Nyheder 2024

Opdatering af regler for skraldehåndtering

Efter oplevelsen af en del problemer i relation til den daglige håndtering af skrald, så har vores web-master nu taget sig sammen og fået opdateret en udførlig vejledning i, hvordan foreningen ønsker den daglige håndtering af skrald foregår. Det koster både tid og penge, hvis vi ikke selv kan sørge for at overholde reglerne for, hvad der skal sorteres og specielt hvordan. Ikke mindst hvis tingene ikke anbringes i de rigtige containere/molukker. I værste fald risikerer vi at få bøder fra kommunen og endnu værre, at de stopper med at afhente vort skrald, såfremt det ikke er sorteret rigtigt og placeret de rigtige steder.

Den nye vejledning vil vi godt anmode om, at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i, da det vil være til stor gavn og glæde for os alle, såfremt alle ville bakke op om disse retningslinier. Vi påstår ikke, at den forkerte omgang med skraldet skyldes ligegyldighed, men vi tror nærmere, at det er p.g.a. mangelfuld vejledning om hvordan det bør foregå. Men nu er vi også sikre på, at hvis du vil bruge lidt tid på at sætte dig ind i den nye vejledning, så vil det blive meget bedre og lettere for os alle sammen.

Så derfor gå ind i menuen i toppen og klik på punktet [regler] og dernæst undermenuen [Håndtering skrald/affald]. Når du har været det igennem vil dagligdagen igen blive meget nemmere og bedre for os alle sammen..!

På forhånd tak..!!

Generalforsamlingen 2024 er nu afholdt.

Foreningens årlige ordinære generalforsamling er nu afholdt i god ro og orden. Det var såmænd ikke de store ting, som skete. Her kommer en kort gennemgang af forløbets hovedpunkter:

Det mest skuffende for bestyrelsen var det lave deltagerantal, Der var fremmødt 10 medlemmer + et ved fuldmagt ud af de 48 lovformelige medlemmer, hvilket vil sige ca. 23% af medlemmerne. Men her skal man så lige indregne, at ud af disse udgjorde den siddende bestyrelse 4 medlemmer. Selvom det var nogenlunde som de foregående år, så er det alligevel trist for den siddende bestyrelse, da man her sandeligt gerne vil have noget tilbagemelding om de ihærdige bestræbelser, man gør sig for at drive foreningen på forsvarlig vis, også bærer frugt og er til medlemmernes tilfredshed. I bestyrelsen kan vi selvfølgeligt vælge den konklusion, at ALLE er glade og tilfredse og det er derfor man ikke møder op. Alligevel er det da ikke uvæsentligt, de beslutninger bestyrelsen skal træffe, for at drive vores alles boliger på forsvarlig vis. Det indebærer jo dels en masse beslutninger om hvilke vedligeholdelsespunkter, som bør prioriteres, men da sandeligt også noget tilknyttet økonomi, som alle medlemmer bliver påvirket af.
Men som tidligere skrevet så må/vil bestyrelsen da opfatte deltagelsen, som et skulderklap om, at her går det godt og alle har fuld tillid til det udførte arbejde. Vi er da stadig overbevist om, at såfremt alt blev forsømt og foreningen hang i laser, så skulle medlemmerne nok møde frem og gøre opmærksom på dette..!!

Som sædvanligt så var der på forhånd udsendt den sædvanlige meget specifikke beretning, om hvad der var sket og bestyrelsens planer for fremtiden. Ligeledes årsregnskabet for 2023 samt budgettet for 2024. Alle disse ting blev selvfølgeligt grundigt gennemgået. Formand Søren Rod startede gennemgangen af beretningen med at konstatere, at foreningen faktisk havde 50 års jubilæum lige omkring tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. I den forbindelse påpegede han, at det vigtige i den sammenhæng var, at bygningerne også nu var 50 år gamle, hvilket jo betød stigende udgifter til almindelig løbende vedligehold. Han omtalte de nævnte projekter fra beretningen, som vil være noget medlemmerne skal forholde sig til i både den nære men også lidt fjernere fremtid. Han nævnte fra listen: Rensning af afløbsbrønde på parkeringsplads, Gennemgang af opgangsdøre og dørpumper, Renovering/foring af faldstammer, Rensning/udskiftning af brugsvandsrør samt mulighed for afkalkning af samme fremadrettet, Asfaltering parkeringsplads, Udskiftning af tag og i denne forbindelse etablering af solcelleanlæg, (Tidshorisont dog 15-20 år for dette], Maling af træværk opgange udvendig side, Etablering af ladestandere til el-biler, Afrensning af nordgavl v/indkørsel, Vurdering af lamper opgange og kælder med henblik på udskiftning til bevægelsesaktivering samt timerbestemt varighed af lys. Formanden gjorde udtrykkeligt opmærksom på, at der IKKE forelå nogle budgetter for nogle af de enkelte projekter på nuværende tidspunkt og at der heller ikke var foretaget nogen egentlig prioritering af rækkefølgen. Dette er så det bestyrelsen skal arbejde med i relation til den tilhørende finansiering og økonomi.
Revisor gennemgik herefter regnskabet for 2023, som udviste et overskud på den primære drift på lige godt 140.000,- kr. Heraf gik godt 90.000,- til at dække et overført underskud fra 2022. Så årets resultat blev et overskud på omkring 50.000,- kr,, som besluttedes overført til 2024. Hernæst en gennemgang af budgettet for 2024, som bestyrelsen havde knyttet et forslag til om en stigning i opkrævningsbeløbet på 3%. Dette skyldtes stigninger i priserne på de fleste områder foreningen er berørt af. Men især er markedet for forsikringer gået helt amok. Vi var blevet opsagt af vort forsikringsselskab, som ikke længere ønskede at deltage i markedet for ejendomsforsikringer. Efter en kæmpe indsats fra vores forsikringsmægler, så lykkedes det at nytegne en forsikring hos TRYG, men til næsten den dobbelte pris, som er den "nye markedspris". I tillæg til dette er der også større stigninger i udgiften til vore forbrug af specielt vand og varme. Som det måske er de fleste bekendt, så udvider Glostrup Fjernvarme voldsomt i disse år. De hermed forbundne udgifter skal ikke kun dækkes af de nye kunder, men her kommer vi "gamle" også til at deltage. Således blev forsamlingen enstemmigt enige om at godkende den foreslåede stigning på 3% i opkrævningsbeløbet til fællesudgifter.

Endeligt foretoges valg til bestyrelsen: Til formand genvalgtes enstemmigt Søren Rod. Jens Ejsing Petersen valgte at udtræde af bestyrelsen. I stedet nyvalgtes Jacob Boje, Så genvalgtes siddende medlem Lars Mølhøj og nyvalgtes tidligere medlem Rune Bolhøj. Som suppleant genvalgtes Johannes Fonvig og efterfølgende lykkedes det formanden at få Jens Ejsing til at fortsætte arbejdet men nu som suppleant.

Under eventuelt var et enkelt forslag om at flytte generalforsamlingen over i fællesrummet i kælderen for at spare penge. Bestyrelsen påpegede, at der var dårlig plads hvis alle skulle kunne følge med og endnu værre såfremt flere skulle finde på at møde op. Bestyrelse og vicevært påpegede at containerne til "grønt affald d.v.s. haveaffald" desværre blev benyttet til alm. husholdningsaffald af en beboer. Dette henstillede man til at ophøre øjeblikkeligt.

Dirigenten kunne herefter kl. 20.30 takke for god ro og orden og hæve mødet.

Du kan nu under menupunktet [Generalforsamling og undermenuen 2024] se alle de officielle papirer omkring generalforsamlingen: Indkaldelse, beretning, årsregnskab 2023, budget 2024 og referat.

Skrald/affald manglende sortering april 2024.

Vi har nu igennem længere tid oplevet, at der er nogen, som IKKE kan finde ud af at sortere skraldet og smider det i forkerte beholdere det forkerte sted!
Det drejer sig om, at der desværre bliver smidt almindeligt husholdningsaffald i de grønne containere placeret nede i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen ind mod grill-pladsen. 

Disse er kun beregnet til:

Grønt affald,
d.v.s. almindeligt haveaffald og intet andet!
 

ALT ANDET affald d.v.s. husholdningsaffald samt "storskrald" skal smides i beholderne oppe i hjørnet ved indkørslen og sorteres som anvist på beholderne, når det er almindeligt husholdningsaffald og dermed mindre emner. (Restaffald, pap, plastik, papir, madaffald, glas og metal).

Større emner (storskrald) skal henstilles pænt i skuret ved gavlen, hvor man skal huske beboernøglen. HUSK der er regler for, hvad der må henstilles, da IKKE ALT er omfattet af skraldeordningen og dermed bliver fjernet af kommunen. Vi oplever, der bliver henstillet bildæk, sanitet (toilet, håndvask m.v.), store glas- og spejlpartier samt byggeaffald. Dette skal man selv aflevere nede på Genbrugspladsen på Paul Bergsøesvej 39.

(Vi ser gerne, at de som har henstillet ovennævnte emner hurtigst muligt selv søger for at transportere det ned på Genbrugspladsen). 

Såfremt det ikke kommer til at fungere, så vil foreningen få ekstra udgifter til sortering samt borttransport af disse emner og det er da nogle penge, som kan bruges væsentligt bedre på andre opgaver her i ejendommen. Så husk det er dine naboer og genboer, du kommer til at påføre ekstra udgifter på grund af din ligegyldighed!

Farligt affald (kemikalier, væsker), batterier, lyskilder, skarpe genstande m.m. kan henstilles i skabet nede i forkælderen,

[Regler for sortering kan du finde ved at klikke på denne link: XXXXXXXX]

Indkaldelse til generalforsamlingen 2024

Indkaldelsen til den kommende generalforsamling d. 11. april er nu udsendt til ejerne/medlemmerne. Selvfølgeligt vedlagt behørigt bilagsmateriale i form af: Regnskab for 2023, Budget for 2024 samt bestyrelsens beretning. Indkaldelsen kan i øvrigt læses via menupunktet i toppen: generalforsamling 2024.
Når tingene er behandlet og godkendt vil de kunne læses her via foreningens hjemmeside. Såfremt du som medlem ikke har modtaget indkaldelse, så send venligst en mail til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Under alle omstændigheder så gør dig selv og foreningen en stor tjeneste og mød frem og deltag i generalforsamlingen.
m.v.h. - Søren Rod, formand.

Generalforsamling 2024

Tidspunktet for den næste årlige ordinære generalforsamling er nu fastlagt af administrationen. Det kommer til at foregå:

Torsdag d. 11 april kl. 19.00
i konferenceafdelingen på Glostrup Park Hotel

Sørg derfor allerede nu for at få sat et kryds i kalenderen og ikke mindst derefter at møde op og deltag..!! Det er MEGET VIGTIGT for os i bestyrelsen, at i møder op og kommer med evt. kritik, såfremt i mener der måtte være emner vi ikke har håndteret rigtigt eller godt nok. Der kunne jo også være nye idéer, som vi burde tage med i overvejelserne omkring foreningens fortsatte drift.

I bestyrelsen har vi selvfølgeligt nogle idéer og planer om hvad der skal/bør ske, for ellers burde vi ikke sidde der. Disse vil selvfølgeligt, som vi plejer hvert år, blive omtalt i den rundsendte beretning inden generalforsamlingen. Så i burde dermed også have en chance for at forholde jer til i hvilken retning vi trækker foreningen. Specielt sidste år var fremmødet uhyggeligt lavt og det gjorde os ærlig talt kede af det i den siddende bestyrelse. Det resulterede også i, at vi igennem året har manglet et medlem i bestyrelsen ligesom vi mangler en suppleant. Så skulle der sidde nogen derude, som ønsker at give en hånd med, så tøv ikke med at kontakte formand Søren Rod og meddel jeres kandidatur..!!

Vi håber vi kan blive rigtigt mange næste gang, så på gensyn d. 11. april...!!