lejlighederne..!!

Etablering af handicap-plads
I løbet af året har vi fået lagt om på indgangspartiet til kælderen ved Nr. 8.
Årsagen hertil skyldes en af vore beboere (Lisbeth i Nr. 4), som desværre er blevet meget mindre mobil og som følge heraf har haft behov for nogle hjælpemidler til at lette dagligdagen. Da vi i bestyrelsen blev forelagt problemet, var vi ikke i tvivl om, at vi burde gøre, hvad vi kunne for at hjælpe. (Ingen af os ved, om det er os, der bliver ramt næste gang..!!)
I et meget fornuftspræget samarbejde med Glostrup Kommunes Ergoterapeuter skulle vi finde en mulighed for at kunne placere et el-drevent køretøj, sådan at Lisbeth har mulighed for at komme længere omkring. Imidlertid har vi jo indtil nu haft en masse forhindringer i form at niveauforskelle med trin i forskellige højder. Løsningen blev den, som i efterfølgende har oplevet, at vi kunne sænke indgangen til Nr. 8 ned i niveau med parkeringspladsen og samtidig rydde noget buskads, sådan at der kunne opstilles en ”container/garage” til køretøjet. En løsning alle parter finder meget optimal, og som kunne klares uden at påføre foreningen ekstra omkostninger. Kommunen dækkede arbejdsomkostningerne til rydning, lægning af fliser samt ”garage”. I foreningen var det planen for indeværende år (se senere), at skulle omlægge/udskifte fliserne, så det var en omkostning vi alligevel ville have haft, men som så bare kom lidt tidligere end forventet.

Internetforening
Det var også året hvor vi i foreningen/ejendommen trådte endnu et skridt ind i den elektroniske fremtid og beviste, at vi hele tiden er på mærkerne og følger med tidens behov.
I juni måned afholdtes stiftende generalforsamling i Internetforeningen Glostrupparken, hvis formål er at levere billigt bredbånd til ejendommens beboere. (I parentes skal bemærkes, at Internetforeningen er helt selvstændig og ikke har noget økonomisk sammenfald med ejerforeningen…!!).
Pr. oktober måned var foreningen oppe og køre med en delt ADSL-forbindelse på hele 2 Mb. Det betyder at hastigheden ind er ovennævnte delt med antallet af samtidige brugere. I øjeblikket er der 7 der er koblet på, men da alle som regel ikke sidder og downloader store filer på samme tid, så er det virkeligt en hastighed der kan mærkes…!!
Prisen pr. måned er i øjeblikket så lav, som 180,- kr,, hvor man så er på 24 timer i døgnet. Det er ca. 1/3 af prisen for tilsvarende selvstændige abonnementer hos de større udbydere.
2 af foreningens ”ildsjæle” Rune Bolhøj og Søren Rod har stået for kabling af de lejligheder, som ønskede at deltage, ligesom Rune har sørget for opsætning af den nødvendige teknik med router, firewall m.m. Tilslutningsprisen når der skal trækkes kabel er sat til 1.500,- kr. og er en engangsudgift, som hurtigt er tjent hjem med den lave månedspris.
Erfaringerne indtil nu er virkeligt gode, siger Rune Bolhøj. Der har endnu ikke været nogle nedbrud og belastningen synes at være jævnt fordelt, så de meget høje hastigheder virkeligt træder igennem.
Der er stadig åbent for optagelse af nye medlemmer, så hvis du er interesseret så kontakt Rune i Nr. 6. 1. Tv…!!

Ved samme lejlighed besluttede man i bestyrelsen, at man ville lave en hjemmeside for Ejerforeningen. Vi har købt ”domænenavnet” GLOSTRUPPARKEN, da vi er overbevist om, at fremtiden vil vise det som en naturlig ting, at megen information vil blive formidlet via de elektroniske medier.
Derfor kan du nu på internetadressen: www.glostrupparken.dk læse alt hvad der er værd at vide om ejerforeningen. Du kan finde nyheder om de sidste tiltag i ejendommen, se regnskaber, budgetter, beretninger og referater fra de seneste generalforsamlinger. Se de seneste aflæsninger af vore fællesforbrug (el, vand og varme). Foreningens vedtægter, husorden, skraldefolder m.v. ligesom der ligger en hel række billeder fra vor ejendom.
Vi forventer os meget af dette nye tiltag og har allerede fået megen ros udefra. Fra såvel nye potentielle købere, som ejendomsmæglere og mange andre.
Så hvis du ikke allerede har været omkring den nye hjemmeside, så besøg den en dag…!!

Vi skal dog gøre opmærksom på, at hjemmesiden ADRIG bliver et alternativ til den normale information, vi plejer at formidle, men det bliver et supplement, hvor man nok vil kunne finde en masse yderligere supplerende information om foreningen og dens arbejde..!!

Skrald
Ikke nogen beretning uden den sædvanlige tur omkring skraldet. Vi ved godt at det nok vil være utopia at tro, at vi nogensinde kommer til et niveau, hvor alt fungerer optimalt som det skal. Vi tror heller ikke at fordi nogen decideret har en uhensigtsmæssig adfærd, at de gør det for at genere. Men det er nok et samspil mellem mangel på information og en vis grad af ”ligegyldighed”. Derfor skal vi ikke skuffe nogen, men tage den sædvanlige tur.

- Pizzabakker samt papkasser må ikke smides i skakten. (Det er ligegyldigt om de er foldet sammen eller revet i lidt mindre stykker..! De flænser sækken med deres skarpe kanter! - Enten lægges de i forkælderen som storskrald (tømt for efterladenskaber inden..!!) Eller også smides de i sækkene i skralderummet i kælderen.
- ”Blandingsposer” til storskrald i forkælderen, det opleves alt for tit..!! - Den går ikke!! Alt hvad der kan/bør sorteres skal sorteres i de respektive sække/beholdere.
- Tøm altid glas og skyl dem efterfølgende inden de placeres i glasbeholderen. (Det er ligegyldigt om det er rødbedeglas, salatdressing eller andet…!!). Metallåg skal tages af inden og smides i beholderen til metal. Plasticposer har heller ikke noget at gøre i disse kasser, da de ikke kan genbruges sammen med glas eller metal.
- Malingsrester, kemikalieaffald og sanitet m.v. skal man stadig selv sørge for bortskaffelse af, da det IKKE er omfattet af stor-skraldeordningen. Det kan stadig afleveres kun 300 m herfra på genbrugsstationen på Paul Bergsøesvej.
- Bygningsmaterialer d.v.s. bl.a. dørkarme, døre, køkkenmoduler o. lign. er heller ikke omfattet af storskraldeordningen.
- Prøv i det omfang det er muligt, at få båret storskrald ned senest mandag middag i ulige uger. Tømning foregår tirsdag morgen, - meget tidligt i ulige uger. Det kunne stadig være dejligt for alle, at der kunne se pænt ud i forkælderen bare et par dage ad gangen..!!
- Grønt affald d.v.s. blomster, potteplanter, haveaffald, altankasseaffald m.v. - Dette skal stadig lægges i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen. Der må kun henlægges komposterbart affald og IKKE urtepotter, juletræsfødder, plasticposer m.v. Dette skal i kælderen til det ”normale” affald.

En gang imellem synes det også lidt ”håbløst” når hele eller halve lejligheder bliver tømt og alt bare båret ned i kælderen til storskrald. Hvis man flytter, så er der nok lidt plads ude på smækken af flyttebilen og så kan de 300 m ned til Paul Bergsøesvej vel ikke være den helt store omvej..!!(?)
Det må indrømmes, at det er lidt ”træls” hvert år at skulle disse ting igennem. Alle nye beboere får fra vor formand i forbindelse med indflytning udleveret den udarbejdede folder ”Daglig håndtering af skrald” og til de gamle beboere, så er den foreløbigt udsendt to gange…!!
Skulle nogle have fået forlagt den, så kan nye eksemplarer rekvireres hos formanden. En efterlevelse af de gode råd her fra, ville gøre hverdagen betydeligt lettere for vore ejendomsfunktionærer og bestyrelsen.
Trods disse ”beklagelser”, så må vor vicevært erkende, at han har oplevet værre ting i andre ejendomme så, så slemt står det ikke til. Men det ville være rart, hvis vi i fællesskab kunne hjælpe hinanden, med små ting for den enkelte, men et ”større projekt” for viceværten, hvis alle var ligeglade..!!

Årets projekter
Også igennem det forløbne år har der været gennemført flere store og betydende ”projekter” i form af vedligeholdelse, renovering og ændringer i vores fælles bestanddele.
Det er ikke uden en vis stolthed, vi i bestyrelsen kigger tilbage på året, der er gået og de meget synlige resultater vi kan glæde os over i vor hverdag.
For dem som ikke ved det eller har glemt det, så udspringer alle de større ting af det ”rullende 5-års budget”, vi i bestyrelsen arbejder efter. Det betyder dels, at vi hele tiden har en plan for fremtiden, men også at den nødvendige økonomi til projekternes gennemførelse på forhånd er tilvejebragt.

Udenomsarealer
Vi skal blankt erkende i bestyrelsen, at dette projekt ikke rigtigt kører i det tempo, vi godt kunne tænke os. Hvilket der har været mange årsager til. Men lad os i stedet glæde os over, at der trods alt sker fremskridt. - Langsomt men sikkert, så mon ikke vi efterhånden kan begynde at se enden på det…??!
Sidst på året i 2002 fik vi endeligt udgravet og klargjort de bede vi har snakket så meget om i de senere år. Der blev gravet ud og udskiftet jord, til noget planterne forventes at kunne trives i. Bedene er blevet anlagt med en flisekant, således at vi fremover skulle kunne holde græsset for sig og planterne i bedene for sig.
Omkring færdiggørelse af projektet henvises til omtale senere i beretningen hvor ”årets projekter” for 2003 vil blive gennemgået nærmere.

Fællesrum i kælderen
Årets største planlagte projekt var renoveringen af vort fællesrum med bordtennis og billardet.
Som vi gjorde rede for på sidste generalforsamling var vores hensigt, at dette rum skulle gøres mere hyggeligt ligesom bestanddelene vedligeholdes, så de igen er ”up to date”.
En enkelt indsigelse ved gennemgangen på sidste års generalforsamling vandt ikke gehør, hvorfor projektet blev gennemført i den form, det var blevet forelagt.
Lars Enevoldsen blev gjort til projektansvarlig og styrede med sikker hånd projektet igennem, til de flotte lokaler det er endt op med at blive igen.
Der blev sat lister på i loftet, malet efter alle kunstens regler, lagt nyt gulvtæppe, opsat nyt lys med lysdæmpere, så lokalerne kan bruges i forskellige sammenhænge. (Lysopsætningen kan vi takke Rune B og Rod for). Billardbordet fik en tiltrængt renovering med nyt klæde og bander. Formanden sponserede sit private dartspil, som er sat op på endevæggen. Der blev indkøbt noget nyt møblement og lidt kunst til væggene. - (De bløde stole blev sponseret af en beboer, der skulle fraflytte (Morten), hvilket også gælder for sofabordene, som kommer fra en anden fraflyttet beboer (Lars E) - Mange tak for det…!!).
Således lykkedes det os, at få nogle TIP-TOP ”nye” lokaler indenfor de budgetterede godt 65.000,- kr. Det er nu helt op til os selv hvor længe der skal se ordentligt ud. Vi forventer, at der vil gå mange år, før vi igen finder penge til en ny omgang i disse rum. Så pas nu godt på dem og vis hensyn under brugen…!!

Omlægning af nøglesystemet
I september var tiden også kommet til at få gennemført den planlagte omlægning af vort låse-/nøglesystem. Efterhånden var der vel temmelig mange nøgler i cirkulation til kælderen blandt fraflyttede beboere og andre ligesom låsecylindrene var ved at være temmelig slidte. Derfor igangsatte vi den varslede udskiftning, der betød at alle beboere fik en ny grøn nøgle som passer alle de steder hvor beboerne har adgang og der er opsat låse på dørene. Udskiftningen forløb smertefrit og uden de store gener for nogen af os og til vor store glæde kan vi konstatere, at hovedparten af alle beboerne er flinke til at sørge for at låse og lukke efter sig…!!

Ved samme lejlighed fik vi monteret en skinne omkring aviscontainerne, sådan at disse nu ikke skulle køre rundt på hele parkeringspladsen når det er stormvejr..!!

Forbrug af vand, varme og el.
Det er jo altid interessant når årets forskellige fællesforbrug kan opgøres. Dels fordi der hos varmemester og bestyrelse er gået sport i at holde det så lavt som muligt, men også fordi det er en af de mere alvorlige poster i regnskabet. Således har forbrugsudgifterne udgjort mere end 50% af foreningens samlede udgifter og dermed det samme forhold i forbindelse med jeres månedlige indbetalingskort lydende på fællesbidrag

Vand.
Efter mange års fald i det samlede forbrug fik vi i år 2000 et tilbageslag i form af en stigning og vi troede at vi dermed havde nået bundgrænsen.
Selvom 2001 startede lidt skidt, så rettede tingene sig op hen over året og endnu en gang nåede vi det lavest registrerede nogensinde.
I år 2002 nåede vi alligevel endnu en gang det laveste forbrug i de 13 år, der har været læst af og ført statistik over forbruget. Vi nåede kun op på 3.198 M3 og det må siges at være rimeligt tilfredsstillende. Det er godt nok kun et beskedent fald på 13 M3, men det viser at den nødvendige opmærksomhed omkring vandspild tilsyneladende er til stede. Og det er både vigtigt og godt for os alle sammen. Vi skal jo ikke glemme, at et løbende toilet hos én beboer vil blive ”tørret af” på os alle sammen..!! - Det vil stadig være ufornuftigt økonomisk, at skulle etablere individuel måling, da etableringsomkostninger samt årlige omkostninger i forbindelse med aflæsning og vandregnskab langt vil overstige, den eventuelle yderligere besparelse i forbruget. Derfor er vor varmemester også meget opmærksom på det månedlige forbrug og tager en gang imellem en ”nattevandring” for at høre på faldstammerne i kælderen, om det risler for meget, ligesom hovedmåleren burde stå næsten stille midt på natten..!! - Skulle dette ikke være tilfældet, kan man risikere kontrolbesøg i lejligheden med henblik på at chekke løbende toiletter og haner…!!
Som en positiv ting kan vi meddele, at vandprisen også i 2003 holdes uændret af kommunen.
Bare til orientering for de, som ikke måtte have noget forhold til udgiften, så er M3-prisen knap 32,- kr. Omsat til vort gennemsnitsforbrug svarer det til, at hver person bruger for ca. 6,- kr. vand i døgnet..!!

Varme.
Året 2002 blev et dyrt varmeår. Ikke så meget p.g.a. vejret, men fordi vi fik en stigning fra varmeværket på ca. 13,5%.
Vi kan nok stadig mindes de kolde måneder november og december, som var koldere end det man kalder ”normal-året”. Til gengæld så var årets første måneder en hel del lunere end de plejer at være. Så året som helhed var faktisk ca. 10% lunere end normalåret, til forskel fra 2001 som kun var ca. 6% lunere.
Det er jo ikke noget vi har den store indflydelse på, så vi kan bare fyre med omtanke i dagligdagen. Vor klimastat, der regulerer fremløbstemperaturen på radiatorerne bliver serviceret og fungerer som den skal.
Et godt råd omkring udnyttelsen af varmen i lejlighederne er, at man åbner alle radiatorerne nogenlunde lige meget, i stedet for at holde 1 lukket og de øvrige helt åbne. Der kommer jo alligevel varme fra de øvrige rum ind i det rum, hvor man holder lukket for radiatoren. Ligeledes når man lufter ud, så sørg for at lave gennemtræk i 5-10 min. (og her må man gerne lukke radiatorerne imens). Efterfølgende når man igen har lukket op for radiatorerne, så går der ikke lang tid, før man igen har ”normal” temperatur i lejligheden.
Varmeværket har til 2003 givet en lille sænkning på ca. 1,5% på prisen, men niveauet er efter sidste års stigning en del højere end vi tidligere har været vant til. Det eneste vi kan gøre også her er, at være opmærksomme og derefter prøve at bære os så fornuftigt ad som muligt…!!

El.
Her har vi fået noget af en ”øretæve” i det forgangne år. Det skyldes IKKE de store ændringer i forbruget, da vi rent faktisk kunne notere et fald på godt 500 kWh og dermed landede tæt på niveauet for 2001 nemlig et totalforbrug på 109.040 kWh.
Men, men, men..!! - el-priserne har taget en utrolig himmelflugt i løbet af 2002. Det såkaldte ”frie el-marked” har åbenbart haft sin pris. For stort set det samme forbrug er udgiften i 2002-regnskabet godt 192.000,- kr mod 160.000,- kr i 2001-regnskabet..!! Det er bl.a. et af problempunkterne, som der vil blive gjort nærmere rede for under økonomi, når det nye opkrævningsbeløb skal fastsættes.
Indkøbet af den nye vaskemaskine for ca. 1½ år siden har givet nogle besparelser på el-forbruget her, men alligevel har vi set os nødsaget til at hæve prisen for tumbleren til 5,- kr. mod tidligere 4,-. Dette skyldes at omsætning af energi - el til varme, stadig kræver den samme mængde el og da prisen er steget så meget, så må tørreprisen også følge med..!
Der skal stadig kraftigt henstilles til opmærksomhed omkring vort el-forbrug i lejlighederne. Sluk lyset i rum man ikke opholder sig i, sluk for apparater man ikke bruger o.s.v., da vi føler os overbevist om at el-priserne ikke er færdige med at stige. Og det er vel kun et naivt håb at tro, at de igen skal falde ned på det ”gamle niveau”..!!?
I bestyrelsen er vi opmærksomme omkring det tidligere regnestykke for etablering af individuel måling. Men vi er endnu ikke nået til et punkt, hvor det vil bibringe en privat--økonomisk fordel, da det dels kræver anlægsinvesteringer i form af opsætning af måler i hver enkelt lejlighed, ligesom hver lejlighed herefter vil blive pålignet en individuel målerafgift fra NESA.

Økonomi
Selvom økonomien/regnskabet har sit selvstændige punkt på generalforsamlingen, hvor der vil blive en detaljeret gennemgang ved revisor Ellegaard, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, så her alligevel nogle korte hovedpunkter.

Regnskab
Vi kan i bestyrelsen endnu en gang se tilbage på et år, hvor vi fuldt og helt kan stå inde for regnskabet. Det udviser et overskud på ca. 70.000,- kr hvilket i praksis betyder, at vi har ”spist” ca. 7.000,- kr. af det fra forrige år overførte overskud. Eller sagt på en anden måde, så har vi haft et tilsvarende underskud..!!
Det er jo ikke store penge, men det skal tilføjes, at vi ikke har ramt alle poster klokkerent, hvor noget har været underbudgetteret og andet overbudgetteret, men plusser og minusser har fået tingene til at gå op i en højere enhed.

Budget
Som sædvanlig har vi arbejdet meget med budgettet også for det kommende år. Vores udgangspunkt er et rullende 5-års budget, hvor vi prøver at fremskrive alle udgifter for denne periode. Herefter fordeler vi de store anlægsudgifter over perioden og ser hvordan tingene hænger sammen - udgifter og indtægter og hvad vi eventuelt skal stige for at bringe ligevægt.
Vi mener modellen har bevist sit værd i form af en stille og rolig udvikling i vores månedlige fællesbidrag. Men alligevel kan den ikke tage højde for så store stigninger ,vi er udsat for i denne omgang, i form af poster vi ikke selv har den store indflydelse på. Her tænkes i første omgang på det væsentligt højere niveau for varmeudgiften. De galloperende stigninger i el-prisen, som vi forventer ikke er stoppet med stigningen i 2002. Her foruden er forsikringen også steget med ca. 30% eller ca. 10.000,- kr. i 2003. - Det skal dog bemærkes at Administrator var hurtigt på banen og fik afbødet noget af den stigning, som vort daværende forsikringsselskab havde varslet og fundet et andet, som var lidt billigere.

Disse væsentlige stigninger har gjort det til lidt af et hovedbrud for bestyrelsen at få lavet et fornuftigt budget, som vi også mener kan holde. Men ud fra den sædvanlige ”forsigtige” budgettering, mener vi, at det skulle være muligt at klare skærene med en 5 procents stigning i fællesbidragene i indeværende år. Det skal bemærkes, at stigningen først vil træde i kraft pr. 1. Juni, og derfor vil den årlige stigning kun være på godt 3% for 2003. Vi er så spændte på at vurdere årets resultat, inden vi igen tager ”krystalkuglen” frem til næste år og vurderer udviklingen i tingene. Hvis det går så galt med udviklingen, som det ser ud til i øjeblikket, så må vi forvente nogle stigninger på lignende niveau i de kommende år. Ligeledes har vi planlagt at få reddet de sidste stumper hjem, via en ”aktivering” af nogle af de midler, vi ellers plejer at hensætte til dispositionsfonden. I budgettet har regnet med at ”aktivere” ca. 70.000,- kr. i år 2005, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Men vor klare målsætning er, at vi skal kunne klare dette hop i udgiftsniveauet med en maximal regulering på 5% om året. Inden vi forfalder helt til krisestemning, så har vi forhåbninger om, at forskellige budgetforbedringer i de kommende år kan løse lidt op for problemerne og gøre ovennævnte til ikke ”skræk-scenariet” så dog til ”værst mulige”..!!
Derfor melder vi også ud nu om de lidt svære fremtidsperspektiver..!!

Tillægsvis skal gøres opmærksom på, at vi er nødt til at regulere opkrævningen af hybridnetgebyret sådan, at det også pr. 1. Juni sættes op til 150,- kr./mdl. Dette skyldes dels en stigning fra TDC på små 3% i indeværende år, samt lidt for lidt opkrævet i de sidste perioder, som vi skal have hentet ind.

Budget og regnskab er vedlagt i den modtagne kuvert med indkaldelsen og denne beretning. Det rullende 5-års budget er absolut ikke hemmeligt og hvis nogen skulle have lyst til at se det, så kan man henvende sig til formanden.

Fremtiden og planlagte projekter.
Ligesom vi plejer skal vi også her prøve at gøre rede for de planlagte aktiviteter både i den nære, men også den lidt fjernere fremtid.
Vi kan efterhånden se enden på de mest påtrængende projekter, men ikke dermed sagt, at der ikke stadig kan og vil dukke nye områder op, som kræver en indsats med en kærlig hånd og noget økonomi.
Det vi lige så godt kan begynde at forberede os så småt på, er nogle af de rigtigt store ting, som vil komme i løbet af måske de næste 10-15 år. Her tænker vi specielt på tag og vinduer. Hvis vi begynder at forberede os en lille smule allerede nu, så har vi en chance for at komme fornuftigt igennem også disse meget store og meget dyre projekter.
Derfor arbejder vi i bestyrelsen i øjeblikket med en model for hvordan vores ”opsparing-/hensættelsespolitik” skal være. Vi skal vel snart ikke hensætte flere penge i grundfonden, som primært er en reservefond til at opsuge uforudsete udgifter. I stedet bør vi måske overveje om vi hvert år skal putte disse penge i en ”tag-/vinduesfond”. Alternativet når tiden oprinder er, at vi bare alle sammen skal til lommerne og indbetale et engangsbeløb i stedet for, at vi løbende sparer op…! - Der er jo kun de til enhver tid boende medlemmer til at bekoste også store udskiftninger/reparationer.

Udskiftning af fliser og trapper ved indgange.
Som vi tidligere har fortalt, så arbejder vi i bestyrelsen hele tiden på lidt længere sigt og prøver at have nogle visioner, samt følge med i de behov som dukker op. I forlængelse heraf har vi vurderet, at flisebelægningerne foran opgangene efterhånden har sat sig så meget, at man risikerer at gå og falde over skæve flisekanter. Ligeledes er trappestenene foran opgangsdørene ved at smuldre bort flere steder ligesom nogle af trapperne udenfor nr. 10 og 12. Derfor er det som omtalt på sidste års generalforsamling udpeget til at være ”Årets projekt” i år 2003. Vi fik allerede en forsmag i utide i forbindelse med tidligere her i beretningen omtalte omlægning i forbindelse med etablering af ”handicap-hjælp”.
Her kan i danne jer et indtryk af hvordan tingene tænkes at skulle se ud, når vi er færdige. Imidlertid kan det give anledning til nogle overvejelser om ”linieføring/niveau”. Man kunne måske overveje om det ikke var fornuftigt at få sænket ALLE indgangene ned i niveau med parkeringspladsen, så vi slipper for det nuværende høje trin..??! Ligeledes kunne man ud for nr. 10 og 12 overveje, om man ikke skulle hæve arealet så det kommer i niveau med indgangsdøren. Dermed skulle man kunne undgå omkring 3 trin af de nuværende trapper. Det ville gøre det noget nemmere for gangbesværede at bevæge sig rundt i ejendommen. Det kunne også lade sig gøre at lave noget tilsvarende i forbindelse med nr. 6, mens det ikke kan lade sig gøre ud for nr. 2 og 4. (Hænger sammen med noget hovedkloakdæksel m.v.).
Det synes vi i skulle overveje og give os nogle tilbagemeldinger på, når vi mødes på generalforsamlingen.
Vi kan også oplyse, at vi nu (efter megen besvær ) endeligt har fået et tilbud frem på sagen, og det skulle kunne laves for max. 60.000,- kr., som der er dækning for via dispositionsfonden.

Tumbler
Efterhånden har denne 13 år på bagen, så ingen ved hvor længe den kan blive ved med at køre. Derfor er der hensat penge til udskiftning hvis den går i stykker. Dog får den lov at køre så længe den kan. Hvert år vi får ”forærende” er en besparelse på sigt..!

Udskiftning af opgangslamper.
Desværre kan vi ikke længere få nye kupler til lamperne på vores opgange. Og det indkøbte lager er brugt op. Det betyder, at når den næste kuppel er blevet mør af varme og ælde, så har vi ikke en anden vi kan sætte på i stedet. Derfor har vi været nødt til at undersøge hos vor elektriker, hvordan denne situation kunne løses, da vi ikke kan leve med fritlagte rør/pærer i opgangene. Den eneste løsning er udskiftning af samtlige lamper, hvor vi har fundet en type, som ser nogenlunde lige sådan ud. Det kommer til at koste ca. 20.000,- kr. at få udskiftet dem alle, men så skulle der også være garanti for de næste 20 år. (De gamle har nu siddet i ca. 28 år, hvorfor man ikke længere kan købe reservedele). En lidt ærgerlig udgift, som vi dog ikke mener, der er noget at gøre noget ved. Så derfor har vi planlagt denne udskiftning en gang til efteråret.

Udenomsarealer
I regnskab/budget henstår stadig ca. 60.000 ubrugte kroner, som er afsat til dette formål. I bestyrelsen arbejder vi videre med de tidligere drøftede planer om at lave nogle bede med blomstrende buske/planter i arealet ud mod Byparkvej, sådan at det ikke bliver græs det hele, men der også er noget kønt at kigge på. Vi har nu i det forløbne år ”botaniseret” og fundet ud af hvilke planter vi synes skal i de 4 anlagte bede. I enderne skal plantes en buskrose med en masse små lyserøde blomster, der skulle blomstre næsten fra maj og til september. (Det skule være samme type, som står henne ved Vandtårnet). I de midterste bede plantes i midten nogle opstammede planter med nogle lange mørkerøde blomster. Udenom plantes endnu en buskart kaldet ”stjernetop”, som har en masse hvide blomster også det meste af sommeren. Disse typer skulle være nemme at holde, da de kan formes og beskæres med hækklipperen, så vi kan styre omfanget. Men mest vigtigt, så skulle det give os noget pænt at kigge på. I bunden af bedene udlægges flis, så vi kan holde ukrudtet væk indtil planterne er groet til. Planen er, at vi her i foråret får gjort dette færdigt, så vi kan komme videre.

Projekt x/y/??
Denne lidt kryptiske overskrift bringer os frem til år 2006 og år 2007, hvor vi opererer med ”ikke navngivne projekter”. Dette for det første, som et udtryk for at de umiddelbare behov for ”en kærlig hånd” i form af udskiftning og vedligeholdelse er blevet opfyldt via de hidtidige handlingsplaner.
Det skal dog i parentes bemærkes, at for år 2004, så budgetteres der med en udgift på 100.000 kr. til maling udendørs næste gang. Og i 2005 opereres med en måske nødvendig ”indsprøjtning” til at redde driften uden yderligere stigninger i opkrævningsbeløbet.
Men det skal i høj grad understreges, at det ikke må forlede os til at tro, at nu behøver vi ikke at hensætte penge til dispositionsfonden til at imødegå fremtidige behov for udskiftning/vedligeholdelse. Der er for det første ingen, som ved hvad fremtiden vil bringe i form af overraskelser, eller udefra kommende (politiske!) krav om etablering af det ene eller det andet…!! - (Det har vi jo oplevet før). Her foruden ligger der et par potentielle ”spøgelser” og hviler ude i en uvis fremtid. Disse ”spøgelser” er blevet grundigt behandlet i beretningen også i år, men her tænker vi på taget og vinduer. Det er ikke noget, som er lige oppe over endnu, men hvis vi skal sætte lidt til side på forhånd, så er det vel snart på tide at gøre sig nogle overvejelser, da disse udgifter vil være noget større, end de projekter vi arbejder med i øjeblikket.

Generalforsamlingen
Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Så kan vi blive endnu bedre rustet til at arbejde positivt på at gøre foreningen til et godt sted at være for os alle sammen. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt.

Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et veludført arbejde. En særlig tak til Lars Enevoldsen tidl. næstformand, som er fraflyttet ejendommen
En tak til administrationen, som har bragt os sikkert i mål. Og igen en speciel tak til revisor Ellegaard, som nu på 28. år har bistået med råd og dåd

På gensyn til generalforsamlingen på
Glostrup Park Hotel
Onsdag d. 30. April 2003
kl. 19:00