Referat af generalforsamlingen 2004

År 2004, onsdag den 20. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Glostrupparken. Generalforsamlingen afholdtes på adressen Glostrup Park Hotel, Hovedvejen, 2600 Glostrup.

Til stede var: 19 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt, med et samlet fordelingstal på 1066, svarende til 42,10%.

Endvidere deltog: Tidligere medlem af ejerforeningen John B. Poulsen, Statsaut. revisor Steen Ellegaard Munkøe fra Revisionsfirmaet Buus Jensen, samt administrator, Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, v/advokat Hella Hammerby.


Der foretoges følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
3. Indkomne forslag.
4. Forelæggelse af budget for 2004 og godkendelse af opkrævningsbeløb.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant for denne.
9. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: - Valg af dirigent.

Til dirigent og referent valgtes énstemmigt Hella Hammerby, der efter forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.
Som stemmetæller valgtes Steen Ellegaard Munkøe.

Ad dagsordenens punkt 2: - Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Søren Rod henviste i sin egenskab af formand for bestyrelsen til den udsendte skriftlige årsberetning, som herefter blev kommenteret i hovedtræk.

Indledningsvis fremkom Søren Rod med nogle praktiske informationer, idet han fremhævede, at ejerforeningen rådede over noget værktøj, som medlemmerne kunne lån ved henvendelse til varmemesteren/formanden. Samtidig bemærkede formanden, at foreningen havde en glas- og kummeforsikring, i hvilken forbindelse foreningens medlemmer blev opfordret til at checke, at de ikke tillige selv havde en tilsvarende forsikring.

Dernæst knyttede Søren Rod nogle kommentarer til den eksisterende husorden, idet han bemærkede, at foreningens medlemmer gentagne gange overskred de retnings-linier, som var fastlagt i husordenen. Dette havde medført mange gener for de øvrige beboere, der havde fremsendt klager til bestyrelsen. Søren Rod understregede, at klagerne blev behandlet meget seriøst i bestyrelsen og havde givet bestyrelsen et stort arbejde. Søren Rod var meget forundret over den manglende respekt, som nogle af beboerne udviste og rejste spørgsmålet om husordenens berettigelse, idet der tilsyneladende var medlemmer, som uanset påkrav, ikke overholdt denne.

Hella Hammerby indskærpede i den forbindelse overfor generalforsamlingen, at medlemmerne skulle klage hver gang et medlems adfærd var gene for foreningen, idet alene gentagne overtrædelser af husordenen i yderste konsekvens kunne medføre, at det pågældende medlem blev dømt til at fraflytte ejendommen.

Søren Rod udtrykte håb for, at husordenen fremover ville blive overholdt, idet han opfordrede foreningens medlemmer til at udvise lidt mere interesse og hensyn til hinanden.

Dernæst var den stedfundne cykeloprydning, hvor 14 cykler var fjernet fra arealet, men hvor det efterfølgende havde vist sig, at 5 cykler havde en ejermand, genstand for en diskussion.

Én af de tilstedeværende påtog sig med ejerforeningens opbakning på en trailer at fjerne de ej afhentede cykler.

Søren Rod orienterede om ejerforeningens hjemmeside, der var at finde på internet-adressen www.glostrupparken.dk, hvor man kunne læse alt, der var relevant at vide om ejerforeningen.

Internetforeningen havde p.t. 14 medlemmer koblet på, men der var stadig åbent for optagelse af nye medlemmer, hvilket kunne ske ved henvendelse til Rune Bolhøj i nr. 6, 1.tv..

Bestyrelsen havde ladet "skraldefolderen" genoptrykke og husstandsomdele, men til Sørens Rods skuffelse havde foreningens medlemmer tilsyneladende ikke læst materialet, idet medlemmerne fortsat ikke overholdt/respekterede de foreskrevne retningslinier om behandling af affald. Søren Rod beklagede den dårlige kommunikation mellem foreningens medlemmer og bestyrelsen og opfordrede på ny medlemmerne til at overholde de anførte retningslinier i "skraldefolderen".

Selv efter mange års fald i vandforbrug var foreningens vandforbrug igen i år uvist af hvilken grund faldet, hvilket Søren Rod noterede sig med tilfredshed. Elforbruget var uændret, og varmeforbruget var ligeledes rimelig konstant.

Dernæst oplyste Søren Rod, at bestyrelsens udgangspunkt for udarbejdelse af budgettet var et rullende 5-års budget baseret på et skøn, og foreningens medlemmer var velkomne til at gøre sig bekendt med rulleskemaet ved henvendelse til Søren Rod.

Af fremtidig projekter nævnte Søren Rod bl.a., at der var konstateret revner på tagrygningen, hvilke plader på et tidspunkt burde udskiftes.

Dernæst oplyste Søren Rod, at bestyrelsen på foranledning af et forslag fremsat af en beboer på sidste års generalforsamling havde undersøgt, at det ville koste ca. kr. 10.000,00 at anlægge en petanque-bane med de rigtige mål.

Søren Rod oplyste, at foreningen var sund og god og kunne godt bekoste en sådan udgift, såfremt der var interesse herfor.

5 af de tilstedeværende tilkendegav ved en vejledende afstemning at være interesserede i at lade ejerforeningen bekoste anlægning en petanque-bane, ingen var imod og resten undlod at deltage i den vejledende afstemning. Tilsvarende tilkendegav 7 af de tilstedeværende interesse for, at ejerforeningen bekostede etablering af en grillplads af en anslået udgift på kr. 10.000,00, ingen var imod.

Afslutningsvis oplyste Søren Rod, at bestyrelsen påregnede med virkning fra næste år at stoppe hensættelsen til grundfonden og påregnede i stedet at opstarte en vindues/tagfond, men understregede, at de nuværende vinduer og tag forventedes at holde en hel del år endnu.

Med disse bemærkninger blev årsberetningen énstemmigt godkendt, idet Hella Hammerby takkede Søren Rod for en særdeles god og informativ årsberetning, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig med stor applaus.---------------o0o---------------

Herefter gennemgik revisor S. Ellegaard Munkøe i hovedposter årsregnskabet for 2003 udvisende et overskud på kr. 82.841,00, hvilket overskud foresloges overført til næste år, hvilket bl.a. var årsag til, at fællesudgifterne foresloges uændret.

Revisor oplyste, at foreningens reservelikviditet bestod af dispositionsfonden og grundfonden, hvor der igen i det forgangne år var henlagt kr. 25.000,00.

Afslutningsvis henviste revisor til side 10 i regnskabet, hvoraf fremgik, at der var en fin likviditet i foreningen.

Efter en kort drøftelse blev årsregnskabet énstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 3: - Indkomne forslag.

Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag til behandling på nærværende generalforsamling.

Ad dagsordenens punkt 4: - Forelæggelse af budget for 2004 og godkendelse af opkrævningsbeløb samt ændring i opkrævningerne af antennebidrag.

Steen Ellegaard Munkøe gennemgik budgetforslaget for 2004, udvisende et budgetteret overskud på kr. 40.429,00, idet budgettet indebar uændret opkrævning af fællesbidrag.

Efter en kort drøftelse blev budgetforslaget énstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens punkt 5: - Valg af formand for bestyrelsen.

Hella Hammerby bemærkede indledningsvis, at det af § 10 i foreningens vedtægter fremgik, at formanden, der valgtes særskilt på generalforsamlingen, var på valg hvert 2. år.

Herefter genvalgtes ènstemmigt med stor applaus som formand for bestyrelsen for 2 år:

Søren Rod, Byparkvej 4, 1. th.


Ad dagsordenens punkt 6: - Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.

Som medlemmer til bestyrelsen valgtes énstemmigt med applaus for 2 år:

Søren Rejmers, Byparkvej 10, st.th.
Lars Mølhøj, Byparkvej 10, 2.tv.

Herudover består bestyrelsen af:

Nadia Rydahl, Byparkvej 4, 2. mf.
Rune Bolhøj, Byparkvej 6, 1.tv.

der begge blev valgt på sidste års ordinære generalforsamling for 2 år.

Ad dagsordenens punkt 7: - Valg af suppleanter.

Som suppleanter genvalgtes/valgtes énstemmigt med applaus:

1. suppleant: Kirsten Stegmann, Byparkvej 2, st.th. (2 år)
2. suppleant: Maria Maxwell, Byparkvej 2, st.mf. (1 år)


Ad dagsordenens punkt 8: - Valg af revisor og suppleant for denne.

Til revisor og suppleant for denne genvalgtes énstemmigt med applaus:

Statsaut. revisor S. Ellegaard Munkøe, og
statsaut. revisor Aksel Andersen,
begge Revisionsfirmaet Buus Jensen,
Lersø Parkalle 112,
2100 København Ø.

Ad dagsordenens punkt 9: - Eventuelt.

Én af de tilstedeværende påtalte, at når der afholdtes store arrangementer hos naboen i Odd Fellow-bygningen kunne det være vanskeligt for foreningens medlemmer at finde parkeringsplads på ejendommens areal. Dertil bemærkede Søren Rod, at han alene havde oplevet problemet 2 gange i de 3 år, Odd Fellow havde holdt til i ejendommen, men han ville rette henvendelse til Odd Fellow og påtale problemet. Søren Rod oplyste, at han ikke mente, at problemet ville blive løst ved at opsætte et skilt om privat parkering på området, idet politiet dermed ikke ville fjerne eventuelt placerede biler på ejendommen uden nummerplade eller lign.

Søren Rod rundede generalforsamlingen af, idet han dels takkede for genvalget til formandsposten og dernæst takkede de medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen.

Endelig havde Søren Rod en erkendtlighed til de 2 fratrådte bestyrelsesmedlemmer John Hansen og John F. Poulsen, idet han takkede for deres indsats i bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen tilsluttede med applaus. Erkendtligheden til John Hansen må imidlertid blive overrakt på et andet tidspunkt, da John Hansen ikke var til stede på generalforsamlingen.

Med disse bemærkninger betragtede dirigenten dagsordenen som værende udtømt og hævede generalforsamlingen kl. 21.00.Som dirigent og referent: Hella Hammerby