Referat af generalforsamlingen 2003

År 2003, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Glostrupparken. Generalforsamlingen afholdtes på adressen Glostrup Park Hotel, Hovedvejen, 2600 Glostrup.

Til stede var: 28 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt, med et samlet fordelingstal på 1556, svarende til 61,45%.

Endvidere deltog: Tidligere medlem af ejerforeningen Lars Enevoldsen, Statsaut. revisor Steen Ellegaard Munkøe fra Revisionsfirmaet Buus Jensen, samt administrator, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, v/advokat Hella Hammerby.


Der foretoges følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
3. Indkomne forslag.
4. Forelæggelse af budget for 2003 og godkendelse af opkrævningsbeløb.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant for denne.
9. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: - Valg af dirigent.

Til dirigent valgtes énstemmigt Hella Hammerby, der efter forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Ad dagsordenens punkt 2: - Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Søren Rod henviste i sin egenskab af formand for bestyrelsen til den udsendte skriftlige årsberetning, som han herefter kommenterede yderligere, idet han indledningsvis bød foreningens nye medlemmer velkommen til foreningen og oplyste, at der i det forgangne år havde været en stor udskiftning af ejere, idet 9 ud af 48 lejligheder havde skifte ejer.

I samme forbindelse omtalte formanden et stigende problem gennem årene i forbindelse med de mange fester, som nytilflyttede beboer afholdt i foreningen, hvilket til tider var til meget stor gene for de øvrige beboere. Formanden oplyste, at han havde været nødsaget til at stramme kursen overfor de medlemmer, der ikke overholdt husordenen ved at påtale overtrædelsen med et brev til de pågældende beboere. Formanden opfordrede foreningens medlemmer til at udvise en gensidig respekt overfor de øvrige beboere.

Søren Rod understregede, at et opslag med orientering om afholdelse af en fest ikke var ensbetydende med, at der kunne festes og spilles musik uden begrænsninger.

I relation til retningslinierne for benyttelsen af vaskeriet understregede formanden, at foreningens medlemmer kun måtte reservere én vasketid ad gangen, ligesom han understregede, at benyttelsen af vaskeriet skulle være afsluttet senest kl. 22.00.

Søren Rod henstillede endvidere til foreningens medlemmer, at "15 minutters reglen" for benyttelse af vasketiden ikke blev udnyttet, såfremt vasketiden var reserveret til "SO-SU", som var hjemmehjælpernes betegnelse for reservering af vasketid.

I relation til skraldet understregede Søren Rod, at alt affald, der kunne sorteres, skulle sorteres i de respektive sække/beholdere, men han havde måtte konstatere, at "blandingsposer" fortsat var et stort problem.

Den 11. juni 2002 var Internetforeningen Glostrupparken blevet stiftet. 8 lejligheder var på nuværende tidspunkt tilkoblet, og der var fortsat mulighed for optagelse af nye medlemmer. Henvendelse herom kunne ske til Rune Bolhøj i nr. 6, 1.tv..

I samme forbindelse oplyste formanden, at bestyrelsen havde etableret en hjemme-side på adressen www.glostrupparken.dk, på hvilken foreningens medlemmer ville kunne finde alt relevant materiale vedrørende ejerforeningens forhold.

Dernæst orienterede formanden om gennemførelsen af renoveringen af fællesrummet i kælderen, hvilket Lars Enevoldsen havde stået for, og Søren Rod noterede sig med tilfredshed, at renoveringen var gennemført indenfor de budgetterede rammer.

I relation til den i det forgangne år stedfundne omlægning af indgangspartiet til kælderen ved nr. 8 bemyndigede generalforsamlingen énstemmigt efter en drøftelse bestyrelsen til at foranledige trapperne til nr. 10 og 12 forkortet.

Søren Rod fremviste et eksemplar af den opgangslampe, som bestyrelsen påtænkte de eksisterende opgangslamper udskiftet til, til en anslået udgift på kr. 20.000,00.

I relation til vand-, varme- og elforbruget opfordrede Søren Rod afslutningsvis foreningens medlemmer til fortsat at være økonomisk bevidst herom.

Med disse bemærkninger blev årsberetningen énstemmigt godkendt.---------------o0o---------------

Herefter gennemgik revisor S. Ellegaard Munkøe i hovedposter årsregnskabet for 2002 udvisende et driftsunderskud på kr. 7.033,00, hvorefter den samlede mellemregning med foreningens medlemmer udgjorde kr. 70.382,00.

Indledningsvis redegjorde revisor for forbrugsafgifterne, hvoraf det af note 3 fremgik, at fjernvarmeudgiften var steget med godt kr. 20.000,00 på trods af et stort set uændret forbrug.

Reparations- og vedligeholdelsesudgifterne var derimod faldet i forhold til sidste år, hvilket primært skyldtes, at foreningen forrige år havde haft en stor udgift til blikkenslager- og VVS-arbejde bl.a. vedrørende tagrenderne.

Revisor henledte endvidere opmærksomheden på, at det af note 5 fremgik, at der i det forgangne år var blevet overført kr. 103.000,00 fra dispositionsfonden til dækning af bl.a. den stedfundne renovering af fællesrummet.

Revisor henledte endvidere opmærksomheden på, at det af note 7 fremgik, at der traditionen tro var henlagt i alt kr. 128.000,00 til grundfond og dispositionsfond.

Afslutningsvis henviste revisor til side 10 i regnskabet, hvoraf fremgik, at der var en fin likviditet i foreningen.

Efter en kort drøftelse blev årsregnskabet énstemmigt godkendt.


Ad dagsordenens punkt 3: - Indkomne forslag.

Forslag 1:

Et medlem, Inger Lauritzen havde fremsat forslag om at fjerne det levende hegn og opsætte et fast hegn for at afhjælpe et problem vedrørende rotter og mus.

Søren Rod kommenterede indledningsvis forslaget og bemærkede i den forbindelse, at det var hans opfattelse, at der ikke eksisterede et sådant problem på ejendommen. Foreningen havde indenfor de sidste 6 år alene 2 gange haft kommunens rottefæn-gere ude på ejendommen, og disse rottefængere havde på intet tidspunkt konstateret, at foreningen havde et aktivt problem. De rotter, der havde været observeret på ejendommen, kunne betegnes som "strejfere", og dette ville ikke kunne undgås, selvom hækken blev erstattet af et hegn. Derudover afviste Søren Rod, at hækken var vokset voldsomt i bredden, idet han understregede, at hækken rent faktisk var blevet kraftigt beskåret.

Afslutningsvis bemærkede Søren Rod, at der ville være en stor udgift forbundet med at skulle få gravet hækken op.

Forslaget afstedkom en livlig diskussion, i hvilken forbindelse foreningens medlemmer kraftigt blev opfordret til ikke at fodre fugle, katte m.v., og såfremt der blev set rotter på ejendommen, skulle kommunen kontaktes.

Herefter gik forslaget til afstemning og blev forkastet, idet alene 4 af de tilstedeværende stemte for forslaget, 1 undlod at afgive stemme, og resten stemte imod.


Ad dagsordenens punkt 4: - Forelæggelse af budget for 2003 og godkendelse af opkrævningsbeløb samt ændring i opkrævningerne af antennebidrag.

Steen Ellegaard Munkøe gennemgik budgetforslaget for 2003, der indebar en stigning på 2,9% p.a., hvilken stigning ville træde i kraft med virkning fra 1. juni 2003.

På given foranledning redegjorde Søren Rod for det arbejde, som han i sin egenskab af ejendomsfunktionær udførte på ejendommen for foreningen.

Budgettet indebar en stigning på 3% til lønninger svarende til den almindelige lønudvikling på arbejdsmarkedet. Søren Rod oplyste, at det anslåede timeforbrug i sin tid var sat til 10 timer pr. uge, men arbejdsomfanget var blevet væsentligt forøget gennem årene, uden at timeantallet/lønnen var blevet tilsvarende reguleret.

Én af de tilstedeværende udtrykte stor tilfredshed med det arbejde, som Søren Rod udførte på ejendommen.

Efter en kort drøftelse blev budgetforslaget énstemmigt godkendt.


Ad dagsordenens punkt 5: - Valg af formand for bestyrelsen.

Hella Hammerby bemærkede indledningsvis, at det af § 10 i foreningens vedtægter fremgik, at formanden, der valgtes særskilt på generalforsamlingen, var på valg hvert 2. år.

Foreningens formand

Søren Rod, Byparkvej 4, 1. th.

valgtes på foreningens ordinære generalforsamling i 2002 for 2 år, hvorfor punktet udgik.


Ad dagsordenens punkt 6: - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.

Som medlemmer til bestyrelsen valgtes/genvalgtes énstemmigt med applaus for 2 år:

Nadia Rydahl, Byparkvej 4, 2. mf.
Rune Bolhøj, Byparkvej 6, 1.tv.

Herudover består bestyrelsen af:

John Hansen, Byparkvej 12, 2. th.
John Follevaag Poulsen, Byparkvej 6, st. tv.


Ad dagsordenens punkt 7: - Valg af suppleanter.

Som 2. suppleant valgtes énstemmigt med applaus for 2 år:

Lars Mølhøj, Byparkvej 10, 2., tv.

1. suppleant

Kirsten Stegmann, Byparkvej 2, st.th.

valgtes på foreningens ordinære generalforsamling i 2002 for 2 år.


Ad dagsordenens punkt 8: - Valg af revisor og suppleant for denne.

Til revisor og suppleant for denne genvalgtes énstemmigt med applaus:

Statsaut. revisor S. Ellegaard Munkøe, og
statsaut. revisor Aksel Andersen,
begge Revisionsfirmaet Buus Jensen,
Lersø Parkalle 112,
2100 København Ø.

Ad dagsordenens punkt 9: - Eventuelt.

På foranledning af én af de tilstedeværende oplyste Søren Rod, at han forestod salget og afregningen af vaskemønter. Søren Rod bemærkede endvidere på given foranledning, at det var bestyrelsens opfattelse, at foreningen tidligere havde haft møntautomat, men dette havde haft den uheldige konsekvens, at der havde været indbrud og hærværk i kælderen, hvorfor foreningen i sin tid havde fravalgt møntautomaten til fordel for kontant afregning, hvilket også gjorde det nemmere at ændre vaskepriserne.

Jens Eising Pedersen nr. 8, 2.tv. foreslog, at der skulle holdes en fest i ejerforeningen, og dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at nedsætte et festudvalg, men ingen af de tilstedeværende var villige til at påtage sig opgaven.

Dirigenten foreslog, at såfremt et par af foreningens medlemmer efterfølgende ville indtræde i festudvalget, kunne de kontakte forslagsstiller.

Én af de tilstedeværende opfordrede på ny bestyrelsen til at undersøge muligheden for anlæggelse af en petanquebane.

Afslutningsvis overrakte Søren Rod på foreningens vegne en flaske til Lars Enevoldsen som tak for dennes store indsats i bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med applaus.

Med disse bemærkninger betragtede dirigenten dagsordenen som værende udtømt og hævede generalforsamlingen kl. 21.00.Som dirigent og referent: Hella Hammerby


Et udsnit af de mange fremmødte medlemmer