Nyheder 2014

Åbnet for varmen 19. aug. 2014..!!

Med den pludselige overgang fra "højsommer" og til "efterår", har vores energiansvarlige (Søren Rod) fundet det bedst at sætte varme på radiatorerne igen. Mest af hensyn til vore ældre beboere/pensionister, som jo ikke forlader hjemmet hele dagen for at gå på arbejde. For dem kunne det godt begynde at føles lidt koldt om formiddagen indtil solen alligevel har fået lidt magt. - Nok er det lidt tidligere sammenlignet med udvalgte andre år, men det koster så "en lille skilling", som vi nok alligevel kan finde, også set i lyset af et rimeligt lunt forår/vinter, hvor vi IKKE har haft de forventede udgifter..!!
HUSK at varmeanlægget bliver automatisk styret af en "KLIMASTAT", som regulerer fremløbstemperaturen i.f.h.t. udetemperaturen. Derfor kan radiator-temperaturen her i denne periode sagtens ligge omkring 30/35 grader, som man ikke rigtigt kan mærke ved at lægge hånden på. Men i relation til en rumtemperatur på 21/22 grader, så vil de stadig afgive varme til rummet..!!

(Såfremt temperaturen stabiliserer sig på et lidt højere niveau, så kan det ikke afvises, at der igen vil blive lukket for varmen i den mere stabile og varmere periode, som måske vil komme..!!)

Søren Rod, energiansvarlig

Endnu et dødsfald i ejendommen.

Det er med stor sorg at bestyrelsen har erfaret at, Birthe Strøh i Nr. 12, st. th. er afgået ved døden i slutningen af juli måned. Birthe Strøh flyttede ind i ejendommen i juli 2004 og har således boet her i 10 år. Birthe var et rart og stille væsen, som ikke gjorde meget ud af sig selv, men altid var klar med en venlig og hyggelig snak når hun kom ud og mødte andre beboere. Desværre gjorde problemer med specielt "bentøjet", at det ikke var meget vi andre så til Birthe de seneste år.
Birthe blev 82 år og efterlader sig børn og børnebørn som vore tanker selvfølgeligt er rettet imod i denne svære stund..!!
Æret være Birthes minde..!!

p.f..v.
Danni Jensen, formand

 

Ny beboer ultimo juni 2014

Pr. 26. juni fik ejendommen en helt ny lille beboer. Lille søde Laura meldte sin ankomst hos de stolte forældre Marta og Carsten K. Petersen i Nr. 8, 1. th.
Foreningen byder lille Laura hjerteligt velkommen, men sender selvfølgeligt også et STORT TILLYKKE til forældrene..!! :-)

 

Lille Laura A
Lille Laura B

 

 

Dødsfald i ejendommen.

Det var med stor sorg foreningens bestyrelse modtog meddelelsen om, at en af ejendommens ældre beboere ikke længere er blandt os.

Eivind Stilling i Nr. 12, 2. mf. er stille sovet ind i slutningen af maj måned. Eivind har som én af meget få tilbageværende faktisk boet i ejendommen fra den blev bygget for knap 40  år siden.
Han var ikke blandt dem, som gjorde meget opmærksom på sin eksistens. Dels fordi han i begyndelsen sejlede i handelsflåden, som telegrafist og var derfor ikke meget hjemme på ejendommen. Derfor var han ofte omtalt som "sømanden". Senere efter han blev pensioneret, blandede han sig ikke meget med de øvrige beboere, men tilnavnet "HO-HO-HO" nåede han alligevel at få knyttet til sig, p.g.a. hans latter i forbindelse med hans stille humor. 
Eivind blev 81 år og efterlader sig såvidt vides en søster. - Foreningen har deltaget med en blomst i.f.b.m. bisættelsen, som har fundet sted.

Æret være Eivinds minde.

p.b.v.
Danni Jensen, formand.

Generalforsamling 2014

Sørg for at sætte kryds i kalenderen, da generalforsamlingen afholdes::

Mandag d. 28 april kl. 19:00
på Glostrup Park Hotel.

 

Som sædvanligt vil der tilgå medlemmerne/ejerne indkaldelse med tilhørende bilag i form af dagsorden, regnskab og budget i overenstemmelse med foreningens vedtægter.
Ligeledes vil lejerne modtage dagsorden samt beretningen. Vi ser gerne at lejerne også møder frem og kommer med input, da de jo også er en del af dagligdagen. Dog skal der gøres opmærksom på, at det kun er medlemmerne, som har stemmeret.
Skulle du være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skal vi kraftigt opfordre til, at den medsendte fuldmagt bliver udfyldt og videregivet til en anden deltager eller bestyrelsen.

Som sædvanligt vil alle disse bilag blive lagt ud på hjemmesiden i den rækkefølge, hvor de bliver relevante..!!

Håber at se rigtigt mange deltagere til generalforsamlingen, som jo er den store mulighed for at komme med ris/ros, og hvor foreningens/ejendommens fremtid bliver besluttet..!!

Indkaldelse, beretning samt et indkommet forslag er nu lagt ud og kan ses via menupunktet [Generalforsamling][2014] i toppen. Regnskab og budget vil først blive lagt ud, når de er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen..!!

M.v.h.
Bestyrelsen

 

Nye beboere pr. april 2014

Vi byder velkommen til Vibeke Winther og Lasse Andersen som nye lejere i Nr. 8, 1. tv. Lejligheden er ejet af Jonna Arends og har op til nu været udlejet til Belinda Halberg.

Lukning for Varme/fjernvarme

Som i sikkert har bemærket, graver Fjernvarmeværket,  i.f.b.m. nedlæggelse af ekstra rør i vejene omkring os. Nu skal de så have koblet de nye og gamle rør sammen, hvorfor de er nødt til at lukke af for varmen.

Det sker:

Onsdag d. 12. februar mellem 8:00 - 15:00

De håber at kunne være hurtigere færdige. Men alt kan jo ske. Vores energiansvarlige i ejendommen - Søren Rod, har lovet at holde øje med tingene og evt. "booste" varmen lidt, når den kommer tilbage, såfremt der måtte være behov her for.

Værket beklager ulejligheden og gør deres yderste for at begrænse generne.:!!

Nye beboere pr. 1. feb. 2014

Vi byder velkommen til Kasper Thers Petersen, som har købt lejligheden i Nr. 6, st. th. Lejligheden er en 2-værelses og har tidligere været ejet af Tine Ejler.
Efter en periode hvor lejligheden var fremlejet, så nåede Tine selv at bebo den en kortere periode inden salget.

Ligeledes byder vi velkommen til Patrick S. Wahlers, som har lejet lejligheden i Nr. 10, 1. mf. Lejligheden ejes af Lars Hansen og har de seneste par år været udlejet til hans bror Charlie.

Takster for fælles forbrug 2014..!!

Som sædvanligt har vores "energi-ansvarlige" og bagmand for økonomiske analyser - Søren Rod, igen været på banen og undersøgt/analyseret på hvad fremtiden måtte bringe. Således at vi er godt rustet til at lave nogle budgetter og dermed opkræve nogle månedlige fællesudgifter, som kan få året til at balancere nogenlunde i økonomisk ligevægt. De nye takster for 2014 er som sædvanligt stigende, men dette år ser det ud til at være noget, som igen vil få en væsentligt indflydelse på vore udgifter. Hovedårsagen skal søges i, at der kommer flere og flere såkaldte ”energi-afgifter” som løbende over årene bliver implementeret. I denne sammenhæng er foreningen jo blot en forlænget arm for skatteopkræverne, da vi jo betaler fælles over de månedlige opkrævninger. - Vi prøver at tage dem i punktform, hvor der så vil blive gjort rede for hvert selvstændigt område.

Vand: Vandprisen er sammensat at en pris på "råvaren" vand og dernæst en såkaldt "vandafledningsafgift". For selve råvaren vand er prisen uændret i.f.h.t 2013. Det betyder at prisen stadig er 20,00 kr/m3. Men som forventet og udmeldt fra politikerne, så har de seneste års stigende antal skybrud og deraf følgende oversvømmelser medført et stort behov for renovering og udbygning af kloaknettet. Det skal dækkes af vandafledningsafgiften som trods alt og det tidliger udmeldte IKKE stiger så meget som forventet. Taksten for 2013 var 28,-/m3 og stiger til kr. 30,-/m3 eller 7,14%. Det betyder at den M3-pris vi skal betale er 50,00 kr. (For dem som ikke har noget forhold til hvad en M3 er, så er det 1.000 liter vand. D.v.s. at 100 liter vand koster 5,00 kr eller 10 liter koster 50 øre eller - en liter koster 5 øre..!!) Den sammensatte vandpris for 2014 vil således stige med 4,17%. Med et lidt stigende vandforbrug for 2014 (til 2.575 M3) som bestyrelsen forventer, så vil budgettet for vand stige med ca. 4,53% til en totaludgift på ca. 129.800,- kr.

Varme: Varmeprisen og også sammensat af en fastpris beregnet pr. "tilslutnings-værdi" som vores anlæg har (200 MW). Dernæst kommer den variable pris som måles i GJoule og er et udtryk for hvor meget varme vi aftager/forbruger i ejendommen.
Den faste tilslutningsafgift er uændret i.f.h.t 2013 d.v.s. 48.000,- kr for året. Den variable afgift stiger fra kr. 136,72/GJoule i 2013 til 152,50/GJoule i 2014 eller en stigning på 11,54%...!!

El: Som sædvanligt er el-priser noget som er utroligt sammensat af alle mulige forskellige satser og mekanismer og svinger utroligt meget fra måned til måned over året. Alligevel har "roden" forsøgt at analysere på de månedlige regninger igennem de seneste 4 år, hvilket da har gjort os en lille smule klogere. Vi har i år fået et ”specielt” problem i og med at der pludseligt er ”faldet” opkrævning af et såkaldt ”specialabn.” ud af opkrævningerne fra og med feb. Måned. Hvorvidt det er en fejl eller ej, har vi ikke tænkt os at gå i dialog med DONG omkring, men blot gardere os ved indtil videre at hensætte dette beløb, såfremt der efterfølgende skulle blive fremsendt en regning. Dette beløb udgør for året 2013 kr 15.890,-.  At spå eller forudse noget som helst er stort set umuligt. Men der kan udregnes en gennemsnitlig kWh-pris pr. år når året er gået. Denne var i 2012 på kr. 2,09 kr/kWh. I 2013 2,12 kr/kWh. Men hvordan 2014 kommer til at ende er stort set umuligt at spå om. Men hvis vi estimerer et forventet forbrug på omkring 115.000 kWh og en gennemsnitspris på 2,15 kr/kWh så vil vores totale el-udgift i 2014 udgøre ca. 250.000,- kr.....!! (Differencen udgøres af forskellige andre abn. Udgifter)

Renovation: Renovationen dækker tømning af 3 containere hver uge, samt afhentning af storskrald samt haveaffald hen over sommeren. Udgiften til renovation er steget med 3,63% fra  52.556 kr i 2013 til kr. 54.465,-..!!

 

Opsummering på fælles forbrug: 
Nedenstående kunne være et ”kvalificeret bud” på udgifterne til fælles forbrug i året 2014. Det bygger på ovenstående takster, samt nogle ”kvalificerede” forventninger/forhåbninger/estimater omkring de reelle forbrugstal:

                                                         
 

 

 
 

2014

 

2013

 

El

 
 

250.000,-

 
 

238.046,-

 
 

Vand

 
 

129.787,-

 
 

124.000,-

 
 

Varme

 
 

246.240,-

 
 

225.000,-

 
 

Renovation

 
 

54.465,-

 
 

52.556,-

 
 

TOTAL

 
 

680.492,-

 
 

639.602,-

 

 
Dette vil så betyde en stigning i fællesudgifterne for så vidt angår forbrugs-området på 6,4%,
(Det skal dog ses i lyset af, at det endelige budget IKKE er fastlagt i skrivende stund. Og i denne forbindelse kan der komme nye forventninger til hvad estimatet for årets forbrug ender med at blive. – De angivne estimater hviler udelukkende på nedenståendes vurderinger..!!)

(Såfremt nogen skulle være interesseret i uddybende forklaringer eller dokumentation, så er man som sædvanligt meget velkommen til at kontakte Søren Rod)

Med venlig hilsen
Søren Rod
(Energiansvarlig i ejerforeningen).

Udskiftning i bestyrelsen..!!

Pr. 1. januar har Charlotte Højland valgt at trække sig fra bestyrelsen, da hun nu igennem flere år har haft fremlejet sin lejlighed og dermed ikke længere følger med i "dagligdagen" i ejendommen. - Derfor indtræder suppleanten - Jens Eising Pedersen - i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem fra årsskiftet. Informationer omkring Jens med mulighed for at maile, ringe m.v. fremgår af hjemmesiden under punktet [Ledelaw & Kontakt - Bestyrelse]. Så vi byder Jens hjerteligt velkommen i bestyrelsen..!!

Fælles forbrug for året 2013.

Som alle tidligere år siden 1992 har vores energiansvarlige i foreningen, - Søren Rod, aflæst diverse målere den sidste dag i måneden. Således også den 31. december, sådan at vore samlede fælles forbrug for året 2013 kan gøres op.
Alle ved jo, at vi betaler fælles fordelt efter fordelingstal og ikke efter individuelle målere. Samtidigt udgør udgiften til vore forbrug en større og større andel af fællesudgifterne, som opkræves hver måned. Andelen er nu oppe på over 50% og med diverse pålæg af forskellige former for afgifter til Staten, så er priserne stigende, hvorfor vor individuelle forbrugs-adfærd er MEGET VIGTIG..!!
Heldigvis så viser vore aflæsninger en stor ansvarlighed på dette område, hvilket også har været tilfældet for året 2013..!! ("Keep up the good work..!!")

Graferne er opdateret med de seneste både måneds- og årstal og kan findes via menuen i toppen [Information og dernæst Forbrug].

Nedenfor skal jeg prøve at gennemgå de enkelte områder hver for sig:

 

VARME:

Varmeforbrug 2012

1.303 GJoule
Varmeforbrug 2013 1.263 GJoule
Dette svarer til et fald på 3,07%. Men som vi jo alle ved, så afhænger varmeforbruget af vejret udenfor, som måles i Graddage fra Teknologisk Institut.
GRADDAGE:  
 Antal Graddage 2012  2.591 Graddage -
Svarende til 89,16% af "normalåret"
 Antal Graddage 2013  2.626 Graddage -
Svarende til 90,36% af "normalåret"
Opsummeret så altså et lille fald i det reelle varmeforbrug trods en lille stigning i Graddagene. Men indenfor nogle marginer, som synes meget fornuftige. (Husk at der kan være "lokale" forhold, som spiller ind. Også i og med at TI's målinger bliver foretaget et andet sted en lige her hos os..!!
VAND:   
 Vandforbrug 2012  2.513 m3
 Vandforbrug 2013  2.570 m3
Svarende til en stigning på 2,27%. Opsummeret en "lille" stigning men som trods alt harmonerer rimeligt godt med tidligere år, hvor vi har været både over og under dette tal..!! - Endvidere har vi noteret en marginal stigning i det gnsn. antal beboere i ejendommen, som forbruget jo hænger tæt sammen med.
EL-FORBRUG:  
 El-forbrug 2012  116.715 kWh
 El.forbrug 2013  112.596 kWh
Svarende til et fald på 3,53%. Opsummeret et fornuftigt resultat, hvor vi begynder at nærme os 2008/2009 niveauet igen..!!

 
Som tidligere anført, så mener bestyrelsen absolut at tallene/de overordnede forbrug giver anledning til optimisme omkring samme. Men lad det endeligt IKKE blive en "sove-pude", da vores fælles udgifter i foreningen er MEGET afhængige af samtlige medlemmers opmærksomhed omkring en fornuftig adfærd på netop dette område.
Som det vil kunne læses andet steds på denne nyhedsside, så stiger ALLE taksterne. . Nogle mere end andre..!! - Men det vil år efter år kun gå i én retning og det er med stigende udgifter...!!

m.v.h.
Søren Rod, energiansvarlig i foreningen