Nyheder 2009

Glædelig jul fra Ejerforeningen.

På vegne af ejerforeningen Glostrupparken vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle; Beboere, ejere, leverandører, venner af huset samt ikke mindst bestyrelsen.

På foreningens vegne

Søren Rod, formand

julemand-kane

Nye beboere i ejendommen

Pr. 15. december byder vi velkommen til Lillian & Kjeld Madsen, som flytter ind i Nr. 6. st. tv. Lejligheden ejes af Christina Madsen, som bytter bolig med sine forældre.

Så er postkasserne monteret og klar til ibrugtagning.

 

Vi håber nu at beboerne vil respektere nedenstående retningslinier og deltage aktivt i at få postkasserne integreret, som en nødvendig del af dagligdagen, med hvad det nu indebærer af eventuelle ulemper.

Der skal gøres opmærksom på, at for at kunne placere postkasserne "optisk pænt", så har det været nødvendigt at montere dørstop på opgangsdørene. Da de ellers ville lukke op i postkasserne og dermed bule/ødelægge disse. - Dørene kan nu derfor IKKE som tidligere lukke helt op, men nu kun godt 100 grader.

Postkasser i opgangene.

Som det bør være de fleste bekendt, så blev der for snart en hel del år siden vedtaget en lov, som pålagde alle etageejendomme at opsætte postkasser i gadeniveau. – Enten i selve opgangen eller udenfor opgangsdøren. – Derfor har vi i Ejerforeningen også måttet følge dette pålæg og bringe forholdene i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Postkasserne er monteret i opgangene tirsdag d. 8. december 2009 og er forsynet med navneskilte. 

Der er imidlertid en række praktiske forhold, som SKAL iagttages i forbindelse med at få postkassesystemet til at fungere:

For at det IKKE skal komme til at ligne "et omrejsende TIVOLI", MÅ AL SKILTNING/ÆNDRING AF NAVNE M.V. KUN FOREGÅ MED FORMANDENS/VICEVÆRTENS MELLEMKOMST..!! – (Såfremt nogle af de opsatte navne på postkasserne skal ændres, så rettes henvendelse til formanden/viceværten, som vil foretage det fornødne.)

· Der er udleveret 2 nøgler til beboerne til lejlighedens postkasse. Disse er IKKE kopisikret og ejerne må selv sørge for at styre disse forhold. Specielt i forbindelse med salg, at de nye ejere får overdraget nøgler til postkassen. Foreningen har IKKE noget ansvar for driften af postkassen, så alle evt. udgifter i denne sammenhæng påhviler ejeren.  Omkring: "Nej tak til reklamer" samt "Nej tak til gratisaviser og reklamer", som man skal tilmeldes og afhente på posthuset..!! – Disse skal placeres som angivet på nedenstående billede – OG IKKE PÅ NOGEN ANDEN MÅDE..!!· Såfremt der foretages "uautoriseret" skiltning eller brug af egne eller gamle "nej tak"-skilte. (se nedenfor), og dette medfører tidsforbrug til retablering/afrensning, så vil dette blive fotodokumenteret og efterfølgende udfaktureret til den pågældende ejer..!!

Postkasse_Rod_m_maerker_2Korrekt og eneste tilladte placering af "Nej Tak Mærker". (Fotomontage hvorfor størrelsesforholdet måske IKKE passer helt..!!)

 

Uautoriseret_nej_tak_skilt_1
Dette gamle skilt KAN OG MÅ IKKE benyttes mere, da det IKKE længere er gældende..!! (Hvilket også gælder for de tilsvarende grønne skilte..!!)SIKRING/LUKNING AF BREVINDKAST POSTKASSER

Postkassesikring_stor

Pas rigtigt godt på denne lille "dims", som ligger løst inde i din nye postkasse. – Det er en såkaldt "fyrværkerisikring", som kan bruges til at blokere brevindkastet.

Dette kunne jo i forskellige sammenhænge være meget praktisk. F.eks. i forbindelse med salg m.v., hvor en lejlighed vil stå tom i et stykke tid. Dog skal viceværten adviseres, sådan at der kan sættes en besked ind i navnefeltet om, at postkassen er lukket. Ligeledes SKAL der være anmeldt adresseflytning på posthuset..!!

 

Postkassesikring_montering_A_storPostkassesikring_montering_B_stor

 

MONTERINGSVEJLEDNING:

Det kan måske virke lidt "tricky", hvordan man skal montere "dimsen". – Man åbner brevindkastet udefra og stikker "dimsen" ind med det lange buk vendende nedad og det korte opad og udenfor klappen. Når brevindkastet lukkes lirkes det lange ombuk forsigtig ned over det vandrette plan på indersiden. Der må/skal IKKE bruges vold, idet man så vil "være på gale veje..!!"

Viceværten er gerne behjælpelig i påkommende tilfælde

"Nissebanden" har endnu en gang været på spil.

Det er jo efterhånden blevet en fasttømret tradition, at foreningen skal have juletræ ud mod Byparkvej. Og således også i år. Igen i år landede vi med et træ på ca. 4,5 m. Så det kræver noget muskelkraft at få det rejst.

Foreningen takker derfor "nissebanden" som i år bestod af de to "faste nisser" - Rune Bolhøj og Søren Rod. De to nye "hjælpenisser" var - Danni Jensen og Carsten Søeberg.

Endnu en gang var det anstrengelserne værd og bringer stor glæde og anerkendelse fra såvel, genboere, forbipasserende samt selvfølgeligt ejendommens egne beboere.

 

 

Selvfølgeligt var det tid til en velfortjent "julebamse" efter veludført arbejde.
På billedet Danni Jensen og Rune Bolhøj. Carsten Søeberg var desværre nødt til at haste videre mens Søren Rod som fotograf heller ikke er med på billedet.

Forbrugsopgørelser.

Alle graferne over vore diverse forbrug af vand, varme, el samt graddagene bliver stadigt aflæst månedligt af vor vicevært. Desværre er det ikke altid lige, at webmaster får dem opdateret her på web'en i samme tempo. - Men nu er de igen opdateret pr. udgangen af oktober måned 2009, og kan findes via menupunktet i toppen [Ejerforeningen](Forbrug].

Der er grund til opmærksomhed omkring vort vandforbrug, som ikke er steget faretruende, men alligevel markant. Og det drejer sig både om forbruget af varmt såvel som koldt vand. El-forbruget viser også en uventet større stigningstakt end forventet. - Hvad årsagerne kan være er mulighederne mange? ´- MEN jo mere vi forbruger sammen, jo større bliver REGNINGEN OGSÅ.

Og det eneste bestyrelsen kan gøre er, at videresende denne regning via stigning i fællesbidragene...!! Så i den sidste ende gælder det om, at VI SAMMEN ALLE er ansvarlige og opmærksomme på hvad vi forbruger.

Ny beboer i ejendommen

Pr, 1. december byder vi velkommen til Tine Ejler, som har købt lejligheden i Nr. 6, st. th. - Lejligheden har hidtil været ejet af Jørgen Baundal, som desværre kom på plejehjem for noget tid siden.

Bryllupper i foreningen.

Vi iler med lykønskninger til to nylige brudepar i foreningen.

Det er Lars og Mette i nr. 10, 1. mf. og Rune og Rikke i Nr. 6, 1. tv.

Her er nogle billeder af de nygifte.:

Lars_Mette_bryllup_okt_2009_stor

Mette & Lars - (Hvor skønt og hjerteligt tillykke.)

Spuling af kloakker

Et af årets projekter er nu gennemført, hvor vi besluttede at der skulle foretages noget forebyggende vedligeholdelse af vores kloakker. Ligeledes var der efterhånden opstået et problem i forbindelse med skybrud, at regnvandsbrøndene på parkeringspladsen ikke kunne følge med. Så derfor havde vi 13 oktober Albertslund Kloakservice (ISS) ude og spule vore systemer igennem, så de igen kan fungere perfekt og følge med.

På kompetent vis og med højt tryk og stor sugestyrke er vores kloakker nu renset og klar til de næste mange år.

Ny beboer i ejendommen

Pr. 15 oktober byder vi velkommen til Line G. Petersen, som har købt lejligheden i Nr. 4, st. mf. Den var tidligere ejet og beboet af Michael Elgaard.

Dødsfald

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om at Kristian Hansen i Nr. 8 st. mf. er afgået ved døden. Vore tanker går til hustruen Jytte, der bliver boende samt de øvrige efterladte i familien.

Nye beboere

Over sommeren har der været noget udskiftning blandt vore beboere. Så vi byder derfor velkommen til; Linda Jørgensen, som har lejet sig ind i Nr. 6, 1. mf. Brian K. Hansen som har lejet sig ind i Nr. 2, 2. mf., Mehmet Sisman der har lejet sig ind i Nr. 8 1. tv., og afslutningsvis Danni Jensen og Katrine E Skov som har købt Nr. 2 st. mf. af Adrienne O'Garrow.

Bestyrelsesuppleant

Det var meget bekymrende at vores/en af ejendommens "ældste" beboere fik en blodprop og måtte hospitalsindlægges. - Det er vores suppleant til bestyrelsen Ivan V. Kristensen i Nr. 8, 1. mf. - Derfor er posten sat som VACANT, da der forestår en hel del genoptræning m.v. før vi igen ser Ivan i vor midte. Men vi ønsker al muligt held og lykke samt gode tanker i den forestående proces og håber vi snarest ser dig tilbage igen.

Sådan kan der se ud når en "sur" lejer flytter.

Det er fint med lejere i ejendommen, men tilsyneladende også nogen gange besværligt. Hvor ejere er lidt mere ansvarsbevidste, og så alligevel ikke alle er med i "FÆLLESKABET..!!", som er så vigtigt for at dagligdagen forløber fornuftigt for os alle sammen..!!

P.t. er der 5 ud af 48 lejligheder i ejerforeningen, som er fremlejet og hvor der absolut IKKE skal gøres forskel, da lejerne sandelig også kan bevise at de er en del af FÆLLESKABET og kan have en bedre adfærd en visse ejere..!!

Men nedenfor kan ses hvad en sur/ligeglad lejer kan afstedkomme..!


Det er dog i den sidste ende EJEREN som er ansvarlig for tingene, og den pågældende ejer tog dog også ansvaret på sig og fik ryddet op. Men dog inden med unødigt ekstraarbejde for vores vicevært/formand for at få styr på tingene..!!

Generalforsamling i ejerforeningen 2009

Sæt kryds i kalenderen ud for 31. marts 2009 hvor ejerforeningens årlige ordinære generalforsamling afholdes. Som sædvanligt sker det kl. 19:00 og på Glostrup Park Hotel.

Indkaldelser med beretning, regnskab samt budget er undervejs til medlemmerne..!!

Så håber vi bare i bestyrelsen, at så mange som overhovedet muligt vil benytte lejligheden til at gøre deres indflydelse gældende ved at møde op og deltage i generalforsamlingen.

Af "spændende" ting kan nævnes et par udskiftninger i bestyrelse samt suppleanter. Godkendelse af opkrævningsbeløb/fællesudgifter, som bestyrelsen forventer stiger med 3% mdl. Gennemgang og godkendelse af det kommende års projekter, som bl.a. indebærer opsætning af postkasser i opgangene, spuling/rensning af kloakker m.v.

Den skriftlige beretning, regnskab og budget vil snarest kunne ses via menupunkterne i toppen: [Ejerforeningen][generalforsamling] og [2009]

Du kan læse indkaldelsen til generalforsamlingen ved at klikke her.

Der er indkommet 2 forslag til punktet "indkomne forslag" omkring sandkassen samt etablering af overdækket cykelskur. - Du kan læse forslagene ved at klikke her.

Ny beboer i ejendommen.

Pr. 1. marts byder vi velkommen til Linda Jørgensen, som flytter ind som lejer i Nr. 6, 1. mf. - Lejligheden ejes af Dane Estates v/Paul Hallberg og var tidligere lejet ud til Kasper Jensen.

Ændring i bestyrelsen.

Desværre har Thomas Rasmussen af private årsager været nødt til at udtræde af bestyrelsen, hvorfor suppleanten er indtrådt i stedet.

Det nye medlem er Hanne Krogh Odsgard, som overtager den resterende valgperiode fra Thomas, hvilket betyder at Hanne først vil være på valg i 2010, da Thomas blev valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2008.

hanne_krog_odsgard_stor thomas_rasmussen_stor

Nyindtrådt bestyrelsesmedlem

Hanne Krogh Odsgard

Udtrådt bestyrelsesmedlem

Thomas Rasmussen

Forbrug 2008 samt taktster for 2009.

Oversigterne over vores forskellige forbrug kan nu ses her på web'en under menupunktet [Ejerforeningen][Forbrug] i toppen af siden. - Men her kommer nogle medfølgende kommentarer, specielt om udviklingen i taksterne for det nye år.

Som det er bekendt for enhver, så foretages IKKE individuel måling af forbrugene i ejendommen (vand, varme og el), men der afregnes efter fælles centrale målere og fordeles efter fordelingstal på de enkelte lejligheder. - Dette er stadig hensigtsmæssigt, da etableringsomkostninger til opsætning af div. målere samt forskellige "målergebyrer/administrationsomkostninger" stadig vil overstige de eventuelle besparelser, som så kan/skal opnås, for at totaludgiften ikke skal stige for hele ejendommen. I stedet fører viceværten/formanden skarp kontrol med udviklingen i forbrugene gennem månedlige aflæsninger, som sammenholdes med tidligere tiders forbrugsmønstre og sammenholdes med tilgængelige tal for sammenlignelige ejendomme. - (Der ligger empirisk materiale (målertal for hver enkelt måned helt tilbage til 1992..!!)). Aller vigtigst er dog at beboerne udviser stor ansvarlighed i denne forbindelse, hvilket udviklingen i forbrugsmønstrene klart viser.

Forbrugene samt de hermed forbundne udgifter opkræves over fællesudgifterne, men udgør ca. 50% af disse, hvorfor udviklingen har stor betydning for opkrævningsbeløbets størrelse.

Vandforbruget endte på 2.396 m3 i 2008. En stigning på 64 m3 i forhold til totalen på 2.332 m3 i 2007. Stigningen kan dog tilskrives en stigning i det gennemsnitlige antal beboere i ejendommen, som er steget fra 55,79 pers. til 58,08 personer. (En uofficiel/uvidenskabelig opgørelse gennem løbende observation foretaget af vicevært/formand, SOM UDELUKKENDE bruges i relation til en vurdering af forbrugene - OG INTET ANDET..!!).- Vi ser dog en mindre "uforklarlig" stigning i slutningen af 2008, som ikke umiddelbart "bekymrer", men alligevel giver anledning til overvejelser, hvor vi skal henstille til medlemmerne om, at checke eventuelle løbende toiletter samt en overvejelse omkring ansvarligheden i forbindelse med forbruget af vand.

Varmeforbruget endte på 1.155 GJoule i 2008. - Nøjagtigt det samme som i 2007..!! (Hvilket i øvrigt var det lavest registrerede forbrug siden overgangen til fjernvarme i 1992). - Vi skal huske på at "klimastaten" i kælderen regulerer radiatortemperaturen/forbruget ind efter vejret udenfor. Et mål for dette er GRADDAGE-TAL, som opgøres af Teknologisk Institut. I 2008 var graddage-tallet 2.302 mod 2.198 i 2007. "Normalåret" er 2906 graddage så det har været "lune år" med hhv. 79,22% (2008) samt 75,64% (2007) af "normalåret.

Elforbruget er steget en smule til 110.073 kWh (2008) fra 109.269 kWh (2007) eller med 0,73% hvilket jo heller ikke er alarmerende. - Dog er der i årets seneste måneder registreret større procentvise stigninger i.f.h.t. tilsvarende måneder året før. - Så også her er der grund til bevidsthed og ansvarlighed omkring hvilke apparater man har kørende og hvornår.

Taksterne for det kommende år er nu kendte på nær prisen på el, som det kræver et mindre "professorat" at spå om. Og så også løbende er variabel, da el købes på "el-børsen" og afregnes efter dennes "dagskurser" til vores leverandør DONG. Til orientering så er de sidst kendte (fra regningerne) afregningspriser pr. kWh - 1,81 kr for oktober 2008 samt 1,75 kr. for november 2008. Der til skal lægges ca. kr. 14.000,- /årligt i div. abn.-/målerafgifter. Da vi, som vi har observeret, forudser en stigning i "markedsprisen" for el., så forventer vi en gennemsnitlig pris på ca. 1,80 kr og med et forbrug i nærheden af 110.000 kWh så vil det være: kr. 198.000,- + kr. 14.000,- i abn./målerafgifter = kr. 212.000,- for 2009.

Vandprisen stiger med 0,5% fra 37,19 til kr. 37,38 kr./m3. Det skyldes et fald i "råvareprisen" på kr. 0,62 (incl. grønne afgifter) pr. m3 og så til gengæld en stigning i vandafledningsafgiften på kr. 0,81. - Men trods alt moderat og til at leve med..!! - Men husk stadig at med et estimeret forbrug på 2.450 m3 for 2009, så lander vi på en totaludgift på ca. kr. 92.000,-.

Prisen for varme er også en rimeligt positiv oplevelse. Her er prisen HELT UÆNDRET, så vores spådom forrige år om, at man havde opkrævet for meget holdt stik i og med prisfaldet på 14,5% i 2008 og så uændrede priser i 2009. Fjernvarmeselskabet er en selvejende institution, som skal have et afbalanceret regnskab, sådan at forstå, at der ikke kan accumuleres overskud. Derfor "sendes pengene heldigvis tilbage til forbrugerne, såfremt der bliver opsamlet for mange i forsyningsselskabet..!!" - Udgiftsmæssigt er vi derfor tilbage på 2001-niveau, hvilket jo er HELT KANON. - Med et estimeret forbrug på 1.250 GJoule i 2009 vil varmeudgiften andrage ca. kr. 180.000,-.

Renovationsafgiften er steget med 7,82% til 42.706,65,- for 2009 for tømning af vore containere, samt storskrald hver 14. dag og afhentning af "grønt affald" x-antal gange over sommeren..!!

Alt i alt ser det overordnet meget fornuftigt ud med rimelige og fornuftige reguleringer af de forbrugsafgifter vi nu én gang afregner fælles over fællesbidragene. - Men for ligesom at sætte tingene i relief så andrager summen af ovenstående: Kr. 527.000,-. - Fælles afregnes også YouSee ("den store pakke") som årligt andrager: Kr. 152.000,-

Det får som umiddelbar konsekvens for de enkelte ejerlejlighedstyper, at der årligt skal lægges:

 

Årligt:

Forbrugsudgifter (Vand, varme, el. og renovation): Hybridnet - (stor pakke):
3-vær. (fordelingstal 68): Kr. 14.155,- kr. 3.165,-
2-vær. (fordelingstal 58): Kr. 12.075,- kr. 3.165,-
1-vær. (fordelingstal 44): Kr. 9.160,- kr. 3.165,-
1-vær. (fordelingstal 39) Kr. 8.120,- kr. 3.165,-Sådan har det altid været, med de årlige justeringer som der nu én gang er og som der er gjort rede for i ovenstående. Men bare ment som "borgeroplysning" og noget man kan reflektere over, inden fællesudgifts-niveauet/foreningens regnskab/budget skal stå for skud. (Disse udgifter udgør jo omkring godt halvdelen af opkrævningsbeløbet. Og skal derfor bortregnes inden man begynder at sammenligne fællesudgifter direkte med andre ejerforeninger. - Den resterende del er den egentlige drift af foreningen; møder, kontorhold, renholdelse, vicevært og ikke mindst henlæggelser til imødegåelse af kommende større vedligeholdelsesopgaver m.m.m. I denne sammenhæng mener vi i bestyrelsen, at vi er absolut "konkurrencedygtige."

Ændringer i Kanalplaceringer/-pakke fra YOUSEE.

I løbet af december og januar har YouSee foretaget en række justeringer af sammensætningen. Det drejer sig hovedsageligt om rokeringer mellem de forskellige "pakke-typer", man da vi kollektivt modtager FULDPAKKEN vil der ikke ske ændringer i forhold til det tidligere kanaludbud vi kan se.

Imidlertid har det været nødvendigt for YouSee at flytte nogle programmer til andre kanal-pladser, også for at skabe plads til de nye HDTV-kanaler.

Du kan læse informationen fra YouSee i pdf-format ved at klikke her.

YouSee's kanalnøgle med angivelse af kanalplads og frekvensoversigt kan ses ved at klikke her.

Vigtig information omkring kabel-TV

Hybridnet begynder at sende digitalt og HDTV - og hvad er så det?

Det er lidt af en "jungle" at finde rundt i, og nedenstående er et forsøg på at afdække nogle af tingene. Nedenstående oplysninger er hvad vi ved nu, men vi kan ikke garantere at YouSee ikke ændrer på det.

Det er vigtigt at skille tingene ad, da det er to forskellige ting at kunne modtage de nye digitale kanaler og dernæst at kunne se HDTV, da det er to ting, som kræver forskelligt udstyr og ikke nødvendigvis er sammenhængene. - Vi tager punkterne et ad gangen:

1) Der findes 3 typer af digitale modtagere:

DVB-T : Terrestrial (Modtagelse via tagantenne) Det er den mest udbredte modtager i digitale tv, men denne kan IKKE anvendes på kabeltv.

DVB-S : Satelit tv. Denne modtager er ret sjælden i digitale tv og kan heller IKKE anvendes på kabeltv.

DVB-C : Kabel tv. Det er denne type der anvendes af YouSee. Det er desværre også den der findes i de færreste tv modeller.

2) Modtagelse af digitale signaler:

Der bliver nu også sendt digitale signaler samtidigt med de analoge signaler på en hel del af kanalerne over hybridnettet. - Det betyder grundlæggende en bedre billed- og lydkvalitet samt muligheder for en del ekstra tilknyttede "services". ( Men dette skal IKKE forveksles med modtagelse/gengivelse af HDTV. - VIGTIGT. Læs mere under næste punkt! )

For at modtage digitale signaler kræver det at man har købt et tv med indbygget DVB-C modtager. Meget vigtigt at man gør opmærksom på dette i forbindelse med købet, da størsteparten af de solgte fladskærme "kun" er forberedt med en modtager som er tilpasset tagantennemodtagelse DVB-T (Se punkt 1).

Det kræver så også nogle indstillinger på DVB-C tv'et, som kan være lidt vanskelige at finde, men som via en nærlæsning af brugermanualen er mulige:

Indstillinger på Tv'et:

Netværks-id / navn: 0101

Frekvens: 143.000 khz

Symbolrate: 88750

Modulation: 64

Alternativt kan man købe en special boks gennem (YouSee, TDC Butik, Fona, Elgiganten, Expert eller 2tal), hvor man så ikke behøver at tænke på hvilken model ens TV er, når blot det er "HDTV-ready"!

For de medlemmer der ikke har et tv med digital modtager forlyder det, at YouSee IKKE skulle ændre på indholdet og mulighederne i vores fulde pakke, men at vi også fremover skulle kunne være i stand til at fortsætte som hidtil og modtage de samme kanaler på vort "gamle udstyr i hjemmene!"

Der kan dog forekomme en del omlægninger af kanaler, sådan at programmerne flytter plads på fjernsynet for at gøre plads til de nye digitale kanaler.

3) HDTV:

Nogle udvalgte kanaler vil her i starten blive sendt som HDTV (TV2 Sport & Kanal5). De øvrige forventes successivt hurtigt at følge efter. Hele teknologien går ud på, at selve optagelserne af programmerne også skal foregå med HDTV-udstyr. Det betyder nogle endnu meget skarpere billeder på skærmen.

For at kunne modtage HDTV skal man som ovenfor nævnt enten have en DVB-C modtager eller en boks fra YouSee. Der for uden kræver det, at man selv køber et specielt HDTV-abn. i form af et kort, som p.t. koster kr. 199,- halvårligt. Dette kort skulle kunne indlæses i begge løsninger.

Bestyrelsen håber at ovenstående har givet et lille indblik i, hvad der skal til for at se digitalt tv. og vi skal nok sørge for, at evt. nødvendige ændringer i fordelerboksene i kælderen bliver udført af YouSee.

M.v.h.

bestyrelsen

marts 2008

P.S.: Denne vejledning kan downloades for udprint ved at klikke her.

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på en tidligere generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

Herligheden kan erhverves for 1.150,- kr. (alt incl. klar til opsætning)


Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.