Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2004

Så er der endnu en gang gået et år og vi skal have vort årlige statusmøde også kaldet generalforsamlingen.
Som det efterhånden er blevet ”tradition”, så udgiver bestyrelsen dette lille hæfte på forhånd, sådan at man har mulighed for i fred og ro, at fordybe sig lidt i ejerforeningens anliggender og samtidig gøre sig nogle tanker om, hvordan man kunne tænke sig at påvirke udviklingen i det, der er vores HJEM…!!

Først og fremmest skal vi benytte lejligheden til at byde velkommen til de nye beboere. Der har i det forløbne år endnu en gang været en ret stor udskiftning med køb og salg. Hele 9 lejligheder er blevet handlet/udlejet siden sidste generalforsamling. Det samme gjorde sig gældende forrige år. Sådan at i løbet af de seneste 2 år, har der været en udskiftning på hele 38%. Og det er jo en stor mundfuld på så kort tid, hvilket da også har sat sit præg på dagligdagen.
Rent formelt skal vi lige gøre opmærksom på, at iflg. foreningens vedtægter, så tilhører stemmeretten på generalforsamlingen EJEREN af boligen og ikke nødvendigvis beboeren. Når det er sagt, så har alle beboere ”taleret” på generalforsamlingen og er hjerteligt velkommen til at gøre brug af denne. Det kunne jo godt være at de gode idéer kom netop her fra, og trods alt er beboerne jo en del af det daglige fællesskab, som vi i bestyrelsen gerne vil have til at fungere bedst muligt.
For at det kan lykkes, så er det vigtigt, at vi i det mindste denne ene gang om året får noget input til, hvad der er godt og hvad der er skidt. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og alle beslutninger truffet her, på demokratisk vis med stemmeflerhed, dem er bestyrelsen forpligtet til at efterkomme..!!
Som i de tidligere år vil vi i denne beretning prøve at berøre de ting, der er sket i det forgangne år, ligesom vi vil prøve, at gøre rede for nogle af de planer vi har for fremtiden, - både på kort og lidt længere sigt.
Alligevel vil der blive en del gentagelser fra tidligere beretninger, men det hænger jo sammen med, at de omgivelser vi befinder os i er de samme og at en del af ”problemområderne” stadig også er de samme. Så derfor er vi alligevel nødt til at hive dem frem endnu en gang.

For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi hele tiden kan have en dialog i gang med medlemmerne, da det jo er vores allesammens forening og ikke bare bestyrelsens. Der skal dog ikke herske tvivl om, at den siddende bestyrelse har nogle visioner/idéer, som danner grundlag for at vi sidder netop der. Vi sidder ikke bare og afventer, at nogen skal komme og bede os om at gøre dit eller dat. Men får vi ikke dette modspil, så bliver det bestyrelsens idéer, som kommer til at nyde fremme.
Derfor skal der lyde en opfordring til at læse denne beretning nøje igennem, tage stilling til indholdet og efterfølgende møde op til generalforsamlingen, som afholdes tirsdag d. 20. April kl. 19:00 på Glostrup Park Hotel.
Så håber vi, at vi her kan få skabt nogle gode løsninger der opfylder målet:

At E/F Glostrupparken skal være et godt sted at bo for ALLE….!!.

Oversigt over det forløbne år.
Ved et tilbageblik på året, så synes det at have været endnu ”et godt år”, men det er alligevel ikke forløbet helt uden ”knaster”. - Der har været foretaget nogle gode ting i relation til den løbende vedligeholdelse af ejendom og faciliteter, som bestyrelsen selvfølgeligt er ansvarlige for i dagligdagen, ligesom budgetlægning og økonomi. Men disse ting skal vi senere nok runde i løbet af beretningen.
I bestyrelsen er der sket en enkelt udskiftning, idet John B. Poulsen desværre er fraflyttet ejendommen i december måned. I stedet er Lars Mølhøj indtrådt.

Praktiske informationer
I år har vi lovet os selv at komme med nogle praktiske oplysninger om foreningen, som vi ofte har glemt.
Det drejer sig om glas– og kummeforsikring. Ejendommen har en fælles glas– og kummeforsikring, så du behøver ikke selv at tegne en sådan, som en del af din husstandsforsikring. Det er bare dobbeltdækning, som forsikringsselskaberne kan fylde i deres i forvejen store pengetanke.
I foreningen råder vi endvidere også over en ”Borehammer” d.v.s. en rigtig god boremaskine, som uden problemer også kan bore i de meget hårde lofter, hvis du skal have sat lamper op. Desuden har vi en accu. bore/skruemaskine samt en elektrisk stiksav, (også kaldet en ”kaninpik”). Disse maskiner kan lånes på korttidsudlån ved henvendelse til viceværten.

Husorden…!!
Et af de områder i hverdagen, som har størst betydning for fællesskabet, er vores daglige adfærd. Ved almindelig brug af sund fornuft, burde det egentligt IKKE være nødvendigt overhovedet at have en Husorden. Men desværre så viser det sig gang på gang, at dette alligevel er nødvendigt, da adfærden mildest talt nogle gange er meget egoistisk tilrettelagt.
Når man bor i lejlighed og så tæt, som vi gør, så er det bydende nødvendigt, at vi tager hensyn til hinanden, hvis vi alle skal kunne holde ud at opholde os i vore lejligheder og vi samtidig ønsker, at her skal se pænt og ordentligt ud omkring vort hjem…!!

Et af årets største problemer og sådan er det hver gang, der flytter nye ind, er afholdelse af fester. Det er helt i orden, at man holder en fest en gang imellem. Ejendommen er ikke et alderdomshjem, men sandelig heller ikke et ”Ungdomsherberg”. Her er faktisk ganske lydt gennem væggene og det er meget ubehageligt for naboerne og sågar i nogle tilfælde gennem 2-3 lejligheder, at man skal være nødt til at skrue helt op for sit fjernsyn, for bare at kunne opleve den sene nyhedsudsendelse. Det kan IKKE være rigtigt, at man ikke kan holde ud at opholde sig i sit eget hjem, man har købt og betalt….!! - Det kunne jo f.eks. også tænkes, at der var nogen som skulle på arbejde tidligt i week-enderne og som har behov for en god nats søvn, inden arbejdet skal passes..!!
Den høje musik i de lejligheder betyder også tit, at selv festdeltagerne ikke kan holde ud at opholde sig der inde, og så stiller de sig ud på opgangen på etagen oven over eller neden under med megen højrøstet tale og støj til følge. Endnu værre har vi oplevet, at man har stået nede i indgangspartiet og skoddet cigaretter direkte ned i de pålagte gulvtæpper..!! Konsekvensen er, at der efterhånden kommer til at se ”hærget og slidt ud”, eller vi bare alle sammen skal til lommerne i utide for at udskifte ting, der burde kunne holde længere. Vi skal gøre opmærksom på at ejeren er ansvarlig for sine gæsters adfærd og jvnf. Husordenen erstatningspligtig for skader påført ejendommen. Ligeledes påhviler det ejeren ved forurening af ejendommens fælles bestanddele, at sørge for rengøring i umiddelbar tilslutning til forureningens opståen..!! Derfor endnu en gang en kraftig opfordring til gensidig respekt for hinanden og hinandens livsrytme, sådan at man forsøger at aftale med hinanden om hvad der evt. sker, samt måske lige går ind og banker på og beder om et lidt lavere niveau for støjen, hvis det bliver for voldsomt…!
I bestyrelsen kan vi ikke mindes, at det nogensinde tidligere har været så slemt, som det har været det seneste år. Og vi er ærlig talt noget i ”vildrede” med, hvad der kan gøres for at ændre på tingene..!!
Desværre har vi flere gange oplevet, at man har været fuldstændig ligeglad med en mundtlig henvendelse fra formanden, og bare drejet om på hælen og ”lukket ørene..!!” - Det har været den hidtidige ”normale procedure” fra bestyrelsens side, for at få tingene til at fungere. Men når man tilsyneladende ikke ønsker denne fremgangsmåde og optræder med disrespekt overfor såvel bestyrelse såvel som fællesskabet, så har vi været nødt til at finde andre metoder frem. Således har vi aldrig tidligere oplevet, at der er blevet sendt så mange skriftlige advarsler, som i den forløbne periode. - Det indebærer så, at advokaten bliver blandet ind i tingene og ”påtalerne” efterfølgende hober sig op i arkivet for den enkelte, hvis man stadig ikke ændrer adfærd.

I forbindelse med ”udenomsarealerne” skal også nævnes haverne til stuelejlighederne. Disse er fælles arealer dog med en tinglyst brugsret for beboeren af lejligheden ud for. Der medfølger også en vedligeholdelsespligt af samme areal…!! Heldigvis er hovedparten pæne og velholdte, men der er et par stykker, som bør se at få ryddet op..!! Det er IKKE oplagsplads for alt muligt. Det samme gælder selvfølgeligt også for altanerne.

Vi skal også gøre opmærksom på, at opgangene ikke er oplagsplads for hverken byggematerialer eller andre ting. Man må sørge for at holde disse pæne og ryddet for alt uvedkommende. - Det svarer til vindfanget i et parcelhus, men her er vi bare mange om at dele og vi ønsker vel alle at vore gæster og vi selv, dels ikke skal løbe slalom ligesom det gerne må se lidt pænt og indbydende ud, når vi får besøg..!! Ligeledes vil den nødvendige rengøring af trapper blive voldsomt generet, hvis man skal rende og flytte på alt muligt uvedkommende..!!

Husordenen kan altid give anledning til diskussion og den nuværende daterer sig tilbage til generalforsamlingen 1992. For os at se, så må det jo betyde at man kan indse fornuften og ikke har følt trang til at ændre på indholdet. Men ALLE er velkomne til at komme med ændringsforslag, hvis man synes den indeholder ting, man ikke bryder sig om. Det skal blot ske senest 8 dage inden den kommende generalforsamling og så behandler vi det der. Hvis ændringsforslag kan samle flertal blandt generalforsamlingsdeltagerne, som er foreningens højeste myndighed, så laver vi om på indholdet. Men indtil da, så er den nuværende gældende og SKAL EFTERLEVES…..!!!

Afslutningsvis kan vi fra bestyrelsen sige, ”at det absolut IKKE morer os, og at det absolut er ubehageligt..!”, når vi skal ud og påtale overtrædelser af husordenen. Vi håber stadig, at vi kan klare eventuelle tvister ved at tale sammen som voksne mennesker og prøve at finde en løsning. Men der står i vedtægterne at: ”det er Bestyrelsens PLIGT at påtale overtrædelser og sørge for overholdelse af husordenen”..!! - Da vi tager vores arbejde seriøst, overholder vi selvfølgeligt også de af vedtægterne pålagte opgaver. Til beroligelse, så går vi efterfølgende heller ikke og bærer nag eller ”dømmer folk” for påtaler. Når det er overstået, så er det overstået og så skal vi videre…!!!
I forbindelse med alt dette skal det dog afslutningsvis påpeges, at ”gentagne overtrædelser af husordenen” kan medføre et fogedforbud mod at opholde sig i de ejede arealer..!! - Så der er måske nogle, som bør begynde at overveje disse temmeligt vidtrækkende konsekvenser..!!

Rengøring
Vi fik et alvorligt problem, da vores rengørings-medarbejder sygemeldte sig med en angivelig ”arbejdsskade” - ”hold i nakken”, pådraget i forbindelse med vinduespudsning tilbage i april måned. Det viste sig at være en langvarig kronisk skade, som hun ikke kunne komme sig over og derfor valgte at opsige jobbet nogle måneder senere. Det betød noget lønrefusion fra kommunen til foreningen, sådan at vi ikke skulle oppebære hele sygelønnen.
Bestyrelsen arbejdede på at finde en afløser, men opslag og annoncering gav ikke noget resultat. Derfor var der en længere periode, hvor vi i bestyrelsen ”ikke var for stolt over rengøringsstandarden”. Noget ”nød-rengøring” blev iværksat takket være Bodil Pedersen og Søren Rod, når det så allerværst ud. Samtidig med at der stadig blev arbejdet på at finde en ny.
Forskellen på at antage et firma til rengøringen sammenlignet med en almindeligt ansat løn-medarbejder er ca. 25% (eller moms’en, som vi ikke kan trække fra..!!). Derfor blev der arbejdet videre og endeligt med udgangen af september var det lykkedes at finde en ny løn.-medarbejder. Det er Naheed & Malik Shahib, som vi byder velkommen. Det gav straks nogle meget synlige resultater, som vi p.t. er godt tilfredse med..!!
Fra bestyrelsen skal vi beklage, at der gik så længe, hvor ”det ikke var godt nok..!!” - Men da løsningen endeligt var på plads, så mener vi, at vi kan stå inde for den og at det på flere områder er til gavn og glæde for os alle.

Cykeloprydning
Efterhånden var det igen blevet tid for en oprydning i gamle cykler ”uden ejermænd” i såvel cykel-kælder som cykel-stativer udendørs.
Det medførte en gevinst på 15 cykler, som ikke var mærkede og det har givet en masse ekstra plads specielt i cykel-kælderen, hvor pladsen jo er noget trang..!
Dog er ca. 30% røget tilbage igen, da en del åbenbart ikke fandt det nødvendigt at mærke deres cykler med de udleverede mærker.
Hvordan skal vi kunne komme videre med noget som helst, når en del af medlemmerne åbenbart ikke en gang gider læse de udleverede materialer..??
Det er voldsomt utilfredsstillende, at viceværten skal have unødvendigt arbejde med at gennemgå mærkning og slæbe gamle cykler væk, for efterfølgende at opdage, at de bare er kommet tilbage igen..!!

 

Vaskeriet
Vores nyrenoverede vaskeri fra 2001 har alle været glade for i det forløbne år og det virker også som om, der bliver taget passende hensyn i dagligdagen. Af hensyn til de nytilkomne skal vi lige kort her gentage de vigtigste retningslinier for benyttelse af vaskekælderen:

Man må kun skrive sig på til én vasketid ad gangen. Når denne er påbegyndt kan man skrive sig på til en ny ledig tid.
Vaskeriet må KUN benyttes indenfor tidsrummet 06:00 - 22:00. D.v.s. at sidste tørring SKAL være afsluttet på dette tidspunkt…!! (Det er de samme beboere, som bor ovenover og de skal have fred efter dette tidsrum.)
Vi kan alle sammen blive bedre til at rense filteret i tumbleren efter brug.
Sluttelig en opfordring til at man får hentet sit tøj fra snorene, så snart det er tørt..!!

Som en henstilling skal vi anmode om, at vi viser forståelse for hjemmehjælperne, som kommer og hjælper vore ”svagere” beboere. Hjemmehjælperne er flinke til at skrive ”SO-SU” i forbindelse med vasketavlen og her skal vi henstille at ”15-min.-reglen” ikke udnyttes. Hjemmehjælperne kan være forsinket på deres tur, og derfor ikke være i stand til at starte lige til tiden..!!
Vi skal også minde om, at der er et vedtægtsbestemt månedligt gebyr for dem, som ønsker at have egen vaskemaskine i lejligheden. Dette hænger sammen med, at vi betaler fælles el og vand og at de øvrige beboere som benytter ejendommens vaskeri køber vaskepoletter til at dække disse udgifter. Det synes som om, der kunne være enkelte, som IKKE har tilmeldt egen vaskemaskine, da vi i bestyrelsen selvfølgeligt er vidende om, hvem som køber vaskepoletter og samtidig også, hvem der har tilmeldt vaskemaskine. Skulle du have ”glemt” at tilmelde din vaskemaskine, så er det med at få det gjort, da vi godt kan finde på at lave et check i lejlighederne..!!

Fællesrum
I 2002 renoverede vi vort fællesrum i kælderen og overlod det nymalet, med ”nye” møbler, nyt klæde på billard samt dartspil i beboernes varetægt. Brugen synes at være rimeligt fornuftig, men også her, er der nogle ”knaster”. Det ene ben har været brækket af sofabordet ligesom de ”gode” dartpile er forsvundet/stjålet..!! De heraf afledte ekstraudgifter bliver ”tørret af” på fællesskabet, hvorfor vi i bestyrelsen har besluttet ikke at investere i nye dartpile.

Internetforeningen
Denne har nu fungeret i godt halvandet år. Og her går det rigtigt godt..!! I løbet af 2003 er medlemstallet blevet fordoblet.
Pr. oktober måned 2002 var foreningen oppe og køre med en delt ADSL-forbindelse på hele 2 Mb. Det betyder at hastigheden ind er ovennævnte delt med antallet af samtidige brugere. I øjeblikket er der 14, der er koblet på, men da alle som regel ikke sidder og downloader store filer på samme tid, så er det virkeligt en hastighed der kan mærkes…!!
Prisen pr. måned har været støt faldende og er i øjeblikket så lav, som 100,- kr,/mdl, hvor man så er på 24 timer i døgnet. Det er ca. 1/3 af prisen for tilsvarende selvstændige abonnementer hos de større udbydere.
2 af foreningens ”ildsjæle” Rune Bolhøj og Søren Rod har stået for kabling af de lejligheder, som ønskede at deltage, ligesom Rune har sørget for opsætning af den nødvendige teknik med router, firewall m.m. Tilslutningsprisen når der skal trækkes kabel er sat til 1.500,- kr. og er en engangsudgift, som hurtigt er tjent hjem med den lave månedspris.
Erfaringerne er stadigt virkeligt gode, siger Rune Bolhøj. Der har været meget få nedbrud og belastningen synes at være jævnt fordelt, så de højere hastigheder virkeligt træder igennem. Alligevel vil der på et tidspunkt komme overvejelser om at opgradere. Men disse bliver behandlet på Internetforeningens selvstændige generalforsamling. Da foreningen holdes helt separat fra Ejerforeningen, sådan at der ikke er nogle gensidige økonomiske forpligtelser denne vej.
Der er stadig åbent for optagelse af nye medlemmer, så hvis du er interesseret så kontakt Rune i Nr. 6. 1. Tv…!!

Hjemmeside
For godt et år siden besluttede man i bestyrelsen, at man ville lave en hjemmeside for Ejerforeningen. Vi købte ”domænenavnet” GLOSTRUPPARKEN, da vi var overbeviste om, at fremtiden ville vise det som en naturlig ting, at megen information ville blive formidlet via de elektroniske medier.
Derfor kan du på internetadressen:
www.glostrupparken.dk
læse alt hvad der er værd at vide om ejerforeningen. Du kan finde nyheder om de sidste tiltag i ejendommen, se regnskaber, budgetter, beretninger og referater fra de seneste generalforsamlinger. Se de seneste aflæsninger af vore fællesforbrug (el, vand og varme - opdateres månedligt). Foreningens vedtægter, husorden, skraldefolder m.v. ligesom der ligger en hel række billeder fra vor ejendom.
Vi har allerede fået megen ros udefra. Fra såvel nye potentielle købere, som ejendomsmæglere og mange andre.
Så hvis du ikke allerede har været omkring hjemmesiden, så er den absolut et besøg værd…!!

Vi skal dog gøre opmærksom på, at hjemmesiden ADRIG bliver et alternativ til den normale information, vi plejer at formidle, men det bliver et supplement, hvor man nok vil kunne finde en masse yderligere supplerende information om foreningen og dens arbejde..!!

Skrald
Ikke nogen beretning uden den sædvanlige tur omkring skraldet. Vi ved godt at det nok vil være utopia at tro, at vi nogensinde kommer til et niveau, hvor alt fungerer optimalt, som det skal. Vi tror heller ikke at fordi nogen decideret har en uhensigtsmæssig adfærd, at de gør det for at genere. Men alligevel vidner det om en vis grad af ”ligegyldighed”, når tingene stadig ikke fungerede ugen efter husstandsomdelingen af ”skraldefolderen” i februar måned. Derfor skal vi ikke skuffe nogen, men tage den sædvanlige tur.

- Pizzabakker samt papkasser må ikke smides i skakten. (Det er ligegyldigt om de er foldet sammen eller revet i lidt mindre stykker..! De flænser sækken med deres skarpe kanter! - Enten lægges de i forkælderen som storskrald (tømt for efterladenskaber inden..!!) Eller også smides de i sækkene i skralderummet i kælderen.
- ”Blandingsposer” til storskrald i forkælderen, det opleves alt for tit..!! - Den går ikke!! Alt hvad der kan/bør sorteres skal sorteres i de respektive sække/beholdere.
- Tøm altid glas og skyl dem efterfølgende inden de placeres i glasbeholderen. (Det er ligegyldigt om det er rødbedeglas, salatdressing eller andet…!!). Metallåg skal tages af inden og smides i beholderen til metal. Plasticposer har heller ikke noget at gøre i disse kasser, da de ikke kan genbruges sammen med glas eller metal.
- Malingsrester, kemikalieaffald og sanitet m.v. skal man stadig selv sørge for bortskaffelse af, da det IKKE er omfattet af stor-skraldeordningen. Det kan stadig afleveres kun 300 m herfra på genbrugsstationen på Paul Bergsøesvej.
- Bygningsmaterialer d.v.s. bl.a. dørkarme, døre, køkkenmoduler o. lign. er heller ikke omfattet af storskraldeordningen.
- Prøv i det omfang det er muligt, at få båret storskrald ned senest mandag middag i ulige uger. Tømning foregår tirsdag morgen, - meget tidligt i ulige uger. Det kunne stadig være dejligt for alle, at der kunne se pænt ud i forkælderen bare et par dage ad gangen..!!
- Grønt affald d.v.s. blomster, potteplanter, haveaffald, altankasseaffald m.v. - Dette skal stadig lægges i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen. Der må kun henlægges komposterbart affald og IKKE urtepotter, juletræsfødder, plasticposer m.v. Dette skal i kælderen til det ”normale” affald.

En gang imellem synes det også lidt ”håbløst” når hele eller halve lejligheder bliver tømt og alt bare båret ned i kælderen til storskrald. Hvis man flytter, så er der nok lidt plads ude på smækken af flyttebilen og så kan de 300 m ned til Paul Bergsøesvej vel ikke være den helt store omvej..!!(?)
Det må indrømmes, at det er temmelig ”træls” hvert år at skulle disse ting igennem og så ovenikøbet flere gange om året..!!. Alle nye beboere får fra vor formand i forbindelse med indflytning udleveret den udarbejdede folder ”Daglig håndtering af skrald” og til de gamle beboere, så er den foreløbigt udsendt tre gange…!!
Skulle nogle have fået forlagt den, så kan nye eksemplarer rekvireres hos formanden. En efterlevelse af de gode råd her fra, ville gøre hverdagen betydeligt lettere for vore ejendomsfunktionærer og bestyrelsen.
Det er også sørgeligt at måtte konstatere, at trods opslag i opgangene, så var der INGEN, som ville kendes ved de malerbøtter, som var sat ned her i foråret. Ekstraudgiften til bortskaffelse vil derfor blive pålignet samtlige medlemmer. Så vi håber, der sidder en ”som er vældigt godt tilfreds med sig selv…!!?”

Årets projekter
Også igennem det forløbne år har der været gennemført flere store og betydende ”projekter” i form af vedligeholdelse, renovering og ændringer i vores fælles bestanddele.
Det er ikke uden en vis stolthed, vi i bestyrelsen kigger tilbage på året, der er gået og de meget synlige resultater vi kan glæde os over i vor hverdag.
For dem som ikke ved det eller har glemt det, så udspringer alle de større ting af det ”rullende 5-års budget”, vi i bestyrelsen arbejder efter. Det betyder dels, at vi hele tiden har en plan for fremtiden, men også at den nødvendige økonomi til projekternes gennemførelse på forhånd er tilvejebragt.

Udenomsarealer
En af foreningens ”gamle travere”, som nogle af os sikkert kommer til at savne, når det en gang er tilendebragt..!!
Som tidligere omtalt de seneste år, så går det ikke helt så stærkt, som det kunne ønskes. Men til gengæld går det alligevel rimeligt stabilt fremad.
I maj måned 2003 var det endeligt blevet plantetid for de året inden anlagte bede. Nadia Rydahl, John Poulsen og Søren Rod fra bestyrelsen, holdt ”store plantedag” i maj måned og fik plantet endebedene til med små busk-roser, som er lyserøde.
I midterbedene kunne planteskolen kun levere de opstammede ”Cotoneaster”, som blev sat i midten. Først sidst på sommeren kunne Søren Rod så færdigplante her med de omkringstående små buskagtige planter med masser af hvide blomster.
Ved gavlen mod Hovedvejen blev sat 4 nye birketræer, som med tiden skal være ”skjold” i stedet for de snart mindre kønne fyrretræer.
Det vi nu går og venter på er noget bedre vejr, så det leverede flis kan lægges ud i bedene og så må vi bare håbe på, at alle planterne også vil begynde at gro rigtigt godt..!!

Omlægning af fliser
Årets største planlagte projekt var omlægningen af fliserne ud for de resterende opgange (Nr. 2, 4, 6, 10 og 12).
Vi havde jo allerede året inden set hvordan det ville blive, da Nr. 8 var blevet ændret. Ligesom vi havde en diskussion på sidste generalforsamling omkring mulighederne for evt. at sløjfe trapperne ved nr. 10 og 12 og i stedet lave en skrå rampe.
En grundig bearbejdning i bestyrelsen tilsagde os, at det ville blive for farligt/stejlt i forbindelse med glat føre om vinteren helt at sløjfe trapperne. Derfor blev det udformningen med at hæve op til trappestenen nede foran indgangen og sænkning hele vejen ud mod parkeringspladsen. - Det betød dog at, vi begge steder alligevel slap for et par trin, så adgangsforholdene skulle trods alt være blevet lidt lettere.
I samme forbindelse blev der skiftet et par afløbsriste, ligesom der blev lagt kantfliser ind mod de tilstødende beplantninger.
I bestyrelsen er vi meget tilfredse med resultatet, hvilket vi også har fået mange positive tilkendegivelser fra beboerne omkring.

Udskiftning af lamper på opgangene
Som gennemgået og besluttet på sidste generalforsamling, var det desværre nødvendigt at udskifte alle lamperne på opgangene, da vi ikke længere kunne få nye kupler til de gamle og dermed udskifte i takt med at disse mørnede. - Som aftalt, så var det mest økonomiske at elektrikeren udskiftede alle på een gang, når han nu alligevel havde opgaver i ejendommen.
Udskiftningen foregik i ugerne 32 & 33. Lamperne ligner til forveksling de tidligere og er ligeledes til 7 Watt lavenergipærer, så vi stadig kan minimere vort elforbrug.

Juletræ
Bestyrelsen (læs formanden) er på sine ”ældre” dage enten gået i barndom eller blevet mere nostalgisk. Det fik ham til at foreslå bestyrelsen at opsætte et stort juletræ med lys i på græsplænen ud mod Byparkvej. De øvrige medlemmer var også med på idéen og så var der ikke langt til handling.
Det kostede lidt investering i lyskæder, nedgravning af rør i græsplænen m.m. - Men det er jo nogle engangsinvesteringer, som holder mange år endnu. Træet koster ca. 1.000,- kr. årligt, så det er jo til at overse.
Heldigvis har vi kun modtaget positive tilkendegivelser fra beboerne, hvor nogen oven i købet gerne ville have haft et træ, som var endnu større. Men vi mener de ca. 4 m er meget passende..!!
De forbigående og –kørende har også tilkendegivet deres store glæde ligesom beboerne i genbo-ejendommen, som nok har endnu større glæde af træet end vi selv.
Så vi har tænkt os at fortsætte den nystartede tradition, hvis man kan være enige herom blandt beboerne..!!?

Forbrug af vand, varme og el.
Det er jo altid interessant når årets forskellige fællesforbrug kan opgøres. Dels fordi der hos varmemester og bestyrelse er gået sport i at holde det så lavt som muligt, men også fordi det er en af de mere alvorlige poster i regnskabet. Således har forbrugsudgifterne udgjort mere end 50% af foreningens samlede udgifter og dermed det samme forhold i forbindelse med jeres månedlige indbetalingskort lydende på fællesbidrag.
Det gælder stadig, at der IKKE vil være økonomi i at etablere individuel måling og afregning af disse størrelser. Da diverse anlægsudgifter samt efterfølgende administrationsomkostninger langt vil overstige den økonomiske gevinst i form af evt. lavere forbrug.
Så længe at alle samtidig udviser den nuværende respekt og forsøger at spare, hvor det er muligt, så har vi i bestyrelsen ingen betænkeligheder ved at fortsætte.

Vand.
Efter mange års fald i det samlede forbrug troede vi, at vi dermed havde nået bundgrænsen.
Men det viste sig endnu en gang ikke at være tilfældet..!!
I 2003 landede vi på et årsforbrug på 2.875 m3. Sammenlignet med året før (3.198 m3) var det 323 m3 mindre eller ca. 10%…!! - Og det er ”virkeligt godt gået..!!” - Det er specielt forbruget af koldt vand som er faldet fra 116 l/pers/døgn. Til 97 l/pers/døgn. Varmtvandsforbruget ligger uændret på 49 l/pers/døgn. (Det er ”dyneløfter-patruljens uofficielle tal, hvor vores formand har en fornemmelse af antallet af beboere i ejendommen..!!).
Om årsagen skal tilskrives udskiftning af ældre løbende toiletter med nye højt– og lavtskyls eller en større opmærksomhed omkring forbruget er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste er, at vi endnu en gang kan få bragt forbruget nedad..!!
Bare til orientering for de, som ikke måtte have noget forhold til udgiften, så er M3-prisen endnu en gang steget og er nu 32,50 kr.. Omsat til vort gennemsnitsforbrug svarer det til, at hver person bruger for ca. 6,- kr. vand i døgnet..!!

Varme.
Året 2003 blev et fornuftigt ”varmeår”. Graddagstallet var ca. 95% af ”normal-året” og vort forbrug var meget tæt på det sidst sammenlignelige tal (1994). Således var forbruget i 2003 1.289 Gjoule og i 1994 1.285 Gjoule.
Varmeprisen for det nye år - 2004 er uændret i forhold til 2003.
Vor varmemesters arbejde med vedligeholdelse og optimering af varmeanlægget, bærer nu direkte økonomisk frugt. Fra 2003 indførte Glostrup Fjernvarmeværk en bonus til de forbrugere, som kan udnytte ressourcerne godt og dermed sørge for en god afkøling, inden fjernvarme-vandet returneres. Hvis man afkøler med mere end 32 grader, er der en bonus i systemet. Og med vores knap 35 grader i afkøling, fik vi 3.000,- kr. retur i refusion. Fra varmemesteren skulle vi hilse og sige, at der ikke er ret mange ”1-strengsanlæg”, som kan leve op til, hvad vores kan.
Et godt råd omkring udnyttelsen af varmen i lejlighederne er, at man åbner alle radiatorerne nogenlunde lige meget, i stedet for at holde 1 lukket og de øvrige helt åbne. Der kommer jo alligevel varme fra de øvrige rum ind i det rum, hvor man holder lukket for radiatoren. Ligeledes når man lufter ud. Så sørg for at lave gennemtræk i 5-10 min. (og her må man gerne lukke radiatorerne imens). Efterfølgende når man igen har lukket op for radiatorerne, så går der ikke lang tid, før man igen har ”normal” temperatur i lejligheden.

El.
Her er det næsten ikke til at forstå, at forbruget kan være så konstant, som tilfældet er. Inden for de seneste 4 år har det samlede forbrug ligget med udsving på ca. 1/2% op eller ned.
Således var 2003 forbruget på 108.751 kWh og dermed 289 kWh lavere end i 2002. Til sammenligning så lå vores forbrug i starten af 90’erne ca. 4 - 5.000 kWh højere, så helt galt er det jo ikke.
El-priserne har udvist stigende tendens de senere år, så der skal stadig kraftigt henstilles til opmærksomhed omkring vort el-forbrug i lejlighederne. Sluk lyset i rum man ikke opholder sig i, sluk for apparater man ikke bruger o.s.v., da vi føler os overbevist om, at el-priserne ikke er færdige med at stige. Og det er vel kun et naivt håb at tro, at de igen skal falde ned på det ”gamle niveau”..!!? - Da det såkaldt ”liberaliserede el-marked” synes at have haft den modsatte effekt.
Til orientering så er prisen på en kWh ca. 1,51 kr + at vi totalt betaler ca. 15.000,- kr. oveni i abonnements-afgift.

Økonomi
Selvom økonomien/regnskabet har sit selvstændige punkt på generalforsamlingen, hvor der vil blive en detaljeret gennemgang ved revisor Ellegaard, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, så her alligevel nogle korte hovedpunkter.

Regnskab
Vi kan i bestyrelsen endnu en gang se tilbage på et år, hvor vi fuldt og helt kan stå inde for regnskabet. Det udviser et overskud på ca. 82.000,- kr hvilket i praksis betyder, at vi har lagt ca. 12.000,- kr. til det fra forrige år overførte overskud. Eller sagt på en anden måde, så har vi opkrævet 12.000,- mere end vi har brugt.
Det er dog noget mere end det i budgettet for 2003 forventede, hvor det skal tilføjes, at vi ikke har ramt alle poster klokkerent. Noget har været underbudgetteret og en større del overbudgetteret, men plusser og minusser har fået tingene til at gå op i en højere enhed. Hovedparten af det ”ekstra overskud” skal findes på forbrugsposterne, hvor de gode/lave resultater virkeligt ”batter noget”..!

Budget
Som sædvanlig har vi arbejdet meget med budgettet også for det kommende år. Vores udgangspunkt er et rullende 5-års budget, hvor vi prøver at fremskrive alle udgifter for denne periode. Herefter fordeler vi de store anlægsudgifter over perioden og ser hvordan tingene hænger sammen - udgifter og indtægter og hvad vi eventuelt skal stige for at bringe ligevægt.
Vi mener modellen har bevist sit værd i form af en stille og rolig udvikling i vores månedlige fællesbidrag. Men alligevel kan den ikke tage højde for alt. Og samtidig skal det ingen hemmelighed være, at vi ”budgetterer meget konservativt”. Det er trods alt bedre at have lidt penge i kassen, sådan at vi har noget manøvrefrihed til at imødegå kommende stigninger, ligesom en evt. kommende stigning i fællesbidraget kan reguleres/holdes nede på denne måde..!
De i beretningen sidste år omtalte ”skræk scenarier” har heldigvis vist sig ikke at holde stik. Så i år har det givet mulighed for at holde ”et jubel-år” d.v.s. at vi IKKE stiger i fællesbidrag..!!

I bestyrelsen har vi diskuteret vore fonde - d.v.s. henholdsvis ”Grund-fond” og ”Dispositionsfond”.
Grundfonden er vores reservekapital til at imødegå pludselige større udgifter. Med udgangen af 2004 vil fonden være nået op på 280.000,- kr, hvilket vi finder passende. Derfor vil vi i 2005 foreslå, at vi kun ”pristalsregulerer” den, så købekraften bevares intakt i fremtiden.
I stedet vil vi fra 2005 foreslå at de tidligere hensatte midler i denne fond i stedet skal hensættes i en nystartet ”Tag– og Vinduesfond”. Dette for allerede nu, at påbegynde en opsparing til det alle ved kommer på et tidspunkt. Nemlig udskiftning af vinduer samt tag. Der er overhovedet ingen grund til panik i den henseende. Tag og vinduer kan forhåbentligt holde en hel del år endnu. Men da det til den tid vil være virkeligt store udgifter, så finder vi det fornuftigt at starte opsparingen i god tid, så der, når tiden kommer vil være et rimeligt tilskud til projekterne..!!
”Dispositions-fonden” er vor løbende penge-tank til at klare ”mindre” løbende vedligeholdelses–/anlægsudgifter. Det er bl.a. her fra vi henter midler til udskiftning af f.eks. Tumbler/vaskemaskine. Maling af træværk. Renovering - senest af hhv. vaskekælder og fællesrum i kælderen. De årlige hensættelser hertil har de seneste år været godt 100.000,- kr. Hvilket har vist sig at kunne dække behovene..! Der er ikke nogle umiddelbare planer om at ændre på dette i de først kommende år, med de perspektiver vi i bestyrelsen kan se i ”krystal-kuglen”.

Tillægsvis skal gøres opmærksom på, at vi er nødt til at regulere opkrævningen af hybridnetgebyret sådan, at det pr. 1. Juni sættes op til 175,- kr./mdl. Dette skyldes dels en stigning fra TDC på små 3% i indeværende år, samt lidt for lidt opkrævet i de sidste perioder, som vi skal have hentet ind.

Budget og regnskab er vedlagt i den modtagne kuvert med indkaldelsen og denne beretning. Det rullende 5-års budget er absolut ikke hemmeligt og hvis nogen skulle have lyst til at se det, så kan man henvende sig til formanden.

Fremtiden og planlagte projekter.
Ligesom vi plejer skal vi også her prøve at gøre rede for de planlagte aktiviteter både i den nære, men også den lidt fjernere fremtid.
Vi kan efterhånden se enden på de mest påtrængende projekter, men ikke dermed sagt, at der ikke stadig kan og vil dukke nye områder op, som kræver en indsats med en kærlig hånd og noget økonomi.
Det vi lige så godt kan begynde at forberede os så småt på, er øgede udgifter til bl. a. nogle af de gamle faste installationer. - Her tænker vi bl.a. på vore faldstammer. De er nu 30 år gamle og flere steder nede i kælderen kan observeres flere og flere rustpletter som følge af tæringer. Det er jo ikke nogen man til daglig ser i lejlighederne, da de er gemt af vejen bag en trækasse. Men vi opfordrer til, at man er opmærksom overfor dette område. Og måske ved lejlighed lukker kappen op og chekker. (Vor vicevært vil gerne være med når rørene er afdækket). Ligeledes kunne man forestille sig, at div. vandrør rundt omkring vil få nogle tæringer.
Der skal dog gøres opmærksom på at faldstammer er en såkaldt ”lodret installation” og derfor hører under foreningen, mens forgreninger af vandrør til brugsvand i lejlighederne samt evt. utætte radiatorer påhviler den enkelte ejer.

Udskiftning af tagrygning
Et af årets projekter vil blive en nøje gennemgang af tagpladerne på tagrygningen. Vor vicevært har observeret et par stykker, som er revnede ligesom tætningspakningerne i buerne til det øvrige tag mange steder er ”mørnet” væk. Det kan i værste fald give fygesne på loftet eller vand, som evt. kan trænge ned til beboerne på 2. Sal. Dette skal vi selvfølgeligt have gjort noget ved. Ligesom de resterende tagplader vil blive checket endnu en gang. Men som tidligere nævnt, så mener vi ikke der er nogen grund til panik omkring tagets tilstand i øvrigt..!!

Tumbler/vaskemaskine
Efterhånden har tumbleren 13 år på bagen, så ingen ved hvor længe den kan blive ved med at køre. Derfor er der hensat penge til udskiftning hvis den går i stykker. Dog får den lov at køre så længe den kan. Hvert år vi får ”forærende” er en besparelse på sigt..! Det samme gør sig efterhånden gældende for den ældste vaskemaskine, der nu kører på sit 10. år. Derfor er der også hensat penge til en evt. udskiftning indenfor en kortere tidshorisont.

Petanque-bane
Sidste år foreslog en beboer på generalforsamlingen at anlægge en Petanque-bane inde på legepladsen. Bestyrelsen har arbejdet videre med idéen og undersøgt om den var realisabel. Det vil koste ca. 10.000,- kr. at anlægge en bane med de rigtige mål og det rigtige underlag. Hvis det skal laves, så mener vi det skal gøres forskriftsmæssigt.
Det vi i bestyrelsen beder jer overveje i forbindelse med de medfølgende omkostninger er:
Vil den blive brugt..?? Og af hvor mange..??
Hvor længe..??
Står udgiften mål med brugen..??
Det man også skal overveje er den ”herligheds-værdi” ejendommen vil blive beriget med. Og derigennem pris samt salgbarhed for lejlighederne efterfølgende.

Grill-plads på legepladsen
I forbindelse med ovenstående foreslår bestyrelsen en eventuel etablering af en grill-plads. Det skulle være med noget flisebelægning på noget af græsset/mosset ved siden af sandkassen samt en stor fast muret ”skorstens-grill”.
Her gælder de samme forhold, som omtalt i forbindelse med Petanque-banen. Står udgiften mål med de opnåede fordele.

I bestyrelsen har vi ikke diskuteret nogen fælles holdning til disse ting. Men bare konstateret, at vor økonomi godt kan bære disse tiltage, uden at det vil medføre nævneværdige konsekvenser af nogen art.

Udenomsarealer
Dette skulle det gerne være sidste gang vi skal runde, når det gælder arealet ud mod Byparkvej. Vi har hensat 5.000,- kr. i budgettet med henblik på det allerede nu indkøbte flis, der skal lægges i bedene indtil planterne selv nogenlunde har en størrelse, så det kan holdes ukrudstfri. Endvidere kommer der måske lidt genkøb af planter, som ikke har overlevet vinteren. Ligesom vi sandsynligvis endnu en gang skal have nogle ekstra hækplanter.

Maling af udendørs træværk
Oprindeligt var planen at det iflg. det tidligere fulgte skema skulle ske i 2004. Men en kontakt med vor faste maler godtgjorde iflg. hans udsagn, ”at det tilsyneladende” godt kunne skydes et år. Vi har valgt at følge rådet og udskyde projektet til 2005, hvor vi så til gengæld har hensat ca. 100.000,- kr. til denne udgift.

Projekt x/y/??
Denne lidt kryptiske overskrift bringer os frem til år 2006, 2007 og 2008, hvor vi opererer med ”ikke navngivne projekter”. Dette for det første, som et udtryk for, at de umiddelbare behov for ”en kærlig hånd” i form af udskiftning og vedligeholdelse er blevet opfyldt via de hidtidige handlingsplaner.
Men det skal i høj grad understreges, at det ikke må forlede os til at tro, at nu behøver vi ikke at hensætte penge til dispositionsfonden til at imødegå fremtidige behov for udskiftning/vedligeholdelse. Der er for det første ingen, som ved hvad fremtiden vil bringe i form af overraskelser, eller udefra kommende (politiske!) krav om etablering af det ene eller det andet…!! - (Det har vi jo oplevet før). Her foruden ligger der et par potentielle ”spøgelser” og hviler ude i en uvis fremtid. Disse ”spøgelser” er blevet grundigt behandlet i beretningen også i år, men her tænker vi på taget og vinduer. Det er ikke noget, som er lige oppe over endnu, men hvis vi skal sætte lidt til side på forhånd, så er det vel snart på tide at gøre sig nogle overvejelser, da disse udgifter vil være noget større, end de projekter vi arbejder med i øjeblikket.

Generalforsamlingen
Vi mener hermed nogenlunde at have været rundt om både det forgangne samt de fremtidige tanker, så nu er der kun tilbage kraftigt at opfordre til at møde op på generalforsamlingen og give din mening til kende. Så kan vi blive endnu bedre rustet til at arbejde positivt på at gøre foreningen til et godt sted at være for os alle sammen. Skulle du være forhindret, så gør os en tjeneste og udfyld vedlagte fuldmagt, sådan at vi får så mange tilkendegivelser, som overhovedet muligt.

Til slut skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et veludført arbejde. En særlig tak til John B. Poulsen, som er fraflyttet ejendommen og dermed udtrådt af bestyrelsen midt i perioden.
En tak til administrationen, som har bragt os sikkert i mål samt vores nye rengørings-team. Med risiko for at blive anklaget for ”nepotisme” også en tak til vor vicevært for hans ”kamp” med skrald, udenomsarealer m.m.
Speciel tak til revisor Ellegaard, som nu på 29. år har bistået med råd og dåd.

På gensyn til generalforsamlingen på
Glostrup Park Hotel
Tirsdag d. 30. April 2003
kl. 19:00

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2004