Referat af generalforsamlingen 2002

År 2002, tirsdag den 16. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Glostrupparken. Generalforsamlingen afholdtes på adressen Glostrup Park Hotel, Hovedvejen, 2600 Glostrup.

Tilstede var: 16 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 1 ved fuldmagt, med et samlet fordelingstal på 906, svarende til 35,78%.

Endvidere deltog: Statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe fra Revisionsfirmaet Buus Jensen, samt
administrator, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, v/advokat Hella Hammerby.

Der foretoges følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
3. Indkomne forslag.
4. Forelæggelse af budget for 2002 og godkendelse af opkrævningsbeløb.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant for denne.
9. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: - Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes énstemmigt Hella Hammerby, der efter forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad dagsordenens punkt 2: - Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Søren Rod henviste i sin egenskab af formand for bestyrelsen til den udsendte skriftlige årsberetning, som han herefter kommenterede yderligere, idet han indledningsvis bemærkede, at bestyrelsen var meget modtagelig for konstruktiv kritik og gode ideer.
I relation til de tvister omkring afholdelse af fester, høj musik m.v., der havde været i foreningen gennem årene, oplyste Søren Rod, at bestyrelsen havde konkluderet, at dette var et problem, som aldrig ville kunne kommes til livs og henstillede derfor til foreningens medlemmer, at de udviste gensidig respekt og behørigt hensyn til de øvrige beboere.

Søren Rod opfordrede endvidere foreningens medlemmer til at hente deres tøj umiddelbart efter vasketidens afslutning uanset om den efterfølgende vasketid var ledig.

Dernæst redegjorde Søren Rod for tagrendernes konstruktion og årsagen til overløb og oplyste, at bestyrelsen var af den opfattelse, at en udbedring af problemet ville være for omkostningskrævende, hvorfor bestyrelsen ikke ville foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Formanden opfordrede foreningens medlemmer til at gøre sig bekendt med den af bestyrelsen udarbejdede folder vedrørende "Daglig håndtering af skrald".

Dernæst orienterede formanden om de i det forgangne år gennemførte projekter, herunder udenomsarealerne og vaskekælderen.

Formanden oplyste endvidere, at bestyrelsen påregnede at lave en beregning over, om billetprisen på tumbleren skulle reguleres.

I relation til de fremtidige projekter nævnte formanden bl.a., at bestyrelsen påregnede, at det kommende års projekt skulle omfatte en renovering af fællesrummet, hvilket bl.a. ville indebære nyt gulv, indkøb af nyt møblement m.v. til en samlet udgift på ca. kr. 65.000,00. Én af de tilstedeværende tilkendegav at være uenig i denne disposition, idet han bemærkede, at det var hans opfattelse, at det burde have været et egentligt forslag, der skulle have været fremlagt til generalforsamlingens beslutning, og derfor opfordrede han bestyrelsen til at overveje iværksættelsen af istandsættelsen.

Dernæst orienterede formanden ganske kort om de stedfundne undersøgelser i forbindelse med muligheden for at indlægge bredbånd ind i ejendommen. Da imidlertid alene 5 af de tilstedeværende tilkendegav at være interesserede heri, orienterede Søren Rod ikke nærmere om mulighederne, idet han oplyste, at en eventuel tilkobling til bredbåndsnettet ville ligge udenfor ejerforeningens regi, idet der ville blive etableret en selvstændig "bredbåndsforening", som selvstændigt hæftede for alle udgifter og aktiviteter.

Afslutningsvis oplyste Søren Rod, at det netop fremkomne lovpligtige energi-mærkning ikke indeholdt de store ændringer i forhold til sidste års karakterer.

Til gengæld havde Søren Rod med tilfredshed noteret sig, at der nu også i Glostrup kommune var indført et straftarifsystem vedrørende returvand m.v., der med de aktuelle satser havde medført, at ejerforeningen havde fået kr. 6.373,00 + moms tilbagebetalt, hvilket svarede til en rabat på varmeregningen på ca. 6-7%.

Med disse bemærkninger blev årsberetningen énstemmigt godkendt.

---------------o0o---------------

Herefter gennemgik revisor S. Ellegaard Munkøe årsregnskabet for 2001 i hovedposter og bemærkede, at dette indebar et driftsunderskud på kr. 20.527,00, hvorefter den samlede mellemregning med foreningens medlemmer udgjorde kr. 77.415,00.

Indledningsvis redegjorde revisor for den i regnskabet markante stigning i forsikringsudgifterne og oplyste, at dette skyldtes periodeforskydning, da forsikringen var blevet omlagt i 2000.

Dernæst redegjorde revisor for forbrugsafgifterne, hvoraf det af note 3 fremgik, at såvel varme- som vandforbruget var steget, hvorimod elforbruget stort set var uændret, men grundet de stigende afgifter, var udgiften til elforbrug steget.

Reparations- og vedligeholdelsesudgifterne indeholdt bl.a. udgiften til de sted-fundne undersøgelser af tagrenderne, som omtalt af formanden under aflæggelsen af årsberetningen.

Dernæst oplyste revisor, at der i de afholdte udgifter til planlagt vedligeholdelse var modregnet en overførsel fra dispositionsfonden på kr. 150.000,00.

Revisor henledte endvidere opmærksomheden på, at udgiften til den lovpligtige Copy-dan afgift ikke længere indgik i fællesudgifterne.

I relation til de oppebårne indtægter fremhævede revisor, at indtægten fra vaske-mønterne var faldet, men til gengæld var renteindtægten steget, og den samlede indtægt var således steget lidt i forhold til forrige år.

Søren Rod bemærkede afslutningsvis, at det under note 3 anførte vandforbrug ikke helt kunne sidestilles med den i årsberetningen vedhæftede graf over vandfor-brug grundet forskydning ved aflæsning.

Med disse bemærkninger blev årsregnskabet énstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 3: - Indkomne forslag.

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag til behandling.

Ad dagsordenens punkt 4: - Forelæggelse af budget for 2002 og godkendelse af opkrævningsbeløb samt ændring i opkrævningerne af antennebidrag.

Steen Ellegaard Munkøe gennemgik budgetforslaget for 2002, der indebar en mindre regulering af fællesudgifterne, idet disse ville stige fra 1. juni 2002 med 1%.

På given foranledning bekræftede Søren Rod, at udgiften til aflønning af ejendomsfunktionær blev reguleret med 2-3% p.a..

Steen Ellegaard Munkøe bekræftede endvidere på given foranledning, at han nøje påså, at samtlige afholdte udgifter i ejerforeningen var blevet godkendt af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Afslutningsvis oplyste revisor, at udgiften til hybridnet ville stige til kr. 145,00.

Efter en kort drøftelse blev budgetforslaget énstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 5: - Valg af formand for bestyrelsen.

Hella Hammerby bemærkede indledningsvis, at det af § 10 i foreningens vedtægter fremgik, at formanden, der valgtes særskilt på generalforsamlingen, var på valg hvert 2. år.

Til formand genvalgtes énstemmigt med stor applaus for 2 år:

Søren Rod,
Byparkvej 4, 1. th.

Ad dagsordenens punkt 6: - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.

Indledningsvis oplyste Jes Jensen at han ikke ønskede at modtage genvalg som medlem af bestyrelsen.

Herefter genvalgtes/valgtes énstemmigt med applaus for 2 år:

John Hansen,
Byparkvej 12, 2. th.


John B. Poulsen
Byparkvej 6, st. tv.


Herudover består bestyrelsen af:

Lars Enevoldsen,
Byparkvej 8, 2. th.

Rune Bolhøj,
Byparkvej 6, 1.tv.

der begge valgtes på foreningens ordinære generalforsamling i 2001 for 2 år.

Ad dagsordenens punkt 7: - Valg af suppleanter.

Til henholdsvis 1. og 2. suppleant genvalgtes/valgtes énstemmigt med applaus:

Kirsten Stegmann, (2 år)
Byparkvej 2, st. th.

Nadia Rydahl, (1 år)
Byparkvej 4, 2. mf.

Ad dagsordenens punkt 8: - Valg af revisor og suppleant for denne.

Til revisor og suppleant for denne genvalgtes énstemmigt med applaus:

Statsaut. revisor S. Ellegaard Munkøe, og
statsaut. revisor Aksel Andersen,
begge Revisionsfirmaet Buus Jensen,
Lersø Parkalle 112,
2100 København Ø.

Ad dagsordenens punkt 9: - Eventuelt.

Jens Pedersen henstillede til bestyrelsen at undlade at iværksætte den under aflæggelsen af årsberetningen omtalte renovering af fællesrummet og henstillede i stedet til bestyrelsen, at der blev indrettet et motionsrum. Jens Pedersen gentog, at det var hans opfattelse, at generalforsamlingen burde have taget særskilt stilling til dette spørgsmål. Hella Hammerby oplyste, at generalforsamlingen énstemmigt havde taget årsberetningen til efterretning uden at protestere mod de fremkomne bemærkninger vedrørende den forestående renovering af fællesrummet, hvorved bestyrelsen derved var bemyndiget til at iværksætte dette projekt.
Afslutningsvis takkede Søren Rod Jes Jensen for dennes loyalt og flot udførte arbejde i bestyrelsen.

Med disse bemærkninger betragtede dirigenten dagsordenen som værende udtømt og hævede generalforsamlingen kl. 20.40.

Som dirigent og referent: Hella Hammerby